Om Utbildning, lärande och globalisering

Temat för forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering innebär att de antagna doktoranderna undersöker betydelser och konsekvenser av att förskola, skola och högre utbildning i allt ökande utsträckning befinner sig i ett internationellt sammanhang med migrationsströmmar, globala policyaktörer och multinationella företag. Hur kan detta förstås socialt, kulturellt, historiskt och utifrån ett lärandeperspektiv?

Inom ramen för forskarskolan fokuseras tre områden:

  1. Globaliseringsprocesser och utbildning
  2. Språk, lärande och internationalisering
  3. Interkulturella och normkritiska perspektiv på förskola, skola och lärarutbildning.

Forskarskolan erbjuder en miljö som bejakar mångvetenskaplighet, internationalisering och tydliga kopplingar till skola och lärarutbildning. I september 2020 påbörjar nio doktorander sina forskarutbildningar inom ramen för forskarskolan. Dessa antas under våren 2020 i följande ämnen vid de tre olika lärosätena:

Malmö universitet:

  • Historia och historiedidaktik
  • Språk och litteraturdidaktik
  • Pedagogik

Södertörns högskola:

  • Etnologi
  • Svenska

Uppsala universitet:

  • Utbildningssociologi
  • Didaktik