Institutionen för idrottsvetenskap erbjuder studier i en bred och flervetenskaplig miljö där idrotten är kärnan. I våra utbildningar förenar vi teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad handlingskompetens.

Utbildning och samverkan

Institutionen ger flera idrottsrelaterade utbildningar: Idrottsvetenskapligt program, ämneslärarutbildning inom idrott och program på avancerad nivå. Det finns även forskarutbildning och en rad fristående kurser. Vid Institutionen för idrottsvetenskap finns ett välutvecklat samverkansnätverk. Vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med olika idrottsrelaterade samhällsaktörer.

Kompetens för en bred arbetsmarknad

 • Våra utbildningar förbereder studenterna för att arbeta med idrott i en bred samhällelig kontext. Institutionen ger flera olika idrottsrelaterade utbildningsprogram, masterprogram och fristående kurser. Vi erbjuder även forskarutbildning i idrottsvetenskap.

Ämneslärarutbildning inom idrott

Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus. Ämnesstudierna i idrott omfattar 90 hp.

Totalt antal träffar: 17

Studentsamarbete – en möjlighet för båda parter

Vid Institutionen för idrottsvetenskap utbildar vi studenter till att kunna driva, analysera, utveckla och påverka framtidens idrottsverksamheter i idrottsföreningar, idrottsförbund, företag, kommuner och andra idrottsrelaterade organisationer – lokalt, regionalt eller internationellt. 

Flera kurser i IDVs utbildningsprogram bygger på att studenterna samverkar med olika organisationer. För studenterna ger detta möjlighet att tillämpa sina kunskaper och skaffa värdefull erfarenhet inför ett framtida yrkesliv. För organisationerna innebär samverkan med våra idrottsvetenskapliga studenter en möjlighet att få saker belysta och analyserade på nya sätt. Vi arrangerar regelbundet nätverksträffar med olika aktörer inom olika idrotts- och hälsorelaterade sektorer. Vi hoppas att du och din organisation vill vara med i vårt nätverk!

Inom det idrottsvetenskapliga programmet finns det några kurser under programmets sista år (när studenterna förväntas ha utvecklat en hög kunskapsnivå och analysförmåga) som har ett särskilt fokus på samverkan med olika aktörer och där vi gärna samarbetar med er.

Entreprenörskap och projektledning inom idrott (höst)

Studenterna arbetar i samverkan med en organisation med att identifiera utvecklingsmöjligheter, genererar utvecklingsidéer samt planera ett innovativt utvecklingsprojekt. För att diskutera behov och koppla ihop organisationer med studenter arrangerar vi en nätverksträff i maj varje år.

Fysisk aktivitet, prestation och coaching (höst)

I kursen arbetar studenten med utgångspunkt i individer som befinner sig i olika sammanhang, livssituationer och aktivitetsnivåer som vill förbättra sin prestationsförmåga genom fysisk aktivitet. 

Idrott, evenemang och turism (höst)

Studenten arbetar i samverkan med en organisation med ett utvecklingsprojekt eller en utvärdering med koppling till ett idrottsevenemang eller idrottsturism. För att diskutera behov och koppla ihop organisationer med studenter arrangerar vi en nätverksträff i maj varje år.

Examensarbete (vår)

Studenterna arbetar under en halv termin med att genomföra en omfattande studie och baserat på denna skriva en uppsats. Vi tar gärna emot idéer kring frågor och ämnen som ni skulle vilja ha belysta. Skicka idéer senast i mitten av februari aktuellt år.

Samarbete med masterstudenter

Även våra svenska och internationella mastersstudenter  i programmet Sport Sciences: Sport in Society är under deras andra år hos oss involverade i olika samverkansprojekt. Varje höst – från september till december – genomför de ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Här ska studenterna initiera, planera, genomföra och utvärdera ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med en sportrelaterad organisation. Under våren – från januari till juni – skriver de sina examensarbeten. I båda fallen välkomnar vi och våra mastersstudenter olika samverkansuppdrag där de tillsammans med er kan undersöka och arbeta med era utmaningar. Detta kan ge nya, spännande perspektiv på er verksamhet, till exempel med koppling till hållbar utveckling, integration och good governance.

Om något av ovanstående låter intressant eller om du vill vara med i vårt nätverk och/eller har uppslag till intressanta studentsamarbeten, kontakta Aage Radmann (samverkansansvarig)

 • Annonsera om studentsamarbete via Futurefinder
 • Läs mer om studentsamarbete på Malmö universitet
 • Samverkan i examensarbete

 • På idrottsvetenskapligt program ser vi gärna samverkan genom att utomstående organisationer kommer in med idéer till examensarbeten. Många studenter vill skriva om problem som kan finnas ute i verksamheterna. Kanske har ni haft någon student hos er på praktik i termin 5 och kommit på något ni vill att studenten undersöker i sitt examensarbete i termin 6. Vi välkomnar detta, men vill klargöra vissa saker.

  Kursen Examensarbete i Idrottsvetenskap (IV512G) pågår under tio veckor och är den sista studenten går i sin utbildning. Den text som skrivs är cirka 40 sidor. Examensarbetet måste anpassas till kursens lärandemål. Det innebär att arbetet måste vara vetenskapligt och innehålla ett tydligt syfte och tydliga frågeställningar. Det måste även innehålla ett avsnitt om tidigare forskning och vilka vetenskapliga metoder och teorier det använder i arbetet. Med andra ord har ett examensarbete en viss form som inte riktigt överensstämmer med en vanlig rapport eller utredning.

  Er idé måste därför bedömas av ansvariga för examensarbeteskursen. Kanske idén måste modifieras eller så fungerar den inte alls i detta sammanhang. Många av era idéer kommer dock att kunna undersökas. Vi välkomnar därför förslag på möjliga idéer för examensarbeten året runt.

  Om bedömningen är att idén är undersökningsbar på den tid examensarbetet har till förfogande träffar ni studenten/studenterna i februari och diskuterar saken. Kursen börjar runt skiftet mars/april och pågår till slutet av maj, då en färdig text förväntas vara färdig att ventilera i början av juni.

 •  
 • Vill ni veta mer eller komma in med idéer, vänligen kontakta Kutte Jönsson.

Våra alumner arbetar både nationellt och internationellt, i olika företag och organisationer, och inom alla olika samhällssektorer. Här möter du några av dem.

Varje dag försöker vi skapa en meningsfull fritid för alla.

Frida Lundh

frida-lundh-idrott.jpg

Frida Lundh | Svenska Parasportförbundet, verksamhetsutvecklare

Mitt stora intresse för idrott och folkhälsa blev avgörande för mitt val av Idrottsvetenskapligt program. Jag ville studera något som jag redan hade ett stort intresse för och där jag visste att jag kan jobba med något som gör skillnad. Sporten har funnits genom hela mitt liv, både som aktiv och som supporter, och detta är något som jag vill att fler ska kunna ta del av.

Jag har haft två olika roller under mina tre år hos Svenska Parasportförbundet. Jag började som projektmedarbetare och är idag verksamhetsutvecklare inom vårt uppdrag ”Kompetenslyftet” som vi har fått från Riksidrottsförbundet. Kompetenslyftet innebär ett riktat stöd till specialidrottsförbund för att utveckla och stärka sin parasportverksamhet.

Mina uppgifter varierar men kan innebära bland annat dialog med specialidrottsförbunden, koordinera riktade insatser som är kompetenshöjande för specialidrottsförbunden, fungera som processtöd och arbetsleda vår kompetenspool som består av åtta processtödjare.

Det som ger mig störst utmaning i mitt jobb är att tillgängliggöra idrottsrörelsen för våra tre målgrupper: personer med rörelsenedsättning, personer med synnedsättning och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta är personer som oftast står väldigt långt ifrån ett aktivt liv och har sämre hälsa än övriga befolkningen.

Varje dag försöker vi skapa en meningsfull fritid för alla genom olika uppdrag, insatser och projekt, men också i det dagliga arbetet tillsammans med alla våra medlemsföreningar runtom i Sverige. Det är en bred målgrupp och vi arbetar med allt från bredd till elit, från rekryteringsläger till Paralympics, vilket såklart alltid är en utmaning.

Jag fortsatte min resa genom en internationell masterutbildning inom idrottsvetenskap med inriktning på fysiologi och medicin.

Sandra Krugly

sandra.jpg

Sandra Krugly | Malmö universitet, universitetsadjunkt

Efter att ha avslutat min gymnasieutbildning var jag osäker på min framtida karriärväg, men en sak var säker: min passion för idrott och hälsa skulle vara central i mitt yrkesliv. Detta ledde mig till att söka till idrottsvetenskapligt program med inriktning fysisk aktivitet och hälsa. Mitt intresse för träning, kost och välbefinnande, kombinerat med en vetenskaplig nyfikenhet, gav mig snabbt en djupare förståelse för dessa ämnen.

Jag var ivrig att utforska möjligheterna att engagera mig i universitetets aktiviteter genom volontärarbete, studentjobb och att delta vid evenemang. Erfarenheterna gav mig chansen att arbeta som SI-ledare för studenter, forskningsassistent och studentmedarbetare. Att arbeta vid universitetet som student tillät mig att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna genom att undervisa och arbeta med databearbetning.

Jag fortsatte min resa genom en internationell masterutbildning inom idrottsvetenskap med inriktning på fysiologi och medicin. Under utbildningen kunde jag bygga vidare på de kunskaper jag fått på Malmö universitet, särskilt inom fysiologiska och epidemiologiska forskningsmetoder.

Idag arbetar jag på Institutionen för idrottsvetenskap och polisprogrammet vid Malmö universitet, där jag undervisar i kurser med fokus på fysiologi, hälsa och träning. En del av min tjänst är att vara testledare för polisutbildningens fysiska tester, där jag stöttar blivande poliser att förbereda sig inför och klara av testerna. Jag har även utbildat mig inom högskolepedagogik för att utvecklas i min roll som undervisande lärare.

Min grundutbildning gav mig goda förutsättningar för fortsatta studier inom såväl samhällsvetenskap som naturvetenskap, med fokus på idrotts- och hälsorelaterade ämnen. Denna utbildning har inte bara utrustat mig med en god förståelse för vetenskapliga principer, utan också med förmågan att tillämpa både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Utbildningen gav mig många byggstenar för att skapa den ledarrollen jag ville ta med mig in i yrkeslivet.

Hilding Rönn

hilding-ronn.jpg

Hilding Rönn | Friskis&Svettis, gym- & träningsansvarig och PT

Sedan barnsben har mitt intresse för idrott och rörelse alltid varit stort. Från att vara aktiv inom både fotboll och hockey under stora delar av ungdomsåren började intresset för gym och träningsverksamheten ta en allt större roll i vardagen. Jag visste att detta var ett forum jag verkligen ville arbeta inom.

Drygt sex månader efter mina studier på Malmö universitet står jag med en heltidsanställning på Friskis&Svettis Kristianstad som gym- & träningsansvarig och PT. Mitt mål gick i uppfyllelse.

Under mina studier på det idrottsvetenskapliga programmet fick jag möjligheten att utveckla en bred kompetens inom idrottsfältet. Inte bara hur dagens idrott är uppbyggt, utan även hur den vävs samman i samhället. Denna kunskap har gett mig en större förståelse för hur mitt nuvarande arbete speglas i samhället.

I mina studier på det idrottsvetenskapliga programmet valde jag inriktning: fysisk aktivitet och hälsa. Detta gav mig ytterligare möjligheter att fördjupa min kunskap hur kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Även hur jag kan utvecklas som coach var en stor del av utbildningen och gav mig många byggstenar för att skapa den ledarrollen jag ville ta med mig in i yrkeslivet.

Friskis&Svettis har en stor roll i dagens samhälle med drygt 400 000 medlemmar på över 150 orter. Vår grundidé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Det som gör oss väldigt speciella är också att Friskis&Svettis är en ideell organisation. Fokuset ligger på att vara tillgängliga för alla, precis som andra ideella organisationer där medlemmarna står i fokus. 

Idag arbetar jag med tre huvudområden på Friskis&Svettis Kristianstad:

 • Gymansvarig, ser till att inköp av ny utrustning görs med huvudmål att uppfylla medlemmarnas efterfrågan.
 • Träningsansvarig, är ansvarig i processen för att utbilda nya ledare samt följa upp nuvarande ledare och lägga upp ett schema över våra drygt 100 pass i veckan, som ger möjlighet till träning för medlemmarna.
 • Personlig träning, där jag och en kollega skapar förutsättningar för medlemmar att utvecklas samt ger kunskap kring vilka övningar och redskap som passar just individen i fråga.

Arbetsuppgifterna i mitt arbete är väldigt varierande och ger möjlighet till personlig utveckling, vilket är något jag hela tiden eftersträvar även efter studierna.

Det idrottsvetenskapliga programmet på Malmö universitet ger dig möjligheten att utvecklas och ta ett kliv in eller nästa steg inom idrottsbranschen. Med en konkret och tydlig målsättning ger programmet dig byggstenarna du behöver för att öka din kompetens inom det område du är mest intresserad inom.

Jag har en vision att förbättra idrotten som helhet.

Viktor Catenacci

Viktor Catenacci.jpg

Viktor Catenacci | Supercenter Soccer, anläggningschef

Jag fick förmånen att börja arbeta heltid inom idrottsrörelsen relativt tätt inpå min examen och har varit kvar sedan dess.

Efter att ha spenderat sju år inom den ideella föreningsrörelsen i roller som föreningskonsulent och föreningsutvecklare i Bagarmossen Kärrtorp BK och sportchef i Hammarby Fotboll, har jag nu tagit steget in i en mer kommersiell verksamhet där jag är anläggningschef för Supercenter Soccer. Detta i kombination med att ha uppdrag inom Stockholms Fotbollförbund som tränarutbildare till och med tränarutbildning UEFA B, som är den högsta utbildningen som distriktsförbunden får arrangera.

Utbildningen från Malmö universitet har gett mig fördelen att vara både teoretiskt och praktiskt förberedd för de uppdrag som jag har åtagit mig i min karriär inom idrottsbranschen.

Jag har en vision, som varit konstant sedan utbildningens start, att förbättra idrotten som helhet. Från att optimera och förbättra olika processer till att förbättra sportsliga förutsättningar för alla utövare. Idrottens kraft är stor och det är viktigt att idrottsarbetare ständigt arbetar för att utveckla den till det bättre.

Jag utgår från mantrat "allt som inte är under utveckling är under avveckling", vilket hjälper mig att driva saker och ting framåt. Min målsättning i framtiden är att ta mig an roller inom idrotten, där jag har möjlighet att påverka så mycket som möjligt och på så sätt arbeta mot en bättre idrott.

Ett häftigt minne är försäljningen av en spelare till den italienska storklubben AS Roma.

Johan Israelsson

Johan Israelsson.jpg

Johan Israelsson | Kalmar FF, huvudtränare för svenska P18/06-landslaget

Sedan examen vid Malmö universitet har jag varit verksam inom en rad olika områden inom sportindustrin. Senaste åren har jag arbetat heltid med fotboll.

Efter examen arbetade jag med föreningsutveckling i moderklubben Lindsdals IF i Kalmar. Detta kombinerades med en projektledarroll hos Smålandsidrotten/Kalmar kommun i projektet ”Drive-in idrott Kalmar”.

Från 2012 till 2017 var jag idrottskonsulent på Smålandsidrotten i Kalmar. Jag arbetade bland annat med föreningsutveckling, projektledning, idrottspolitik och idrottsevenemang. 2015 var jag tjänstledig från Smålandsidrotten och verkade i Melbourne i Australien, där jag under ett års tid arbetade som fotbollstränare på Melbourne Sports Institute och studerade ledarskap och idrottspsykologi.

2018 fick jag möjligheten att flytta till Stockholm och arbeta med fotboll på heltid i en satsande klubb, IFK Stocksund. Där var min roll sportchef med ansvar för att utveckla såväl akademi- som seniorverksamheten. Ett häftigt minne är försäljningen av en spelare till den italienska storklubben AS Roma.

Under tiden i Stockholm hade jag också uppdrag för TV4/Fotbollskanalen, där jag analyserade matcher ur ett taktiskt perspektiv. Jag var också en del av podden/webb-TV-programmet 352 som fokuserade på allsvensk fotboll.

Jag har också drivit, och driver fortfarande, bolagen J.J. Sports Management och Johan I. Consulting AB. Det sistnämnda driver jag på egen hand, och där ingår frilansuppdrag inom sport-, ledarskap- och mediabranschen. I det andra bolaget, som varit vilande de senaste åren, är vi två personer verksamma och arbetade främst med rådgivning till unga idrottare som ville kombinera idrott och studier på college i USA. Vi har också engagerat oss i diverse evenemang och projekt nischade mot idrott.

Sedan 2022 är mitt primära fokus på Kalmar FF där jag har en heltidsanställning som huvudtränare för P19-laget. Bredvid detta arbete har jag också uppdrag som assisterande tränare i det svenska P18/06-landslaget.

Forskarutbildning

Vid institutionen finns forskarutbildning i idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora.

Läs mer om forskarutbildning inom idrottsvetenskap

Idrottsforskning nära knuten till samhället

Vår forskning är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den även utövar ett inflytande på samhället.

Här finns en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö, som omfattar en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. 

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 44

Nuvarande student

Du som är student vid Institutionen för idrottsvetenskap hittar information specifik för ditt program eller kurs i Canvas. Här finns information om hur du anmäler dig till tentamen och omtentamen. Annan studentrelaterad information hittar du på Studentwebben.

Till Studentwebben

I tentamenskalendern listas inplanerade omtentamenstillfällen. Anmälan måste vara inlämnad senast en vecka innan datum för omtentamen för att tentamen ska kunna genomföras.

Länk till tentamenskalendern

Skriftlig salstentamen

På Studentwebben finns information om hur du anmäler dig till skriftlig salstentamen/omtentamen.

Information om salstentamen på Studentwebben

Omtentamen för andra examinationsformer

Anmälan till omtentamen vid IDV för andra examinationsformer (OBS, ej salstentamen) görs via det här webbformuläret.

Anmälan till omtentamen andra examinationsformer

Om du har frågor om omtentamen vid IDV, vänligen kontakta Emelie Nilsson.

Rutiner för tentamensgenomgång 

Efter tentamen bör en tentamensgenomgång ske i samband med resultatrapporteringen. Den kan ske skriftligt eller muntligt. Lärare/kursledare ansvarar för att detta sker senast sju arbetsdagar före omtentamen. 

Tentamen är endast tillgängligt för studenten att kika på vid tentamensgenomgången och samlas sedan in igen. Som student har du möjlighet att anmärka på ditt resultat eller på lärarens rättning. Efter tentamensgenomgången arkiveras alla originaltentor under två år. Som student har du möjlighet att få ut en kopia. 

Tentamensutlämning

Utlämningen av tentor sker digitalt. Mejla namn, personnummer, kurskod och momentnamnet på tentamen samt vilket datum den utfördes till Ingemar Einarsson så får du din tenta inskannad och mejlad till dig. Tänk på att vara ute i god tid eftersom kontaktpersonen är servicetekniker som även har andra arbetsuppgifter som kan påverka handläggningstiden.