Universitetet är en offentlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Reglerna för verksamheten regleras i Högskoleförordningen. Universitetets myndighetschef är rektor Kerstin Tham.

Malmö universitets ledning

Rektor är chef för Malmö universitet och universitetsstyrelsen är det högsta beslutande organet. Malmö universitets ledning består förutom rektor av prorektor, vicerektor för samhällsutmaningar, vicerektor för samverkan och innovation, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande samt universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör.

Universitetsstyrelsen

Här presenteras universitetsstyrelsens medlemmar samt protokoll från styrelsemöten. 

Ledamöter utsedda av regeringen

Metta Fjelkner, ordförande
Sindra Petersson Årsköld, docent/Senior Advisor, vice ordförande
Eva Ahlgren, F. förvaltningschef
Bengt-Ove Boström, F. vicerektor
Hamdija Jusufagic, verkställande direktör
Annika Nilsson, kanslichef
Jens Schollin, professor, F. rektor
Kerstin Tham, professor, rektor 
Per Tryding, fil dr., vice verkställande direktör

Ledamöter utsedda av lärarna

Mats Greiff, professor
Helena Holmström Olsson, biträdande professor
Carina Listerborn, professor

Ledamöter utsedda av studenterna

Jenna Pystynen
Yuliyan Konstantinov
Angelica Wågby, Doktorandkåren

Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt

Naser Eftekharian, OFR/ST
Ann-Mari Campell, SACO 
Karin Everlund, SEKO

Sekreterare

Paula Pragert

Protokoll från styrelsemöten

Universitetsstyrelsens protokoll 

Universitetsledningen

Universitetsledningen består av följande personer:

Universitetets ledningsgrupp

I ledningsgruppen ingår universitetsledningen plus följande personer:

Beslutsvägar - beredningsorganen

På Malmö universitet finns tre beslutsnivåer; styrelse, rektor och fakultetsledning. Det finns samtidigt flera universitetsgemensamma organ, beredningar och råd, som bereder olika förslag inför antingen rektorsbeslut eller som underlag för rektors förslag till styrelsen, som är universitetets högsta beslutande organ.

Beredningen för utbildning

Beredningen för utbildning ansvarar för samordning och genomförande av det övergripande kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Malmö universitet. Beredningen är inte ett beslutande organ utan bereder ärenden inför beslut av rektor, universitetsstyrelse och universitetets ledning.

Beredningen för forskning och forskarutbildning

Ärenden av universitetsövergripande strategisk art bereds i Beredningen för forskning och forskarutbildning. Detta är ett organ för information, förankring, dialog och beredning.

Universitetsgemensamma beredande råd

Rådet för samverkan

Detta råds uppdrag är att planera, samordna och följa upp universitetsgemensamma frågor som rör samverkan, nyttiggörande och innovation samt bidra till att öka universitetets globala synlighet.

Rådet för forskningsetik

Rådet för forskningsetik har både strategiska och operativa uppgifter som berör forskningsetik och oredlighet i forskning.

Rådet för globalt engagemang

Rådet för globalt engagemang stödjer universitetsledningen i strategiska beslut rörande internationalisering.

Rådet för jämställdhet och lika villkor

Rådet för jämställdhet och lika villkor har en rådgivande roll till rektor i frågor som är universitetsövergripande inom jämställdhet och lika villkor,

Rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande

Huvudsaklig uppgift för Rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande är att arbeta fram en målbild för samt samordning och uppföljning av lärosätets arbete med breddad rekrytering till och breddat deltagande i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå,

Rådet för ett hållbart universitet

Rådets uppdrag är bland annat att planera, samordna, prioritera och följa upp frågor rörande universitetets miljöarbete och främjande av en hållbar utveckling. Rådet följer även upp verksamheten så att främjandet av hållbar utveckling är integrerat i utbildning och forskning.

Internrevision

Internrevisionens verksamhet syftar till att, genom oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet, stödja universitetet i att nå sina mål. Detta genom att granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning. 

Rapporter

Internrevisionschefen rapporterar fortlöpande väsentliga iakttagelser och rekommendationer vid utförda granskningar till styrelsens ordförande och rektor eller den rektor utsett. Internrevisionen ska årligen skriva en sammanfattande verksamhetsrapport över utförda revisioner med väsentliga iakttagelser samt övriga förekommande arbetsuppgifter under året. Verksamhetsrapporten ska även innefatta en uppföljning av de åtgärder som styrelsen beslutat med anledning av tidigare års granskningar.

Internrevisionens rapporter