Kriminologi betyder läran om brott. Det är ett flervetenskapligt ämne inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker på såväl individ som samhällsnivå. Inom kriminologi studeras även negativa konsekvenser till följd av brottslighet samt åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet.

Om institutionen

Vid Institutionen för kriminologi har vi ett särskilt fokus på att öka kunskapen om varför en del barn och ungdomar utvecklar brottslighet, varför en del fortsätter begå brott och varför vissa platser eller områden har mer brott och otrygghet än andra. Vi studerar även utsatthet för brott gällande till exempel våld mot kvinnor och hatbrott. Inom både utbildning och forskning samarbetar vi med externa aktörer, till exempel polisen, och utvärderar och vidareutvecklar metoder för att öka trygghet och minska brottslighet.

Institutionen i sociala medier

Vill du se och höra mer av oss? Följ institutionens arbete på sociala medier.

Utbildning på Institutionen för kriminologi

Institutionen ger utbildningar på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, både i form av program och fristående kurser. Du kan bläddra bland universitetets kurser här.

Kandidatprogrammet i kriminologi består av teoretiska, metodologiska samt ämneskurser. Delar av programmet har en mer tillämpad inriktning vilket ger studenterna möjlighet att tillämpa/använda sina teori- och metodkunskaper utifrån problemformuleringar i praktiken. Detta sker exempelvis i samverkan med samhällsaktörer som Polisen. De fristående kurserna som ges inom programmet (kriminologi I-III), kan i kombination med andra valda kurser leda till en kandidatexamen i kriminologi.

Masterprogrammet i kriminologi är ett internationellt program som studenter från många olika delar av världen söker sig till för att utöka sina karriärmöjligheter och för att fördjupa sina kunskaper i kriminologisk teori och forskning. Studenterna utrustas med specialistkunskaper inom prevention och intervention inom områdena brottslighet, missbruk och psykisk ohälsa.

Vi ger också fristående kurser på avancerad nivå för dig som vill fördjupa dig inom områden som brottsprevention och utvärdering, kriminella karriärer, viktimologi eller kriminalitet och ohälsa. 

Forskning vid Institutionen för kriminologi

Forskningen inom kriminologi vid Malmö universitet har ett brett fokus. Vi forskar om vilka som begår brott, vilka som utsätts för brott, vilka platser brott begås på och vad som kan göras åt det. Vi studerar också fenomen som är relaterade till brottslighet, som otrygghet, ohälsa och missbruk. Stora delar av vår forskning kan kopplas till fyra forskningsinriktningar; orsaker till att vissa begår brott, brottslighetens och otrygghetens geografi, brottsoffer inklusive hatbrott samt förebyggande insatser och utvärdering.

Forskare, publikationer och projekt 

Kontakta gärna institutionens forskare med frågor och förslag om samarbete. Information till dig som medverkar i ett forskningsprojekt finns på respektive projekts sida.

Totalt antal träffar: 29
Totalt antal träffar: 22

Forskarutbildning

En stor del av forskningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsområden utanför de traditionella ämnesuppdelningarna mellan medicin och samhällsvetenskap.

Samarbeta med oss

Det går att samverka med oss på många sätt, både kopplat till vår forskning och till vår utbildning.

Samverkansöverenskommelse med Polisområde Malmö

Institutionen för kriminologi har sedan flera år en väl etablerad samverkan med Polisområde Malmö. Syftet med samverkan är att ge studenter och medarbetare vid institutionen bättre insikt i polisens arbete samtidigt som polisen ges möjlighet att ta del av aktuell forskning med relevans för polisens verksamhet. Institutionens medarbetare och studenter kan bidra i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och utvärdera polisverksamheten och polismyndigheten kan bidra genom att medverka i olika undervisnings- och forskningssammanhang.

Samverkan förväntas bidra till att kunskapsbasera polisverksamheten, men också ge institutionens studenter möjlighet att tillämpa sin teoretiska kunskap och öka deras kunskap om Polismyndighetens möjligheter och begränsningar. Ett resultat av samverkan så här långt finns i form av studentrapporter som finns att läsa i Diva.

Studentrapporter 2022

Institutionen kan erbjuda utbildningar utformade efter era behov och önskemål. Våra uppdragsutbildningar bygger på den breda kompetens som finns på institutionen och den senaste forskningen kring brottslighet, utsatthet, otrygghet, förebyggande och socialrätt. Inom ramen för uppdragsutbildning har vi tidigare bland annat utbildat kommunpoliser och praktiker från olika myndigheter som arbetar med frågor kopplade till brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Läs mer om våra uppdragsutbildningar

Kontakta oss