Institutionen erbjuder bland annat yrkeslärarprogram, specialpedagogutbildningar, handledarutbildningar, utbildningar inom ledarskap och skolutveckling samt kurser inom utbildningsvetenskap. Våra forskare representerar olika vetenskapliga ämnen som pedagogik, specialpedagogik, yrkesdidaktik, folkhälsovetenskap, rättsvetenskap, statsvetenskap, logopedi och historia. Forskningen organiseras genom forskningsplattformen Research Platform of Education and Special Education (RePESE).

Utbildning på SOL

Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL) ansvarar för speciallärar- och specialpedagogutbildningar där studenterna bland annat undervisas om matematikinlärning, skriv-, läs- och språkinlärning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), inkludering, samtalsmetodik samt ett yrkeslärarprogram med yrkesdidaktik, yrkeskunnande, vuxnas lärande och konflikthantering som centrala teman. SOL har även omfattande uppdrag att undervisa inom den utbildningsvetenskapliga kärnan i  utbildningarna

  • Arbetsintegrerad lärarutbildning, AIU
  • Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
  • Vidareutbildning av lärare, VAL

Vidare ges fristående kurser med inriktning mot skolutveckling och ledarskap och samarbete med Regionalt utvecklingscentrum skräddarsyr vi uppdragsutbildningar, framför allt på uppdrag av skolor och Skolverket. Sedan flera år ansvarar SOL för Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet.

Samverkan på SOL

SOL samverkar med olika aktörer i samhället inom uppdragsutbildningar, verksamhetsförlagd utbildning och forskning.

Centrum för samverkan, CESAM

Utbildning, lärande, forskning, ULF 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Forskning

Forskarna vid institutionen representerar olika vetenskapliga ämnen som pedagogik, specialpedagogik, yrkesdidaktik, folkhälsovetenskap, rättsvetenskap, statsvetenskap, logopedi och historia. Forskningen organiseras genom forskningsplattformen Research Platform of Education and Special Education (RePESE). På plattformen finns olika forskargrupper som bland annat undersöker ledarskap, inlärningsprocesser, vuxnas lärande, undervisning och mångfald i skolan samt demokrati och likvärdighet.

Forskare, publikationer och aktuella forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 30

Forskargrupper

Forskningsplattformen Research Platform for Education and Special Education (RePESE) samlar flera forskargrupper. Forskningsplattformen är öppen för alla som är intresserade av utbildningsvetenskapliga frågor inom för-, grund-, gymnasieskola och högre utbildning samt icke-institutionaliserat lärande.

Forskningens fokus är bildning, utbildning och innovativa läroprocesser. Syftet är att ge samhällsmedborgare förutsättningar att lösa samhällsutmaningar. Forskningen har sin grund i utbildningsvetenskap, pedagogik och specialpedagogik men är även flervetenskaplig, till exempel genom praxisnära skolforskningsprojekt om ämnesinnehåll på olika utbildningsnivåer.

RePESE har flera undergrupper som ingår i plattformen som studerar bland annat ledarskap, fenomenografi, vuxnas lärande, undervisning och mångfald samt demokrati och likvärdighet. 

Kontakt