Vår forskning

Forskningen på CSS är flervetenskaplig och bedrivs inom tre teman:

 • Sexualitet, normer och politik
 • Sexuell och reproduktiv hälsa, intervention och prevention
 • Sexuella erfarenheter och praktiker

Sexualitet, normer och politik

Temat fokuserar på normer gällande sexualitet i lagstiftning, moralisk reglering och diskurs. Forskningsfrågorna gäller normer och värderingar och inkluderar frågor om kvinnlig omskärelse, sex mot ersättning, sexuella övergrepp, hiv, hedersrelaterat våld, BDSM och frågor som rör sexuella rättigheter i ett globalt perspektiv.

Sexuell och reproduktiv hälsa, intervention och prevention

Det här temat har ett mer direkt fokus på intervention, prevention och institutionella praktiker relaterat till sexualitet. Forskningsprojekten undersöker bland annat frågor som sex- och samlevnadsundervisning, tillgång till sexualrådgivning, värdekonflikter som berör sexuell och reproduktiv hälsa inom människobehandlande verksamheter samt implementering och effekter av olika sexologiska interventioner.

Sexuella erfarenheter, upplevelser och praktiker 

Temat fokuserar på individuella uppfattningar och erfarenheter kring sexualitet. Det rymmer bland annat frågor som sexuella dysfunktioner, samtycke, sexuellt risktagande, sexuella praktiker och identiteter samt sexuell hälsa i relation till genus, sexualitet, klass, etnicitet, funktionsvariationer och ålder.

Samverkan

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier samverkar med aktörer på nationell, regional och lokal nivå genom en rad olika aktiviteter, uppdrag och föreläsningar. CSS anordnar även föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa, i samarbete med Smittskydd Skåne och Centrum för Sexuell hälsa, Region Skåne, och återkommande konferenser inom ramen för samverkansarbetet. Mer information om dessa evenemang hittar du under rubriken Evenemang och nyheter.

Organisation

Rådgivande grupp

Ordförande

Mariah Larsson, professor i filmvetenskap, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet

Ledamöter

 • Amela Hodzic, marknadsutvecklingschef, PROLOG
 • Barbro Lennér-Axelsson, leg psykolog/psykoterapeut, rep.IPPF (International Planned Parenthood Federation), lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
 • Jens Rydström, professor i genusvetenskap, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
 • Karin Örmon, lektor inom psykiatrisk vård, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Katarina Görts Öberg, med.dr., leg. psykolog/psykoterapeut, ANOVA - andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Enhetschef för den sexualmedicinska delen. Karolinska universitetssjukhuset
 • Martin Berg, biträdande professor i medieteknik och docent i sociologi, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Malmö universitet
 • Suzann Larsdotter, socionom och auktoriserad sexolog, RFSU

Senior forskargrupp

 • Aje Carlbom, docent i socialantropologi, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Ann-Cathrine Bramhagen, docent i vårdvetenskap och lektor, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Bodil Liljefors-Persson, professor i religionshistoria, Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet
 • Charlotta Holmström, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Eva Elmerstig, docent i Hälsa och samhälle, inriktning Sexologi och Sexualitetsstudier, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Lars Plantin, professor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Sara Johnsdotter, professor i medicinsk antropologi, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Håll dig uppdaterad