Forskarutbildningen vid Malmö universitet kännetecknas av tvärvetenskaplighet och samarbete över disciplingränserna. Universitetets 19 forskarutbildningsämnen spänner över fem fakulteter och många olika discipliner. Forskarutbildningen är nära knuten till universitetets starka forskningsmiljöer.

Hur blir jag doktorand?

För att kunna antas till forskarutbildningen måste du ha finansiering (lön) under hela studietiden. Det får du genom en doktorandanställning eller en anställning hos en annan arbetsgivare. För att bli antagen krävs också att du är behörig att studera på forskarutbildningen.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete där du genomför ett individuellt forskningsprojekt.

Finansiering

För att kunna antas till forskarutbildningen krävs att du samtidigt anställs som doktorand. Det innebär att du måste söka och få en ledig doktorandanställning för att bli antagen. Alla lediga doktorandanställningar utlyses på universitetets hemsida.

Lediga anställningar 

Du kan också bli antagen till forskarutbildningen om din arbetsgivare betalar din lön under studierna. Då skrivs ett avtal mellan universitetet och arbetsgivaren som innebär att du studerar på forskarutbildningen som en del av din anställning. Din arbetsgivare måste kunna garantera att du har finansiering (lön) för hela utbildningstiden. Om du vill bedriva forskarutbildning som en del av din anställning ska du kontakta företrädaren för ämnet du vill studera.

Behörighet

För att bli antagen krävs det att du har grundläggande behörighet för forskarutbildning. Det kan också krävas en särskild behörighet som gäller för respektive forskarutbildningsämne. De särskilda behörighetskraven kan vara att du ska ha språkkunskaper eller ha läst kurser i ett ämne som är relevant för utbildningen. De särskilda behörighetskraven finns i ämnets allmänna studieplan. Om du söker en ledig doktorandtjänst finns alla behörighetskrav i annonsen.

Om du söker en doktorandtjänst finns information i annonsen om behörighetskrav och hur din ansökan ska utformas.

Regler för antagning till forskarutbildning finns i universitetets antagningsordning.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Grundläggande behörighet

Högskoleförordningen, 7 kap. 39 § 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 

  1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

För medarbetare och antagna doktorander

På Medarbetarwebben hittar du som antagen doktorand din fakultets doktorandhandbok, information om individuell studieplan (ISP), din avhandling, handledning, doktorandsupporten och kommande workshoppar.

Medarbetarwebben

Du som är doktorand, forskare eller gästforskare kan hyra bostad genom Malmö universitet.

Bostäder för doktorander, forskare och gästforskare