Malmö universitet är en offentlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Reglerna för verksamheten regleras i Högskoleförordningen. Universitetets myndighetschef är rektor Kerstin Tham.

Malmö universitets ledning

Malmö universitets högsta beslutande organ är universitetsstyrelsen. Malmö universitets ledning består förutom rektor av prorektor, vicerektor för forskning och forskarutbildning, vicerektor för samverkan och innovation, vicerektor för globalt engagemang och mänskliga rättigheter samt universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör.

Till stöd har rektor en rådgivande ledningsgrupp som består av prorektor, vicerektor för samverkan och innovation, vicerektor för globalt engagemang och mänskliga rättigheter, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör, alla dekaner, bibliotekschefen och studentrepresentanter.

 • Olivia Wigzell - Ordförande

  Har en bakgrund som bland annat departementsråd och chef för enheten för folkhälsa och sjukvård vid Socialdepartementet, politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet samt särskild utredare av äldreomsorgslag respektive jämställd vård.

  Generaldirektör, Socialstyrelsen

 • Heike Erkers

  Förbundsordförande Akademikerförbundet SSR sedan 2012 och andra vice ordförande i Sacos styrelse.

  Akademikerförbundet, Saco

 • Hanne Leth Andersen

  Professor i universitetspedagogik och rektor

  Roskilde universitet, Danmark

 • Stephan Müchler

  Verkställande direktör

  Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

 • Petter Hartman

  Medicon Village Innovation AB. Är även styrelseledamot i exempelvis SmiLe Incubator, STIL – Stiftelsen Inkubatorerna i Lund och Life Science Innovation Board, innovationsråd.

  Lunds universitet

 • Joel Eklund

  Tidigare verkställande direktör. Har ytterligare uppdrag som styrelseledamot i en lång rad av andra bolag.

  TePe Munhygienprodukter AB

 • Harriet Wallberg

  Professor i fysiologi, rektor för Karolinska institutet under åren 2004 till januari 2013, därefter universitetskansler från juni 2014 till september 2016.

  Karolinska institutet

 • Roko Kursar

  Kommunalråd i Malmö stad sedan 2018, ansvar för funktionsstöd och LSS.

  Malmö stad

 • Bojana Drljaca

 • Ali Giama

 • Indrajeet Tambe

Mötestider och protokoll

Mötestider 2024 (09:00-16:00)

 • Torsdag 15 februari 
 • Fredag 19 april 
 • Onsdag 5 juni
 • Onsdag 4 september (kl. 10.00–16.00)
 • Torsdag 24 oktober 
 • Fredag 13 december 
 • Torsdag 13 februari 2025

Protokoll från styrelsemöten

Universitetsstyrelsens protokoll (Box)

Universitetsledningen

Universitetets ledningsgrupp

Beslutsvägar 

På Malmö universitet finns tre beslutsnivåer, styrelse, rektor och fakultetsledning. Beredningarna och råden har som uppgift att bereda förslag till rektor inför antingen rektorsbeslut eller som underlag för rektors förslag till styrelsen som är universitetets högsta beslutande instans.

Beredningar

Beredningen för forskning och forskarutbildning

Detta är ett beredande organ till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen. Universitetsgemensamma frågor gällande forskning och forskarutbildning kan även initieras i universitetets ledningsgrupp, eller andra grupperingar, för hantering i beredningen.

Beredningen för utbildning

Detta är ett beredande organ till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen. Universitetsgemensamma frågor gällande utbildning kan även initieras i universitetets ledningsgrupp, eller i andra grupperingar, för hantering i beredningen.

Råd

Rådet för digitalisering

Rådet för digitalisering pekar ut riktningen för digitaliseringsarbetet vid Malmö universitet. Rådet utgör också en beredande instans till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen.

Mötesdagordningar – Rådet för digitalisering

Rådet för forskningsetik

Rådet för forskningsetik har både strategiska och operativa uppgifter som berör forskningsetik och oredlighet i forskning.

Mötesdagordningar – Rådet för forskningsetik

 

Rådet för globalt engagemang

Rådet för globalt engagemang stödjer universitetsledningen i strategiska beslut rörande internationalisering.

Mötesdagordningar – Rådet för globalt engagemang

Rådet för samverkan och innovation

Rådet för samverkan och innovation

Rådets uppdrag är att planera, samordna och följa upp universitetsgemensamma frågor som rör samverkan, nyttiggörande och innovation. Rådet ska också bidra till att öka universitetets globala synlighet.

Mötesdagordningar – Rådet för samverkan och innovation 

Verksamhetsrapport 2019-2020

Gemensamt verksamhetsstöd

Vid universitetet finns administrativa avdelningar som benämns Gemensamt verksamhetsstöd (GV). Universitetsdirektören är chef för Gemensamt verksamhetsstöd och beslutar enligt delegation från rektor.

Internrevision

Internrevisionens verksamhet syftar till att, genom oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet, stödja universitetet i att nå sina mål. Detta genom att granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning. 

Rapporter

Internrevisionschefen rapporterar fortlöpande väsentliga iakttagelser och rekommendationer vid utförda granskningar till styrelsens ordförande och rektor eller den rektor utsett. För varje universitetsövergripande granskning i revisionsplanen skrivs en sammanfattande rapport som tillställs styrelsen och rektor.

Internrevisionen ska årligen skriva en sammanfattande verksamhetsrapport över utförda revisioner med väsentliga iakttagelser samt övriga förekommande arbetsuppgifter under året. Verksamhetsrapporten ska även innefatta en uppföljning av de åtgärder som styrelsen beslutat med anledning av tidigare års granskningar.

Granskningar och årsrapporter