Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft – en handlingskraft som omsätts genom samverkan, innovation och nyttiggörande.

Innovation som skapar värde 

Vår utbildning och forskning sker i nära samarbete med olika aktörer i vårt samhälle och tar utgångspunkt i samhällets kunskapsbehov och utmaningar. Vi samarbetar med privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer vilket innebär att vi har en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation.

För oss innebär innovation att skapa värde – oavsett om kunskapen som leder fram till en idé kommer från forskning, utbildning eller tjänstemannaarbete. Vi tror att innovation och nyttiggörande uppstår i skärningspunkten mellan akademi och samhälle vilket genomsyrar all vår forskning och utbildning.

Vid frågor som rör innovation och nyttiggörande


innovation@mau.se