Institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL) tar ett helhetsperspektiv på frågor om lärande, skola, bildning, utbildning och skolutveckling.

Utbildning och samverkan på SOL

SOL ger utbildningar inom specialpedagogik, utbildningsledarskap och skolutveckling. Därtill finns lärarutbildning för dem som redan har akademiska poäng eller yrkesutbildning. Forskning på institutionen ligger också inom ramen för specialpedagogik och skolutveckling samt lärande och ledarskap. Institutionen samverkar med både skolor och LSS-boenden i Malmöområdet genom nätverket Näktergalen.

Specialpedagogik

SOL erbjuder utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå inom specialpedagogik. 

Utbildningsledarskap och skolutveckling

Institutionen erbjuder även kurser inom området utbildningsledarskap och skolutveckling. 

Kompletterande utbildning

Vi erbjuder också lärarutbildning för dem som redan har akademiska poäng eller yrkesutbildning. 

Sök bland våra utbildningar i kurskatalogen

Nätverket Näktergalen

Mentorprogram för unga

I samverkan med skolor i Malmö ger vi grundskoleelever möjlighet att få en mentor bland våra studenter. 

Ömsesidigt utbyte för äldre och studenter

Näktergalen ger även studenter och seniorer på LSS-boenden möjlighet till ömsesidigt erfarenhets– och kunskapsutbyte.

Läs mer om Näktergalen

Forskning

På institutionen Skolutveckling och ledarskap bedriver vi forskning om skolan som organisation i samhället. Vi fokuserar främst på lärande och skolutveckling samt på ledarskapet som profession.

Lärmiljö i grundskolan

Institutionen är involverad i forskningsprojektet En inkluderande grundskola. Ett treårigt forskningsprojekt som handlar om att alla elever ska ges möjlighet till liknande kunskaper samtidigt som skolan ska ta hänsyn till elevers olikheter.

Forskare, publikationer och aktuella forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 27

Forskargrupper

Forskningsplattformen Research Platform for Education and Special Education (RePESE)

Forskningsplattformen är öppen för alla som är intresserade av utbildningsvetenskapliga frågor inom för-, grund-, gymnasieskola och högre utbildning samt icke-institutionaliserat lärande.

Forskningens fokus är bildning, utbildning och innovativa läroprocesser. Syftet är att ge samhällsmedborgare förutsättningar att lösa samhällsutmaningar. Forskningen har sin grund i utbildningsvetenskap, pedagogik och specialpedagogik men är även flervetenskaplig, till exempel genom praxisnära skolforskningsprojekt om ämnesinnehåll på olika utbildningsnivåer.

RePESE Högre seminarier

Research Platform for Education and Special Education

Fakulteten för Lärande och samhälle, Institutionen för Skolutveckling och Ledarskap (SOL)


11 maj kl 13.15‐15:00 Zoom
Bedömning av lärarstudenters yrkeskunnande under verksamhetsförlagd utbildning
Kristina Henriksson, universitetslektor, Linnéuniversitetet

24 augusti kl 13.15‐16:00
Insitutionens forskare presenterar sin forskning

14 september kl 13.15‐15:00
Respektabla frisörer: Femininitet och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning
Eva Klope

29 september kl 13.15‐15:00
Undervisningsutvecklande forskning - ett exempel från en två terminer lång interventionsstudie i matematik i årskurs 1
Angelika Kullberg

9 november kl 13.15‐15:00
Programmering och digitalt skapande i grundskolan
Linda Mannila

Varmt välkomna!
Forskningsledare Lisa Hellström (lisa.hellstrom@mau.se)

RePESEs undergrupper och intresseområden

RePESE har flera undergrupper som ingår i plattformen som studerar bland annat ledarskap, fenomenografi, vuxnas lärande, undervisning och mångfald samt demokrati och likvärdighet. 

  • Research on Leadership and Development in Schools and Preschools (LDSP)
  • Research on Values in Education and Democracy (VED)
  • Research on Diversity in Education and Society (REDES)
  • Research on Phenomenography, Variation Theory and Learning Study (PEVALS)
  • Research on Subject Based Teaching and Learning (SUBTL)
  • Research on Adult and Higher Education (RAHE)

Ola Fransson, prefekt 
Eva-Lotta Byrlén, biträdande prefekt

Administration

Malin Holmqvist Forsberg, studieadministratör
Nina Palm, administrativ assistent

 

Programansvariga