Vill ni ha nya perspektiv på utmaningar verksamheten står inför eller en lösning på ett praktiskt problem? Här kan du läsa mer om hur du kan samarbeta med våra studenter, både under utbildning och inför examen.

Upptäck hur vi kan göra skillnad tillsammans

Våra studenter är intresserade av att samarbeta med företag och organisationer. Malmö universitet erbjuder 130 program och 400 kurser och det finns möjlighet att samarbeta med våra  studenter inom många olika ämnen och områden. 

För er är detta en möjlighet att etablera kontakt med engagerade studenter som är på väg ut i arbetslivet och bidra till deras kunskapsutveckling. Resultaten av studentsamarbetet kommer ofta till praktisk användning i er organisation. Kanske är det era framtida kollegor ni samarbetar med!

Samarbetspartners sökes till praktik för K3 studenter

Praktik till studenter inom kultur, design, konst, kommunikation

Studenter i grafiska design arbetar på sina datorer

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Som uppdragsgivare kommer du ta del av studentens erfarenhet inom sin utbildning. Kvalificerad bakgrund och hög ambition.

Studenter på alla kandidatprogram på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation (K3) erbjuds en praktikkurs för enskild praktik under termin fem eller sex. Kursen består av 80% praktik och 20% reflekterande självstudier och gäller program inom följande områden: 

Hur går samarbetet till?

Upplägget för praktiken bestäms mellan handledaren på arbetsplatsen och studenten. Det kan röra sig om projekt, assistera andra i produktion och kommunikation etc.

  • Överenskommelse mellan praktikföretaget och student skall vara gjord senast senast 1 juni, och kontrakt mellan Malmö universitet och praktikplatsen skrivs i början av juni. 
  • För studenter inom programmet Media- och kommunikationsvetenskap ligger praktikterminen på våren,  överenskommelse mellan praktikföretaget och student skall vara gjord senast senast 1 december, och kontrakt mellan Malmö universitet och praktikplatsen skickas ut från 10 december. 

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Framför allt ska arbetsuppgifterna vara relevanta för studentens utbildning, men samtidigt inte för komplexa utan anpassade för en praktikant. Handledning förväntas. Ett möte med studentens handledare från Malmö universitet är en komponent där studenten ska presentera arbetsplatsen.

Frågor och mer information 

Kontakta oss gärna om du har några frågor. 

Studieadministratör: k3student@mau.se

Studie- och karriärvägledare: Viktoria Brännström

Utbildningssamarbete

Du kan till exempel få nya perspektiv på utmaningar verksamheten står inför eller en lösning på ett praktiskt problem. Det kan handla om att studenterna granskar en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller tar fram förslag på en teknisk lösning. Ett samarbete kan även skapa möjligheter till framtida rekryteringar.

De vanligaste typerna av studentsamarbeten är examensarbeten, projektuppdrag, praktik samt verksamhetsförlagd utbildning.

Examensarbete

Examensarbete

Ett examensarbete görs ofta som slutarbete på en utbildning och resultatet presenteras ofta i rapportform. När ett examensarbete görs i samarbete med en organisation eller företag behandlas ofta ett område eller ett problem som uppdragsgivaren önskar få utrett. Förutom att ge förslag på lösningar till ett konkret problem kan studenten bidra med nya idéer och perspektiv som kan användas i verksamheten. Att samarbeta med en student kan också innebära att du får träffa en potentiell framtida medarbetare.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren formulerar en frågeställning eller ett problem som därefter diskuteras och omformuleras i samråd med studenten och dennes handledare. Detta görs för att studentens arbetsuppgift ska leva upp till de akademiska krav som finns för ett examensarbete.

Uppdragsgivaren måste också utse en kontaktperson som under arbetets gång har en löpande dialog med studenten. Kontaktpersonen svarar på studentens frågor och ger återkoppling på resultatet. Studenten har även en handledare på universitetet som följer och stödjer arbetet.

Hur lång tid tar det?

Längden på examensarbeten varierar men omfattar oftast 10 veckors arbete.

Vad kostar det?

Examensarbetet är en del av studierna och det finns inga krav på att det ska ske med ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av universitetet.

Projektuppdrag

Att samarbeta i ett projektuppdrag ger din organisation möjlighet att få en lösning på ett praktiskt problem eller att få en fråga utredd. Det kan exempelvis handla om att granska en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller att ta fram förslag på en teknisk lösning.

Ett projektuppdrag är till skillnad från ett examensarbete ett mer avgränsat arbete där det praktiska resultatet kan vara viktigare än själva rapporten. Projektgruppen kan bestå av en eller flera studenter.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Din organisation måste identifiera ett tydligt avgränsat projekt. Villkoren kan variera mellan utbildningarna, men ett gemensamt krav är att organisationen måste tillhandahålla en handledare som ser till att studenten kan komma igång med sitt arbete och får den vägledning som behövs.

Hur lång tid tar det?

Längden för projektuppdrag varierar men är oftast begränsade till några veckors arbete.

Vad kostar det?

Projektuppdrag är en del av studierna och det finns inga krav på att det ska ske med ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av universitetet.

Praktik

Praktik

Genom att ta emot en praktikant får du tillgång till en person som genomför kvalificerade arbetsuppgifter som ska vara relaterade till utbildningen. Detta är ett sätt att få in nya tankar i organisationen och kan vara en möjlighet till en framtida rekrytering.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

På organisationen eller företaget måste studenten ha en handledare som ser till att studenten kan komma igång med sitt arbete och får den vägledning som behövs. Beroende på utbildning kan det tillkomma specifika krav. Studenten har även en handledare på universitetet som följer och stödjer arbetet.

Hur lång tid tar det?

Längden för praktiken varierar mellan olika utbildningsprogram men omfattar ofta 5–10 veckors arbete.

Vad kostar det?

Praktik ingår i vissa utbildningar som en del av studierna och det finns inga krav på att det ska ske med ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av universitetet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förekommer framförallt inom lärarutbildningarna och inom en rad olika vårdutbildningar. VFU är där en obligatorisk del av studierna och samarbetet regleras genom avtal.

VFU på Fakulteten för lärande och samhälle
Praktik och verksamhetsförlagd utbildning för studenter

Påverka utbildningens innehåll

Vilka kompetenser efterfrågar din organisation och branschen i stort? Genom att engagera dig i ett program- eller utbildningsråd kan du påverka utbildningens innehåll. I dessa råd sitter ansvariga för utbildningen, studenter samt representanter från branschen. Rådet träffas ca 1 gång per år.

Så här hittar du ett program eller en kurs att engagera dig i

  • Välj det ämnesområde du är verksam inom
  • Leta efter en relevant utbildning
  • Ta kontakt med den programansvarige.

Sök program och kurser att engagera dig i

Samverkansinlärning

Vill ni ha studenter från Malmö universitet som mentorer i era gymnasiekurser? Genom projektet "Sänkta trösklar till högre utbildning genom SI" kan personer som tillhör grupper som är underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar inspireras till att påbörja högre studier.

SI ska inte ersätta något annat utan vara en bonus. Det passar på en kurs eller ett ämne som upplevs som svår, med trösklar, en kurs som till exempel har dålig genomströmning.

Annette Zeidler, SI-koordinator på Malmö universitet

Mer information om projektet sänkta trösklar

 

Så fungerar det att samarbeta

Vad krävs av mig?

Det beror på uppdragets karaktär. I de flesta fall behöver studenterna en kontaktperson hos uppdragsgivaren som handleder studenterna under arbetets gång.

Hur lång tid tar det?

Längden varierar men oftast är samarbetet relativt kort (2–10 veckor).

Vad kostar det?

Det finns inga krav på ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av universitetet.

Hur presenteras slutresultatet?

Resultatet brukar redovisas i en skriftlig rapport och presenteras muntligen på universitetet dit du vanligtvis bjuds in att medverka.

Hur hanteras känsliga uppgifter?

Om sekretessbelagda uppgifter förekommer kan detta lösas genom att studenten skriver två rapporter: en avidentifierad akademisk uppsats samt en rapport åt dig. Om större delen av resultatet inte bör offentliggöras är det inte lämpligt att uppdraget utförs som ett studentsamarbete.

Vem äger rätten att använda det studenten utvecklar?

Vad som är en rimlig fördelning av ägande- och nyttjanderätt beror på förutsättningarna för samarbetet, till exempel om studenten får ersättning eller ej. Innan samarbetet inleds kan uppdragsgivare och student skriva ett avtal som reglerar rättigheterna till det studenten utvecklar. Oavsett äganderätten måste resultaten kunna användas i undervisningen och visas som arbetsprov.

Andra sätt att samarbeta

Vi är öppna för nya idéer och välkomnar ett samarbete med våra studenters framtida arbetsgivare.