Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier (CSS) är ett forskningscentrum som bedriver tvär- och flervetenskaplig forskning på en fakultetsövergripande, nationell och internationell nivå. Syftet är att utveckla och stimulera forskning samt bidra med forskningsbaserad kunskap i professionsutbildning, professionell praktik, policyarbete samt i det offentliga samtalet. Verksamheten utgörs bland annat av forskningsprojekt, nationella och internationella forskningssamarbeten, seminarier och att samverka med det omgivande samhället. CSS är en unik centrumbildning som samlar forskare inom fältet för att utveckla och driva en inspirerande och stark forskningsmiljö.

”Vår vision är att på ett integrerat sätt belysa frågor om sexualitet. Vårt forskningscentrum har en viktig roll att spela – sexualitet är en ständigt aktuell fråga” 

Centrumföreståndare Charlotta Holmström

Aktuellt

Vår forskning

Forskningen på CSS är flervetenskaplig och bedrivs inom tre teman:

Temat fokuserar på normer gällande sexualitet i lagstiftning, moralisk reglering och diskurs. Forskningsfrågorna gäller normer och värderingar och inkluderar frågor om:

 • kvinnlig omskärelse
 • sex mot ersättning
 • sexuella övergrepp
 • HIV
 • hedersrelaterat våld
 • BDSM 
 • sexuella rättigheter i ett globalt perspektiv

Det här temat har ett mer direkt fokus på intervention, prevention och institutionella praktiker relaterat till sexualitet. Forskningsprojekten undersöker bland annat frågor som:

 • sex- och samlevnadsundervisning
 • tillgång till sexualrådgivning
 • värdekonflikter som berör sexuell och reproduktiv hälsa inom människobehandlande verksamheter
 • implementering och effekter av olika sexologiska interventioner

Temat fokuserar på individuella uppfattningar och erfarenheter kring sexualitet. Det rymmer bland annat frågor som:

 • sexuella dysfunktioner
 • samtycke
 • sexuellt risktagande
 • sexuella praktiker och identiteter
 • sexuell hälsa i relation till genus, sexualitet, klass, etnicitet, funktionsvariationer och ålder

Forskningsprojekt och publikationer

Vår vetenskapliga produktion redovisas i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. 

Totalt antal träffar: 21

En erfarenhet av sexuella övergrepp – vilken relevans har det för tandvården?

Projektets syfte är att studera hur en erfarenhet av sexuella övergrepp kommer till uttryck under besök i tandvården, hur såväl generell som oral hälsa kan påverkas samt att implementera nyvunnen kunskap i tandvården. Det senare för att bidra till synliggörande av våldsutsatthet och för ett förbättrat omhändertagande i tandvården. Tretton män och kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp har intervjuats om sina erfarenheter i tandvården. Ett flervetenskapligt angreppssätt involverande odontologi, psykologi och filosofi pågår och materialet analyseras med två olika analysmetoder för kvalitativa data.

Kontaktperson: Eva Wolf, eva.wolf@mau.se

Intimitet och sexualitet i partnerrelationer under en tid av Covid-19 pandemin i Frankrike, Kroatien, Nederländerna, Portugal, Republiken Tjeckien, Sverige, Turkiet och Tyskland

Projektet är en del av EU/COST-nätverk i sexualmedicin och syftet med projektet är att undersöka erfarenheter och upplevelser av intimitet och sexualitet under en tid av COVID-19 pandemin bland individer som lever i parrelationer. 4813 personer från åtta europeiska länder besvarade en olineenkät 2020 med både öppna och slutna svarsalternativ. Vi håller på att analysera både det mer kvantitativa materialet och de kvalitativa svaren.

I en artikel som vi nyligen publicerat inom projektet framkom att ungefär hälften (53%) av alla deltagare rapporterade ”ingen förändring” när det gäller sexuellt intresse i deras relation under COVID-19 pandemin. I den andra hälften rapporterade 19% en ”minskning”, medan 28% rapporterade en ”ökning” av sexuellt intresse. Här kan du läsa mer om artikelns resultat.

Kontaktpersoner: Eva Elmerstig eva.elmerstig@mau.se och Charlotta Löfgren charlotta.lofgren@mau.se

Medarbetare

Alla forskare vid Malmö universitet som bedriver forskning med inriktning mot sexologi och sexualitetsfrågor är välkomna att vara en del av CSS.

Sofia Hammarström

Utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen. Disputerat vid Linköpings universitet på området sexuellt riskutsatta och risktagande unga. Kontakt: sofia.hammarstrom@vgregion.se

Samverkan

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier samverkar med aktörer på nationell, regional och lokal nivå genom en rad olika aktiviteter, uppdrag och föreläsningar. CSS anordnar även föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa, i samarbete med Smittskydd Skåne och Centrum för Sexuell hälsa, Region Skåne, och återkommande konferenser inom ramen för samverkansarbetet. Mer information om dessa evenemang hittar du under rubriken Evenemang och nyheter. Är du eller din organisation intresserad av att samverka med CSS? Kontakta centrumföreståndare Charlotta Holmström eller den forskare som du eller ni är intresserade av att samverka med.

Organisation

Rådgivande grupp

Den rådgivande gruppen har till uppgift att bistå CSS kompetens, goda råd och vägledning. Gruppen består av ledamöter som är experter inom områden med relevans för sexologi och sexualitetsområdet.

Ordförande

Mariah Larsson, professor i filmvetenskap, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet. 

Ledamöter

 • Barbro Lennér-Axelsson, leg psykolog/psykoterapeut, rep.IPPF (International Planned Parenthood Federation), lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
 • Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet
 • Karin Örmon, lektor inom psykiatrisk vård, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Katarina Görts Öberg, med.dr., leg. psykolog/psykoterapeut, ANOVA - andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Enhetschef för den sexualmedicinska delen. Karolinska universitetssjukhuset
 • Niclas Olsson, utvecklingssekreterare, Sexuell hälsa, Malmö stad
 • Niels Ulrich Sörensen, lektor och forskningsledare vid Center for Ungdomsforskning, Aalborg universitet, Danmark
 • Suzann Larsdotter, socionom och auktoriserad sexolog

Senior forskargrupp

 • Ann-Cathrine Bramhagen, biträdande professor i vårdvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Bodil Liljefors-Persson, professor i religionshistoria, Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet
 • Catrine Andersson, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Charlotta Holmström, biträdande professor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Eva Elmerstig, docent i hälsa och samhälle, inriktning Sexologi och Sexualitetsstudier, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Malin Lindroth, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Mats Lundström, docent i naturvetenskapernas didaktik, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, Malmö universitet

Kontakt