På denna sida kan du läsa om universitetets visselblåsarfunktion och hur du rapporterar om missförhållanden.

Visselblåsning

Visselblåsning är till för att upptäcka allvarliga missförhållanden, utreda och åtgärda dem. Om du misstänker eller har information om missförhållanden är det bra att du berättar om det. 

Rapportera missförhållanden genom visselblåsning

Vem kan visselblåsa?

De personer som är verksamma hos universitetet kan rapportera om missförhållanden som förekommer i universitetets verksamhet genom den interna rapporteringskanalen. Sådana personer är:

  • arbetstagare
  • volontärer
  • praktikanter
  • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • egenföretagare

Så gör du för att visselblåsa

Du kan rapportera skriftligt, muntligt och, om du vill det, vid ett fysiskt möte alternativt via ett digitalt formulär. Missförhållandena ska vara arbetsrelaterade och av allmänintresse.

Extern rapporteringskanal

Det är möjligt att visselblåsa/slå larm till en statlig myndighet utsedd av regeringen, till exempel Arbetsmiljöverket, Integritetsskyddsmyndigheten eller Länsstyrelsen. Se respektive myndighetssajt för mer information.

En extern rapporteringskanal kan ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom vissa specifika områden. Du som vill visselblåsa kan alltså göra det direkt till en extern rapporteringskanal, utan att först slå larm genom en intern rapporteringskanal.

Intern rapporteringskanal

Digitalt formulär för visselblåsning

Du kan använda ett digitalt formulär för att rapportera missförhållandet. När du skickar rapporten går den till en extern aktör, KPMG, som sedan lämnar vidare till Malmö universitet. 

KPMG:s digitala formulär för visselblåsning

Om du inte vill använda formuläret kan du i stället skriva brev eller ringa till Malmö universitet.

Registrator

Malmö universitet
205 06 Malmö
040-665 70 00

KPMG

Nordenskiöldsgatan 8
211 19 Malmö
040-35 62 00

Andra vägar att rapportera missförhållanden

Visselblåsarlagen är begränsad och det finns därför andra vägar för att påtala och larma om missförhållanden än att visselblåsa.

Oredlighet i forskning, avvikelse från god forskningssed, forskningsfusk

Anmäls till rektor för Malmö universitet.

Disciplinförseelser, till exempel fusk och vilseledande av examinator, störande av undervisning

Anmäls till rektor för Malmö universitet.

Diskriminering

Framförs till Registrator Malmö universitet: registrator@mau.se

Studentklagomål relaterade till undervisning

Framförs till respektive lärare och hanteras enligt respektive fakultets klagomålshantering eller enligt universitetsgemensam klagomålshantering.

Kränkande särbehandling av medarbetare

Framförs till närmaste chef. Alternativt fackförbund eller arbetsmiljöombud.

Arbetsmiljö

Anmäls till närmaste chef, alternativt arbetsmiljöombud.

Arbetsskada

Anmäls till närmaste chef.

Personuppgiftsincident samt klagomål på hantering av personuppgifter

Anmäls till dataskyddsombud vid Malmö universitet: dataskyddsombud@mau.se

Så hanteras din rapport/visselblåsning

Om du väljer att rapportera via de interna kanalerna kommer dina uppgifter att hanteras av såväl KPMG som av Malmö universitet.

Tänk på att en rapport betraktas som en allmän handling hos Malmö universitet och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

När du uppger namn och andra kontaktuppgifter skyddas din identitet av sekretess förutsatt att visselblåsningen är arbetsrelaterad, har allmänintresse och att du är arbetstagare eller liknande.

Meddelarfrihet

Med meddelarfrihet menas de regler i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen som innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter.

Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att försöka efterforska källor. Vissa tystnadsplikter som gäller viktiga allmänna intressen har dock tillåtits inskränka meddelarfriheten. I slutet av varje kapitel av offentlighets- och sekretesslagen anges för vilka paragrafer meddelarfrihet inte gäller samt generella undantag i kapitel 44.

Återkoppling

Den som rapporterar in ett missförhållande, och där det bedöms vara ett visselblåsarärende, ska få en bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar. Återkoppling på åtgärder som vidtagits ska ske inom tre månader.

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren mot att vidta hindrande åtgärder eller repressalier mot den som ämnar eller har rapporterat/visselblåst.

Vad är en visselblåsning?

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden och oegentligheter. Ett missförhållande kan vara handlanden eller underlåtenheter av allvarligare karaktär som exempelvis överträdelser av lagar, slöseri med det allmännas medel, brott mot regler om upphandling, finansiella tjänster, miljöskydd, strålsäkerhet, folkhälsa och personuppgifter.

För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant och det ska vara arbetsrelaterat.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden