Centrum för sexologi och sexualitetsstudier bedriver flervetenskaplig forskning om sexualitet utifrån samhällsvetenskapliga, humanistiska, medicinska och kliniska perspektiv. Syftet med verksamheten är att utveckla och stimulera fakultetsövergripande forskning inom sexologi och sexualitetsstudier, men också att stärka nationella och internationella forskningssamarbeten samt samverkan inom forskningsfältet.

Vår forskning

Forskningen på CSS är flervetenskaplig och bedrivs inom tre teman:

 • Sexualitet, normer och politik
 • Sexuell och reproduktiv hälsa, intervention och prevention
 • Sexuella erfarenheter och praktiker

Sexualitet, normer och politik

Temat fokuserar på normer gällande sexualitet i lagstiftning, moralisk reglering och diskurs. Forskningsfrågorna gäller normer och värderingar och inkluderar frågor om kvinnlig omskärelse, sex mot ersättning, sexuella övergrepp, hiv, hedersrelaterat våld, BDSM och frågor som rör sexuella rättigheter i ett globalt perspektiv.

Sexuell och reproduktiv hälsa, intervention och prevention

Det här temat har ett mer direkt fokus på intervention, prevention och institutionella praktiker relaterat till sexualitet. Forskningsprojekten undersöker bland annat frågor som sex- och samlevnadsundervisning, tillgång till sexualrådgivning, värdekonflikter som berör sexuell och reproduktiv hälsa inom människobehandlande verksamheter samt implementering och effekter av olika sexologiska interventioner.

Sexuella erfarenheter, upplevelser och praktiker 

Temat fokuserar på individuella uppfattningar och erfarenheter kring sexualitet. Det rymmer bland annat frågor som sexuella dysfunktioner, samtycke, sexuellt risktagande, sexuella praktiker och identiteter samt sexuell hälsa i relation till genus, sexualitet, klass, etnicitet, funktionsvariationer och ålder.

Forskningsprojekt

Total hits: 11

Samverkan

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier samverkar med aktörer på nationell, regional och lokal nivå genom en rad olika aktiviteter, uppdrag och föreläsningar. CSS anordnar även föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa, i samarbete med Smittskydd Skåne och Centrum för Sexuell hälsa, Region Skåne, och återkommande konferenser inom ramen för samverkansarbetet. Mer information om dessa evenemang hittar du under rubriken Evenemang och nyheter.

Organisation

Rådgivande grupp

Ordförande

Mariah Larsson, professor i filmvetenskap, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet

Ledamöter

 • Barbro Lennér-Axelsson, leg psykolog/psykoterapeut, rep.IPPF (International Planned Parenthood Federation), lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
 • Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet
 • Karin Örmon, lektor inom psykiatrisk vård, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Katarina Görts Öberg, med.dr., leg. psykolog/psykoterapeut, ANOVA - andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Enhetschef för den sexualmedicinska delen. Karolinska universitetssjukhuset
 • Niclas Olsson, utvecklingssekreterare, Sexuell hälsa, Malmö stad
 • Niels Ulrich Sörensen, lektor och forskningsledare vid Center for Ungdomsforskning, Aalborg universitet, Danmark
 • Suzann Larsdotter, socionom och auktoriserad sexolog, RFSU

Senior forskargrupp

 • Aje Carlbom, docent i socialantropologi, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Ann-Cathrine Bramhagen, biträdande professor i vårdvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Bodil Liljefors-Persson, professor i religionshistoria, Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet
 • Charlotta Holmström, biträdande professor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Eva Elmerstig, docent i Hälsa och samhälle, inriktning Sexologi och Sexualitetsstudier, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Lars Plantin, professor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Mats Lundström, docent i naturvetenskapernas didaktik, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, Malmö universitet
 • Sara Johnsdotter, professor i medicinsk antropologi, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Håll dig uppdaterad