Forskarutbildningen vid Malmö universitet kännetecknas av tvärvetenskaplighet och samarbete över disciplingränserna. Universitetets 18 forskarutbildningsämnen spänner över fem fakulteter och många olika discipliner. Forskarutbildningen är nära knuten till universitetets starka forskningsmiljöer.

Hur blir jag doktorand?

För att kunna antas till forskarutbildningen måste du ha finansiering (lön) under hela studietiden. Det får du genom en doktorandanställning eller en anställning hos en annan arbetsgivare. För att bli antagen krävs också att du är behörig att studera på forskarutbildningen.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete där du genomför ett individuellt forskningsprojekt.

Finansiering

För att kunna antas till forskarutbildningen krävs att du samtidigt anställs som doktorand. Det innebär att du måste söka och få en ledig doktorandanställning för att bli antagen. Alla lediga doktorandanställningar utlyses på universitetets hemsida.

Lediga anställningar 

Du kan också bli antagen till forskarutbildningen om din arbetsgivare betalar din lön under studierna. Då skrivs ett avtal mellan universitetet och arbetsgivaren som innebär att du studerar på forskarutbildningen som en del av din anställning. Din arbetsgivare måste kunna garantera att du har finansiering (lön) för hela utbildningstiden. Om du vill bedriva forskarutbildning som en del av din anställning ska du kontakta företrädaren för ämnet du vill studera.

Behörighet

För att bli antagen krävs det att du har grundläggande behörighet för forskarutbildning. Det kan också krävas en särskild behörighet som gäller för respektive forskarutbildningsämne. De särskilda behörighetskraven kan vara att du ska ha språkkunskaper eller ha läst kurser i ett ämne som är relevant för utbildningen. De särskilda behörighetskraven finns i ämnets allmänna studieplan. Om du söker en ledig doktorandtjänst finns alla behörighetskrav i annonsen.

Om du söker en doktorandtjänst finns information i annonsen om behörighetskrav och hur din ansökan ska utformas.

Regler för antagning till forskarutbildning finns i universitetets antagningsordning.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Grundläggande behörighet

Högskoleförordningen, 7 kap. 39 § 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 

  1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Forskarutbildningsämnen

Forskarutbildningen vid Malmö universitet bedrivs inom 18 forskarutbildningsämnen vid lärosätets fem fakulteter. I varje ämnes studieplan kan du bland annat läsa mer om innehåll, behörighet och upplägg.

Biomedicinsk vetenskap

Biomedicinsk vetenskap är ett flervetenskapligt ämne som baseras på element av kemi, fysik, humanbiologi och medicin.

Inom ämnet kombineras teori och tillämpad vetenskap för tillämpning inom bland annat diagnostik och sjukdomsbehandling.

I ämnet ingår även att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Datavetenskap

Datavetenskap omfattar utveckling och analys av begrepp, metoder och verktyg, som syftar till att göra utveckling av programvara och användning av datorer enklare, tillförlitligare och effektivare.

Global politik

Global politik är studiet av transnationella och internationella former av politik, både i termer av kontinuitet och förändring, samverkan och konflikt, makt och motstånd.

Historia och historiedidaktik

Historia och historiedidaktik rymmer två dimensioner. Den mera renodlade historiedimensionen innebär att en tidsdimension är central.

Människors samlade livsvillkor - alltså inte bara delar som har direkt koppling till formell utbildning - studeras, med yttersta syfte att förstå relationen mellan ett föränderligt samhälle och vad som sker i olika utbildningssystem.

Hälsa och samhälle

Hälsa och samhälle är ett flervetenskapligt ämne inriktat på studier av människors hälsa och välbefinnande.

Utifrån ett integrerat medicinskt och samhälleligt perspektiv analyseras individers och gruppers hälsosituation och hur denna påverkas av processer på samhällsnivå.

Vidare studeras, ämnesinriktat eller flervetenskapligt, olika former för att förebygga och förhindra ohälsa och hälsorelaterade problem.

Idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora

Idrottsvetenskap har fokus på idrottens former och betydelser i samhället i dåtid, nutid och framtid.

Idrottens del i samhället undersöks utifrån problemkomplex som idrottens reglering och normbildning; statens, marknadens och det civila samhällets förhållande till idrotten; idrottens egna selekteringsmekanismer; på vilket sätt samhällsstrukturer och sociala kategorier såsom bland andra genus, etnicitet, sexualitet, generation och social klass påverkar och påverkas av idrotten.

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign fokuserar på design för mänsklig interaktion och kommunikation med hjälp av digitala eller digitalt möjliggjorda artefakter och medier. Grunden är designvetenskaplig och ämnet är orienterat mot interaktionsdesignens praktik genom en syntes av konstruktiv gestaltning och kritisk reflektion.

Internationell migration och etniska relationer

IMER är ett brett forskningsämne på mång- och tvärvetenskaplig grund.

Det handlar om migrationens konsekvenser för både ursprungs- och mottagarsamhället på olika nivåer; på den strukturella, den institutionella, grupp- och individnivån och om hur etniska relationer och etnisk mångfald blir betydelsefulla karaktäristika för samhället på grund av eller till följd av migration.

Kriminologi

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottslighetens utveckling och orsaker samt av åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet, och lindra brottslighetens konsekvenser. Särskild vikt läggs vid att förstå hur samspel mellan individuella, kontextuella och samhälleliga processer orsakar brottslighet och andra relaterade problem samt vid hur det brottsförebyggande arbetet kan kunskapsbaseras.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap fokuserar på mediers betydelse för kultur och samhälle och för människors tänkande och dagliga tillvaro, både ur ett historiskt och ett samtidsperspektiv. Ämnet omfattar både traditionella massmedier och digitala medier.

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik strävar efter ökad kunskap om undervisning, lärande, ämnesinnehåll, demokratifrågor och identitetsskapande i relation till dessa ämnesområden.

Inom ämnet undersöks orsakssammanhang mellan det specifika ämnesinnehållet och hur detta kommuniceras i olika miljöer samt hur individer och grupper utvecklar och använder kunskaper i dessa sammanhang.

Ämnet inbegriper också studier av undervisningsprocesser och hur deltagarna utvecklar olika förhållningssätt till ämnesområdet.

Odontologi

Odontologi är ett flervetenskapligt ämne där frågeställningar med anknytning till tandvården studeras på biologisk-, individ- och samhällsnivå. Forskningen bedrivs i nära samarbete med medicin och andra vetenskapsgrenar.

Den övergripande visionen är att forskningsresultaten ska förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården genom att ge en grund för evidensbaserade behandlingar.

Allmän studieplan för utbildning inom ämnet odontologi

Läs mer om forskningsämnet odontologi

Pedagogik

Pedagogik är ett brett forskningsfält som inbegriper utbildning, och lärande och hur dessa relaterar till och formas av de institutionella, ekonomiska, politiska, kulturella och sociala sammanhang i vilka de ingår.

Socialt arbete

Socialt arbete är inriktat på studier av individer och grupper i utsatta livssituationer samt på samhällsförhållanden som inverkar på människors livsvillkor.

Studierna tar företrädesvis sin utgångspunkt i sociala problem men omfattar också faktorer och strategier som förebygger och motverkar social marginalisering och utestängning.

Ämnet omfattar också studiet av sociala interventioner och de organisationer som hanterar dessa. Inom ramen för dessa studier belyses olika tolknings- och handlingsmöjligheter i den professionella praktiken.

Språk- och litteraturdidaktik

Språk- och litteraturdidaktik är ett utbildningsvetenskapligt forskningsfält som omfattar svenska, svenska som andraspråk och engelska med didaktisk inriktning.

Inom ämnet studeras språkutveckling, lärande i medielandskapet, litteratur- och mediereception, språk och ämneslärande samt flerspråkighet.

Tillämpad fysik

Tillämpad fysik utgörs av de delar av fysiken som är relevanta för tekniska tillämpningar och naturfenomen. För utbildningen i Malmö inkluderar dessa delar materialvetenskap, atom- och astrofysik och synkrotronljusfysik med tillämpningar.

Urbana studier

Urbana studier kan definieras som det vetenskapliga studiet av urbana områdens innehåll, form, planering och omvandling.

Ämnet placerar sig i ett spänningsfält mellan å ena sidan sociala och kulturella praktiker och å den andra den materiella världen av bearbetade landskap, byggnader, infrastrukturer och vardagsföremål.

Vårdvetenskap

Vårdvetenskap är flervetenskapligt och flerprofessionellt och omfattar studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till främjande av hälsa, förebyggande, stödjande, omvårdande och rehabiliterande åtgärder inom hälsa och vård i olika miljöer och sammanhang.

För medarbetare och antagna doktorander

På Medarbetarwebben hittar du som antagen doktorand din fakultets doktorandhandbok, information om individuell studieplan (ISP), din avhandling, handledning, doktorandsupporten och kommande workshoppar.

Medarbetarwebben