Malmö universitet är en offentlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Reglerna för verksamheten regleras i Högskoleförordningen. Universitetets myndighetschef är rektor Kerstin Tham.

Malmö universitets ledning

Malmö universitets högsta beslutande organ är universitetsstyrelsen. Malmö universitets ledning består förutom rektor av prorektor, vicerektor för forskning och forskarutbildning, vicerektor för samverkan och innovation, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande samt universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör.

Till stöd har rektor en rådgivande ledningsgrupp som består av prorektor, vicerektor för samverkan och innovation, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör, alla dekaner, bibliotekschefen och studentrepresentanter.

Universitetsstyrelsen

Här presenteras universitetsstyrelsens medlemmar samt protokoll från styrelsemöten. 

Ordförande  

Metta Fjelkner, tidigare förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund

Ledamöter:

  • Alexandra Hagen – verkställande direktör för arkitektfirma
  • Roko Kursar – kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande i Malmö stad
  • Harriet Wallberg – professor i fysiologi och rektor vid Karolinska institutet  2004-2012 samt universitetskansler 2014-2016
  • Bengt-Ove Boström – tidigare vicerektor vid Göteborgs universitet
  • Joel Eklund – styrelseordförande i företag som producerar tandvårdsprodukter
  • Annika Nilsson – kanslichef i paraplyorganisation för fackförbund
  • Per Tryding – vice verkställande direktör i privat näringslivsorganisation

Lärarrepresentanter:

Fackliga representanter 

Studentrepresentanter 

  • Milena Milosavljevic, Studentkåren Malmö
  • Konstantina Klonari, Studentkåren Malmö
  • Nada Amroussia, Doktorandkåren

Sekreterare: 

Paula Pragert

Protokoll från styrelsemöten

Universitetsstyrelsens protokoll 

Universitetsledningen

Universitetsledningen består av följande personer:

Universitetets ledningsgrupp

I ledningsgruppen ingår universitetsledningen plus följande personer:

Beslutsvägar – beredningar och råd

På Malmö universitet finns tre beslutsnivåer, styrelse, rektor och fakultetsledning. Beredningarna och råden har som uppgift att bereda förslag till rektor inför antingen rektorsbeslut eller som underlag för rektors förslag till styrelsen som är universitetets högsta beslutande instans.

Beredningar och råd

Beredningen för forskning och forskarutbildning

Detta är ett beredande organ till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen. Universitetsgemensamma frågor gällande forskning och forskarutbildning kan även initieras i universitetets ledningsgrupp, eller andra grupperingar, för hantering i beredningen.

Beredningen för utbildning

Detta är ett beredande organ till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen. Universitetsgemensamma frågor gällande utbildning kan även initieras i universitetets ledningsgrupp, eller i andra grupperingar, för hantering i beredningen.

Rådet för samverkan

Rådets uppdrag är att planera, samordna och följa upp universitetsgemensamma frågor som rör samverkan, nyttiggörande och innovation. Rådet ska också bidra till att öka universitetets globala synlighet.

Mötesdagordningar – Rådet för samverkan 

Verksamhetsrapport 2019-2020

Rådet för forskningsetik

Rådet för forskningsetik har både strategiska och operativa uppgifter som berör forskningsetik och oredlighet i forskning.

Mötesdagordningar – Rådet för forskningsetik

Läs mer om rådets ledamöter och kontaktuppgifter på medarbetarwebben.

Kontaktuppgifter och ledamöter – Rådet för forskningsetik

Rådet för globalt engagemang

Rådet för globalt engagemang stödjer universitetsledningen i strategiska beslut rörande internationalisering.

Mötesdagordningar – Rådet för globalt engagemang

Rådet för jämställdhet och lika villkor

Rådet har en rådgivande roll till rektor i frågor som är universitetsövergripande inom jämställdhet och lika villkor.

Mötesdagordningar – Rådet för jämställdhet och lika villkor

Rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande

Rådets huvudsakliga uppgift är att arbeta fram en målbild för samt att samordna och följa upp lärosätets arbete med breddad rekrytering till och breddat deltagande i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Mötesdagordningar – Rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande

Rådet för ett hållbart universitet

Rådets uppdrag är bland annat att planera, samordna, prioritera och följa upp frågor rörande universitetets miljöarbete och främjande av en hållbar utveckling. Rådet följer även upp verksamheten så att främjandet av hållbar utveckling är integrerat i utbildning och forskning.

Mötesdagordningar – Rådet för ett hållbart universitet

Utvecklingsrådet för digitalisering

Utvecklingsrådet för digitalisering pekar ut riktningen för digitaliseringsarbetet vid Malmö universitet. Rådet utgör också en beredande instans till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen.

Mötesdagordningar – Utvecklingsrådet för digitalisering

Gemensamt verksamhetsstöd

Vid universitetet finns administrativa avdelningar som benämns Gemensamt verksamhetsstöd (GV). Universitetsdirektören är chef för Gemensamt verksamhetsstöd och beslutar enligt delegation från rektor.

Internrevision

Internrevisionens verksamhet syftar till att, genom oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet, stödja universitetet i att nå sina mål. Detta genom att granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning. 

Rapporter

Internrevisionschefen rapporterar fortlöpande väsentliga iakttagelser och rekommendationer vid utförda granskningar till styrelsens ordförande och rektor eller den rektor utsett. För varje universitetsövergripande granskning i revisionsplanen skrivs en sammanfattande rapport som tillställs styrelsen och rektor. Internrevisionen ska årligen skriva en sammanfattande verksamhetsrapport över utförda revisioner med väsentliga iakttagelser samt övriga förekommande arbetsuppgifter under året. Verksamhetsrapporten ska även innefatta en uppföljning av de åtgärder som styrelsen beslutat med anledning av tidigare års granskningar.

Granskningar och årsrapporter