Malmö universitet vill vara en attraktiv arbetsgivare i en internationell kontext och öka våra forskares möjligheter till forskningsfinansiering. I april 2023 tilldelades universitetet EU:s certifiering HR Excellence in Research award.

HR-Excellence-in-research-svg.png

Bakgrund

EU-kommissionen anser att en potentiell brist på forskare kan komma att hota EU:s innovationsförmåga, vetenskapliga kapacitet och produktivitetstillväxt. EU vill därför upprätta ett område för forskningsverksamhet och stärka och strukturera den europeiska forskningspolitiken. År 2005 antog Europeiska kommissionen två dokument, "Europeisk stadga för forskare" och "Riktlinjer för rekrytering av forskare" som utgör grunden i EU:s verksamhet för att främja forskares karriär.

Betydelse för Malmö universitet

Certifieringen HR Excellence in Research award visar att lärosätet följer EU-stadgan, det vill säga att vi uppfyller särskilda krav som arbetsgivare och att universitetet arbetar strukturerat med att förbättra forskarnas arbetsvillkor. Det innebär också att det blir enklare för våra forskare att ansöka om forskningsmedel från EU, då ansökningar inte längre kräver kompletterande information om lärosätet. 

EU:s vision 

Europa ska vara attraktivt för forskare 

EU vill att Europa ska bli mer attraktivt för forskare genom att

 • förbättra villkoren för den fria forskningen
 • främja den öppna arbetsmarknaden för forskare
 • motverka alla former av diskriminering
 • främja tillgång till kunskapsutbyte
 • främja kontinuerligt kvalitetsarbete vid europeiska lärosäten.

Lärosäten ska vara ansvarsfulla och professionella arbetsgivare 

EU:s certifiering HR Excellence in Research award innebär att lärosätet är en ansvarsfull och professionell arbetsgivare när det gäller rekrytering och arbetsvillkor för såväl nationella som internationella forskare, oavsett var i karriären de befinner sig. Vidare innebär certifieringen att lärosätet har åtagit sig ett långsiktigt kvalitetsarbete för att fortsatt följa Europeisk stadga för forskare (EU:s Charter & Code). Stadgan omfattar

 • etiska och professionella aspekter
 • rekrytering och urval
 • arbetsvillkor, arbetsmiljö och social trygghet
 • utbildning och kompetensutveckling för doktorander och forskare.

En handlingsplan med åtta åtgärder 

För att kunna bli certifierade har Malmö universitet tagit fram en handlingsplan som innehåller åtta åtgärder och ett antal mål. Åtgärder och mål syftar till att förbättra och kvalitetssäkra villkoren för lärosätets forskande personal och ska uppfyllas under de närmaste två åren. Här listas en kort beskrivning av varje åtgärd. I den fullständiga handlingsplanen framgår också hur Malmö universitet avser att uppnå målen.

1 | Säkerställa att forskningstiden för undervisande personal används effektivt

De flesta universitetslärare vid Malmö universitet har delad tid mellan forskning (20 procent) och undervisning (80 procent). En längre, “ostörd”, forskningsperiod skulle kunna ge större fokus, bättre möjligheter till (att ansöka om) externa medel, möjligheter till internationell mobilitet, samt bättre kvalitet i den forskningsrelaterade undervisningen.

Mål

 • Se över hur undervisningen kan schemaläggas över läsårets båda terminer, för att möjliggöra sammanhållen kvalitetstid för både forskning och undervisning.

2 | Kompetens- och karriärutveckling för doktorander och forskande personal

Malmö universitet har tagit fram flera aktiviteter och former för stöd inom kompetens- och karriärutveckling under de senaste åren. Dock behöver dessa kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt.

Mål

 • Doktorander och forskare ska veta var de kan hitta information om vad olika akademiska roller och uppdrag innebär samt vilka kvalifikationer som krävs för varje roll.
 • Säkerställa att doktorander och forskande personal känner till de möjligheter till internationell rörlighet som finns tillgängliga för dem.
 • Doktorander ska veta var de kan hitta information om aktuella aktiviteter inom kompetens- och karriärutveckling. Dessa aktiviteter ska vara relevanta för en karriär såväl inom akademin som utanför.

3 | Stärka det akademiska ledarskapet

Malmö universitet vill stärka det akademiska ledarskapet och förbättra anställningsprocessen för medarbetare som vill skaffa sig chefserfarenhet.

Mål

 • Universitetets pågående ledarskapsprogram för framtidens forskningsledare kommer att utgöra grunden för ytterligare initiativ som ska utvecklas inom akademiskt ledarskap.
 • Transparent tilldelning av handledarskap inom doktorandutbildningen vid Malmö universitet.

4 | Stödja forskningskommunikation

Malmö universitet vill stödja forskare i forskningskommunikation. Några fakulteter har redan, med stöd från kommunikationsavdelningen, påbörjat arbetet med årsplaner för forskningskommunikation som innehåller både aktiviteter och prioriteringar.  

Mål

 • Alla fakulteter ska ta fram årsplaner för forskningskommunikation tillsammans med kommunikationsavdelningen.
 • Forskare ska ha bättre kompetens och verktyg för att kommunicera sin forskning.

5 | Stödja medarbetare i extern forskningsfinansiering

Att arbeta för mer omfattande extern forskningsfinansiering har alltid varit av högsta prioritet för Malmö universitet. Det är viktigt för universitetet att stödja forskare i ansökningsprocessen liksom i att hantera forskningsmedel på ett professionellt sätt. Malmö universitet har också ambitionen att erbjuda forskare stöd inom impact, innovation och användning av forskningsresultat.

Mål

 • Förbättra stödet till forskare och forskningsnämnder när det gäller extern finansiering.
 • Stödet från de medarbetare som arbetar med forskningsstöd ska uppfylla forskarnas behov.

6 | Hantering av forskningsdata

Korrekt datahantering är en förutsättning för extern finansiering. Dataskyddsregler ställer större krav på forskare att ha en säker datahantering. Open access kräver att forskare ska ta fram planer för datahantering och göra data tillgänglig för externa användare. När data görs mer rörlig leder det till frågor om vem som äger den. Malmö universitet vill öka kunskapen om och stödet inom datahantering och dataskydd.  

Mål

 • Göra datahanteringen enklare för forskare.
 • Klargöra vem som ansvarar för vad på Malmö universitet inom området datahantering.

7 | Forskningsetik

En god och etisk praxis är nödvändig för forskning av hög kvalitet och för att skapa tillit hos allmänheten. Malmö universitet vill öka kunskapen om och efterlevnaden av etiska riktlinjer hos alla forskare.  

Mål

 • Göra det enklare för forskare att följa etiska riktlinjer.
 • Alla forskare ska ha kunskap om forskningsetik och vara rustade för att agera enligt de etiska riktlinjerna.

8 | Utveckla processen för rekrytering och mottagning av internationella medarbetare

En professionell rekryterings- och mottagningsprocess för internationella medarbetare är grundläggande för Malmö universitets kompetensförsörjning. Den nyinrättade International Staff Support har som mål att utveckla och erbjuda ett tydligt, konsekvent och adekvat stöd till internationella medarbetare och att stödja chefer och administration i rekryteringsprocessen.

Mål

 • Malmö universitet ska erbjuda professionell, tillgänglig och konsekvent mottagning av internationella medarbetare efter var och ens behov, för att skapa en positiv kandidaterfarenhet.
 • Det stöd som International Staff Support erbjuder ska inte bara vara välkänt inom hela Malmö universitet och hos externa intressenter, utan också användas av dem.
 • Alla doktorander ska delta i universitetets gemensamma introduktionsprogram.

Handlingsplanen baseras på synpunkter från vår forskande personal 

Handlingsplanen baserar sig på de synpunkter och önskemål som våra doktorander och forskare lyft i såväl intervjuer som enkät. Den avgörande delen i lärosätets ansökningsprocess till EU om att erhålla HR Excellence in Research award har varit att lyssna in vad universitetets forskare och doktorander anser om arbetsvillkoren på Malmö universitet.

Hösten 2020 och våren 2021 genomfördes därför intervjuer med forskare och doktorander för att öka förståelsen kring hur de ser på sina arbetsvillkor och vad de anser behöver förbättras. Som komplement till intervjuerna fick samtliga forskare och doktorander på universitetet en digital enkät om arbetsvillkor. Svarsfrekvensen var hög, vilket visar på ett stort engagemang från forskarna och doktoranderna.

För att undvika parallella processer har projektgruppen stämt av synpunkter och önskemål mot redan pågående processer och projekt inklusive den omfattande forskningsutvärderingen ERA19. 

Projektgruppen

I gruppen ingår en referensperson från Lunds universitet.