Universitetet är en offentlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Reglerna för verksamheten regleras i Högskoleförordningen. Universitetets myndighetschef är rektor Kerstin Tham.

Malmö universitets ledning

Rektor är chef för Malmö universitet och universitetsstyrelsen är det högsta beslutande organet. Malmö universitets ledning består förutom rektor av prorektor, vicerektor för samhällsutmaningar, vicerektor för samverkan och innovation, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande samt universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör.

Universitetsstyrelsen

Här presenteras universitetsstyrelsens medlemmar samt protokoll från styrelsemöten. 

Ordförande  

Metta Fjelkner, tidigare förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund

Ledamöter:

 • Kerstin Tham, Rektor vid Malmö universitet
 • Eva Ahlgren, tidigare förvaltningschef och gymnasiedirektör i Malmö stad 
 • Bengt-Ove Boström,fil.dr. i statsvetenskap och tidigare vicerektor vid Göteborgs universitet 
 • Hamdija Jusufagic, verkställande direktör för System Verification Sweden 
 • Annika Nilsson, kanslichef för LO
 • Jens Schollin, professor i pediatrik och tidigare rektor för Örebro universitet  
 • Per Tryding – fil.dr. i lärande vid Århus Universitet och vice verkställande direktör vid Handelskammaren 
 • Sindra Petersson Årsköld, docent i biokemi och seniorrådgivare vid ESS

Lärarrepresentanter:

Fackliga representanter 

Studentrepresentanter 

 • Pontus Källström, studeranderepresentant, ordförande Studentkåren Malmö 
 • Rebecka Welander, studeranderepresentant  
 • Susanne Smithberger, doktorandkåren, doktorandkårens ordförande

Sekreterare: 

Paula Pragert

Protokoll från styrelsemöten

Universitetsstyrelsens protokoll 

Universitetsledningen

Universitetsledningen består av följande personer:

Universitetets ledningsgrupp

I ledningsgruppen ingår universitetsledningen plus följande personer:

Beslutsvägar - beredningsorganen 

På Malmö universitet finns tre beslutsnivåer;  styrelse, rektor och fakultetsledning. Tre centrala beredningsorgan har som uppgift att bereda förslag till rektor inför antingen rektorsbeslut eller som underlag för rektors förslag till styrelsen, som är universitetets högsta beslutande organ. 

Utbildningsberedningen

Utbildningsberedningen ansvarar för samordning och genomförande av det övergripande kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Malmö universitet. Beredningen är inte ett beslutande organ utan bereder ärenden inför beslut av rektor, universitetsstyrelse och universitetets ledning.

Forskningsberedningen

Ärenden av universitetsövergripande strategisk art bereds i Forskningsberedningen. Detta är ett organ för information, förankring, dialog och beredning.

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen utgör ett universitetsgemensamt stöd som samordnar övergripande frågor och aktiviteter rörande universitetets samverkan med omgivande samhälle. Beredningen är en referens- och arbetsgrupp som på olika sätt ska främja och stimulera universitetets samverkan med externa aktörer. 

Internrevision

Internrevisionens verksamhet syftar till att, genom oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet, stödja universitetet i att nå sina mål. Detta genom att granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning. 

Rapporter

Internrevisionschefen rapporterar fortlöpande väsentliga iakttagelser och rekommendationer vid utförda granskningar till styrelsens ordförande och rektor eller den rektor utsett. Internrevisionen ska årligen skriva en sammanfattande verksamhetsrapport över utförda revisioner med väsentliga iakttagelser samt övriga förekommande arbetsuppgifter under året. Verksamhetsrapporten ska även innefatta en uppföljning av de åtgärder som styrelsen beslutat med anledning av tidigare års granskningar.

Internrevisionens rapporter