Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder yrkesutbildning inom områdena skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar och erbjuder studenterna att välja mellan fyra examina: förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare eller yrkeslärare. På denna sida kan du läsa om vår verksamhet.

Utbildning på Lärande och samhälle

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolhuvudmän, kommuner, organisationer och näringsliv.

Fakulteten utbildar bland annat idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Master- och forskarutbildningar, fristående kurser, vidare- och uppdragsutbildning är ett urval av fakultetens övriga utbildningserbjudanden. 

Totalt antal träffar: 18

Ansökan till senare del av program

Du kan ansöka om antagning till senare del av ett program som ges vid Malmö universitet om du har genomgått tidigare utbildning som motsvarar delar av programmet.

Ansökan och antagning till senare del av program

Pågående utbildningar

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Centrum för samverkan och samordning är en del av Fakulteten för lärande och samhälle. Vi erbjuder olika former av uppdragsutbildningar för utveckling och lärande till individ- grupp- eller organisationsnivå. Vi har framför allt fokus på kompetens- och verksamhetsutveckling inom eller i anslutning till skolsektorn.

Fortbildning och kompetens- och verksamhetsutveckling

Kurser inom Lärarlyftet och Speciallärarutbildningen

Självständiga arbeten i lärarutbildning

Information om självständiga arbeten flyttas efterhand till programinformationen i Canvas.

Examensarbete på grundnivå och avancerad nivå

Självständigt arbete på grundnivå

Du som går utbildning till ämneslärare eller grundlärare F–3 eller 4–6 gör ett självständigt arbete på grundnivå under termin 5 eller 7, beroende på utbildning.

Det självständiga arbetet är en kunskapsöversikt i ditt fördjupningsämne. Arbetet är tänkt att vara en utgångspunkt för examensarbetet på avancerad nivå som du ska göra i slutet av utbildningen. Det viktigaste stödet för att kunna genomföra arbetet är naturligtvis din handledare, men vi erbjuder också andra resurser till din hjälp.

Dokument

"Guide till självständigt arbete" innehåller riktlinjer för arbetet. I guiden finns information om uppsatsens utformning, slutseminarium och bedömningskriterier.

Se guiden till självständigt arbete och mall för försättsblad 

Vidareutbildning av lärare (VAL) 

Vidareutbildning av lärare (VAL) är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen.

Vidareutbildning av lärare (VAL) 

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV)

Malmö universitet erbjuder vidareutbildning för dig som har en utländsk eftergymnasial lärarutbildning eller en utländsk kandidatexamen.

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV)

Fakultetens forskning 

Med ett starkt samhällsengagemang bedriver vi flervetenskaplig forskning. Forskningen rör sig inom fältet utbildningsstudier med fokus på olika ämnen och former av utbildning, inklusive lärarutbildning, samt inom de breda fälten historie- och kulturstudier samt idrottsstudier.

Vår forskning sker ofta i relation till och i samverkan med samhället, till exempel skolor, muséer, idrottsföreningar och idéburna organisationer. På så sätt bidrar fakulteten tillsammans med andra viktiga aktörer till långsiktiga och vetenskapligt förankrade lösningar för samhälls- och skolutveckling.

Totalt antal träffar: 53

Forskarutbildning

Vid Fakulteten för lärande och samhälle finns forskarutbildningsämnena:

  • historia och historiedidaktik
  • idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora
  • naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  • pedagogik
  • språk- och litteraturdidaktik.

Se aktuella forskarutbildningskurser

Forskarskolor

Fakulteten deltar i ett flertal forskarskolor, där vi står som värdlärosäte eller deltar med doktorander. De samlar doktorander med en gemensam inriktning, bestående av ett forskarutbildningsämne eller ett tema. Doktoranderna har gemensamma aktiviteter i form av kurser, workshops och seminarier.

Centrum för akademiskt lärarskap

Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) är ett universitetsövergripande centrum som erbjuder utbildning och bedriver forskning inom högskolepedagogik, breddad rekrytering och breddat deltagande. Vi stöttar lärare i att bedriva sin undervisning och studenter i att utveckla sitt lärande.

Mer om CAKL

Kontakta oss

Har du frågor om utbildning och studier? Mejla vår studerandeexpedition:

studexp.ls@mau.se