På denna sida finns information om vart du ska vända dig i händelse av, hot om våld, brand, säkerhetsbrister eller andra incidenter. Om du är medarbetare eller student finns information på Medarbetarwebben respektive Studentwebben.

Hot eller hot om våld

Vid akutsituation ring 112, brådskande men ej akut ring Malmö universitets säkerhetsnummer 040-665 80 80, om möjligt aktivera bråklarm.

Alla incidenter där hot eller våld har förekommit ska anmälas till närmaste chef och till polisen. Universitetet följer upp och utreder händelsen för att se om man kan förhindra att liknande händelser inträffar igen. 

Stöld

Vid stöld ska du göra en polisanmälan, antingen via polisens hemsida eller via telefon 114 14.

Det är viktigt att du själv gör polisanmälan eftersom det oftast är du som bäst kan redogöra för vad som har hänt och har svar på eventuella kompletterande frågor från anmälningsmottagaren. Malmö universitet har inget försäkringsskydd för din privata egendom.

Anmälan för olycksfall-, hot- och incident

Om du råkar ut för en olycka, upplever hot eller trakasserier, orsakar eller upptäcker en miljöolycka, hittar en miljöavvikelse eller olycksrisk (så kallat tillbud) ska det anmälas för att kunna utredas och åtgärdas.

Vid händelse av brand

  1. Rädda de som är i uppenbar fara.
  2. Larma genom att ringa 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans eller polis. Avsluta inte samtalet innan du har fått instruktioner om det.
  3. Varna övriga som hotas.
  4. Utrym via närmaste utrymningsväg och vidare till återsamlingsplatsen - se utrymningsplan.
  5. Släck branden om du bedömer det som möjligt. Utsätt dig inte för fara.

Använd aldrig hiss vid en utrymning. Undvik brandrök, kryp om möjligt under röken om du måste passera rökfyllt utrymme.

Utrymning för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning kan utrymma antingen till särskilda utrymningsplatser eller till angränsande lokaler som utgör egen brandcell i förhållande till där det brinner. Där kan man få ett tillfredsställande skydd vid brand i väntan på hjälp för fortsatt utrymning till det fria.

De särskilda utrymningsplatserna placerade i anslutning till eller i trapphus och markerade med nedanstående symbol. Där finns mer information om hur berörda personer ska agera i händelse av brand.

Strategi för utrymning av personer med funktionsnedsättning