Fördelarna är många när akademi, privat, offentlig och idéburen sektor möts och samarbetar. Genom att samarbeta med forskare vid Malmö universitet ges möjlighet till gemensam kunskapsproduktion vilket gynnar en hållbar utveckling av den egna verksamheten och samhället i stort.

Samarbeta med universitetets forskare

Forskningssamverkan omfattar exempelvis gemensamt initierade och genomförda forskningsprojekt, uppdragsforskning, delad forskningsinfrastruktur, nyttiggörande av forskningsresultat, forskningskommunikation och deltagande i samhällsdebatten.

Universitetet bidrar med forskningsbaserad kunskap inom bland annat följande samhällsrelevanta områden:

  • global politik
  • migration
  • den hållbara staden
  • kriminalitet i samhället
  • digitalisering
  • barn och vuxnas lärande
  • hälsa och tandvård.

Gränsöverskridande kunskapsmiljöer och flervetenskapliga forskningscentrum

Vid Malmö universitet sker forskning huvudsakligen vid institutioner och sektioner på de fem fakulteterna. Vidare samlas och förstärks forskning i flervetenskapliga forskningscentrum samt inom sammanhållna och gränsöverskridande kunskapsmiljöer. 

Nedan presenteras universitetets forskningscentrum och ett urval av forskningsmiljöer. Mer forskningsinformation finns på universitetets fakultets- och institutionssidor. 

Fakulteter och institutioner vid Malmö universitet