Institutionen för idrottsvetenskap erbjuder studier i en bred och flervetenskaplig miljö där idrotten är kärnan. I våra utbildningar förenar vi teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad handlingskompetens.

Utbildning och samverkan på IDV

Institutionen ger flera idrottsrelaterade utbildningar: Idrottsvetenskapligt program, Lärarprogrammet Idrott och lärande samt Magister- och Masterprogram. Det finns även en forskarutbildning och en rad fristående kurser. Här finns en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö som omfattar en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat samverkansnätverk på idrottsfältet. Vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med en rad idrottsrelaterade samhällsaktörer.

Kompetens för en bred arbetsmarknad

Studentsamarbete - en möjlighet för båda parter

För att bidra till att utveckla kompetensen på dagens breda arbetsmarknad stimulerar vi organisationer att samarbete med våra studenter i olika former. Inom idrottslärarprogrammet sker detta i en reglerad form som kallas verksamhetsförlagd tid. 

Vi skräddarsyr studentsamarbeten utifrån era behov. De olika formerna är praktikplatser, mentorskap som löper genom hela utbildningen, projekt och examensarbeten.

Kontakta samverkanskordinator Torsten Buhre för att diskutera möjligheterna.

Idrottsforskning nära knuten till samhället

Vår forskning är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den även utövar ett inflytande på samhället. 

Forskare, publikationer och projekt

Forskare

Nuvarande student

För dig som studerar på Institutionen för idrottsvetenskap, bland annat om tentamen och omtentamen, kvar på institutionens studentsida ett tag till. Allt annat du behöver för ditt program och kurs hittar du i Canvas.

Till institutionens studentsida