Centrum för sexologi och sexualitetsstudier bedriver flervetenskaplig forskning om sexualitet utifrån samhällsvetenskapliga, humanistiska, medicinska och kliniska perspektiv. Syftet med verksamheten är att utveckla och stimulera fakultetsövergripande forskning och att bidra med forskningsbaserad kunskap i professionsutbildning, professionell praktik, policyarbete samt i det offentliga samtalet. Verksamheten utgörs bland annat av gemensamma forskningsprojekt, seminarier och samverkan med det omgivande samhället.

Aktuellt

Vår forskning

Forskningen på CSS är flervetenskaplig och bedrivs inom tre teman:

Temat fokuserar på normer gällande sexualitet i lagstiftning, moralisk reglering och diskurs. Forskningsfrågorna gäller normer och värderingar och inkluderar frågor om:

 • kvinnlig omskärelse
 • sex mot ersättning
 • sexuella övergrepp
 • HIV
 • hedersrelaterat våld
 • BDSM 
 • sexuella rättigheter i ett globalt perspektiv

Det här temat har ett mer direkt fokus på intervention, prevention och institutionella praktiker relaterat till sexualitet. Forskningsprojekten undersöker bland annat frågor som:

 • sex- och samlevnadsundervisning
 • tillgång till sexualrådgivning
 • värdekonflikter som berör sexuell och reproduktiv hälsa inom människobehandlande verksamheter
 • implementering och effekter av olika sexologiska interventioner

Temat fokuserar på individuella uppfattningar och erfarenheter kring sexualitet. Det rymmer bland annat frågor som:

 • sexuella dysfunktioner
 • samtycke
 • sexuellt risktagande
 • sexuella praktiker och identiteter
 • sexuell hälsa i relation till genus, sexualitet, klass, etnicitet, funktionsvariationer och ålder

Forskningsprojekt och publikationer

Vår vetenskapliga produktion redovisas i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. 

Totalt antal träffar: 19

Medarbetare

Alla forskare vid Malmö universitet som bedriver forskning med inriktning mot sexologi och sexualitetsfrågor är välkomna att vara en del av CSS.

Samverkan

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier samverkar med aktörer på nationell, regional och lokal nivå genom en rad olika aktiviteter, uppdrag och föreläsningar. CSS anordnar även föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa, i samarbete med Smittskydd Skåne och Centrum för Sexuell hälsa, Region Skåne, och återkommande konferenser inom ramen för samverkansarbetet. Mer information om dessa evenemang hittar du under rubriken Evenemang och nyheter. Är du eller din organisation intresserad av att samverka med CSS? Kontakta centrumföreståndare Charlotta Holmström eller den forskare som du eller ni är intresserade av att samverka med.

Organisation

Rådgivande grupp

Den rådgivande gruppen har till uppgift att bistå CSS kompetens, goda råd och vägledning. Gruppen består av ledamöter som är experter inom områden med relevans för sexologi och sexualitetsområdet.

Ordförande

Mariah Larsson, professor i filmvetenskap, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet. 

Ledamöter

 • Barbro Lennér-Axelsson, leg psykolog/psykoterapeut, rep.IPPF (International Planned Parenthood Federation), lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
 • Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet
 • Karin Örmon, lektor inom psykiatrisk vård, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Katarina Görts Öberg, med.dr., leg. psykolog/psykoterapeut, ANOVA - andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Enhetschef för den sexualmedicinska delen. Karolinska universitetssjukhuset
 • Niclas Olsson, utvecklingssekreterare, Sexuell hälsa, Malmö stad
 • Niels Ulrich Sörensen, lektor och forskningsledare vid Center for Ungdomsforskning, Aalborg universitet, Danmark
 • Suzann Larsdotter, socionom och auktoriserad sexolog

Senior forskargrupp

 • Ann-Cathrine Bramhagen, biträdande professor i vårdvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Bodil Liljefors-Persson, professor i religionshistoria, Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet
 • Catrine Andersson, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Charlotta Holmström, biträdande professor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Eva Elmerstig, docent i hälsa och samhälle, inriktning Sexologi och Sexualitetsstudier, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Malin Lindroth, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Mats Lundström, docent i naturvetenskapernas didaktik, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, Malmö universitet

Doktorandnätverket DSS

Doktorander för Sexologi och Sexualitetsstudier (DSS) är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk som initierats av Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier (CSS), på Malmö Universitet. Syftet med nätverket är att främja och utveckla samarbete mellan doktorander som bedriver sina forskningsstudier inom sexologi och sexualitetsstudier samt med frågor inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Genom att skapa ett utrymme för dialog och kunskapsutbyte, strävar vi efter att stimulera forskningssamarbeten mellan olika fakulteter och lärosäten och att bidra till att utveckla forskningen inom sexologi och sexualitetsstudier både på nationell och internationell nivå.Vill du bli en del av DSS eller har frågor? Kontakta då doktorand Camilla Ivarsson eller Nada Amroussia. 

Camilla Ivarsson

Nada Amroussia

Kontakt