Om utbildningen

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Malmö universitet samt Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningen ges på helfart under 1 år (60 högskolepoäng).

Utbildningen syftar till att studenten efter slutförd utbildning ska uppvisa de kunskaper och färdigheter och förhållningssätt som krävs för tandläkaryrket i Sverige, och kunna anhålla om tandläkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E

Anmäl dig till utbildningen på Antagning.se från och med 15 augusti till och med 15 september

Senast den 28 september ska du även bifoga:

Om du saknar dokumentation över delar eller hela din tandläkarutbildning rekommenderar vi dig att kontakta UHR (Universitets- och högskolerådet) för att få en beskrivning av din utländska utbildning. Tänk på att detta förfarande tar tid och inte säkert är klart till sista kompletteringsdatum för våren 2023.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 28 september 2022. 

För information om anmälnings- och studieavgifter läs mer här. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E

Urval

Alternativt urval.

OBS Förändrad ansökningstid: Du kan anmäla dig på www.antagning.se från och med 15 augusti till och med 15 september.

28 september är sista kompletteringsdag.

Urvalsprocessen

Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes lämplighet och förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen.

Nedan finns mer ingående detaljer om urvalets tre steg, som gäller vid Odontologiska fakulteten i Malmö för antagning till vårterminen 2023. Stegen är:

 1. Kunskapsprovet KI. Här görs en rangordning baserat på den sökandes resultat på den teoretiska delen av Kunskapsprovet för tandläkare, vilket genomförs av Karolinska Institutet på Socialstyrelsens uppdrag.

  För information om Kunskapsprovet inklusive provtillfällen se: https://ki.se/dentmed/kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees

 2. Praktiskt test/Patientfall De sökande med bäst resultat enligt rangordningen - på Kunskapsprovet - kallas till steg 2. Inget separat teoretiskt KUT-test (MCQ) kommer att ges eller vara del av steg 1.
 3. Intervju

Steg 1 – Teoretiskt kunskapsprov

Det teoretiska kunskapsprovet består av den teoretiska delen av Kunskapsprovet för tandläkare, som genomförs av Karolinska Institutet på Socialstyrelsens uppdrag.

I steg 1 rangordnas behöriga sökande utifrån deras senaste resultat på det teoretiska kunskapsprovet. Resultatet kan vara maximalt fem år gammalt räknat från sista kompletteringsdag för antagningsomgången. Det är endast resultat från det upplägg för kunskapsprovet som getts från och med 2017 som gäller.

Utifrån resultatet på kunskapsprovet görs ett urval till steg 2. 40 personer går vidare till steg 2. Om ett val behöver göras mellan flera sökande som har lika resultat så tillämpas slumpvis lottning mellan dessa personer.

Steg 2 - Praktiskt test och patientfall

 1. De 40 personer som kallats till steg 2 genomför ett praktiskt test vid Odontologiska fakultetens skills lab för att visa sina befintliga färdigheter. Datum för test är onsdag den 16 november fm/em.

Resultatet på det praktiska testet beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tre poäng. Om ett val behöver göras mellan flera sökande som har lika resultat, tillämpas slumpvis lottning mellan dessa personer.

 

 1. I samband med det praktiska testet ska även ett patientfall bearbetas. Den sökande ska i detta ställa diagnoser och föreslå behandling utifrån information (röntgen och kliniska foton) om en patient.

Omfattning på uppgiften: Ett mindre antal frågor besvaras skriftligt på ca 2 - 3 sidor linjerat papper.

Resultatet på patientfallet beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tre poäng

Obs! Patientfallet bedöms endast för de som går vidare till steg 3 där det ingår i den samlade bedömningen i det slutgiltiga urvalet.

Steg 3 - Intervju

De 24 sökande som går vidare till steg 3 intervjuas av två representanter ur urvalskommittén. Intervjun tar ca 30–45 minuter och sker onsdag den 23 november och fredag den 25 november på Odontologiska fakulteten (om inget annat meddelas). Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna. 

Resultatet på intervjudelen beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tio poäng.

Den sökande bedöms inom fyra områden, på en tregradig skala. En sammanfattande bedömning av helhetsintrycket av intervjun görs på en femgradig skala (1–5 poäng). Maxpoäng för intervjudelen är 10 poäng (2 intervjuare x 5 poäng).

Slutlig rangordning och beslut om meritvärde

Efter att steg 3 är genomfört tilldelas alla sökande som deltagit i urvalsprocessen ett meritvärde (poäng).

Det är meritvärdet som avgör var den sökande placeras i rangordning inför antagning och reservplacering.

Meritvärdet utgörs av summan av den sökandes poäng på intervjudelen (max 10 p), det praktiska testet (max 3 p) och patientfallet (max 3 p), totalt maximalt 16 poäng (alltså en skala på 1–16). 

Reservantagning till programmet sker genom att reserver kallas per telefon (e-post som alternativ) om det behövs tillsättas en plats (vi försöker nå dig under 24 timmar). Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till.

Är du reservplacerad och undrar om sannolikheten att få en plats? Det är bara om någon som är antagen lämnar återbud eller ansöker om anstånd som en reserv kallas in, i så fall i turordning enligt reservnummer.

Kontakt