Program, avancerad nivå
60 hp
Malmö | dagtid | 100%
24 januari, 2022 - 25 december, 2022

Om utbildningen

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Malmö universitet samt Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningen ges på helfart under 1 år (60 högskolepoäng).

Utbildningen syftar till att studenten efter slutförd utbildning ska uppvisa de kunskaper och färdigheter och förhållningssätt som krävs för tandläkaryrket i Sverige, och kunna anhålla om tandläkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E

Anmäl dig till utbildningen på Antagning.se från och med 15 september till och med 15 oktober

Senast den 18 oktober ska du även bifoga:

Om du saknar dokumentation över delar eller hela din tandläkarutbildning rekommenderar vi dig att kontakta UHR (Universitets- och högskolerådet) för att få en beskrivning av din utländska utbildning. Tänk på att detta förfarande tar tid och inte säkert är klart till sista kompletteringsdatum för våren 2022.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 1 november 2021. För information om anmälnings- och studieavgifter läs mer här. 

Behörighet och urval

Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval. Vänligen läs igenom instruktionerna noga.

Observera att inför nästa års ansökan kommer ansökningsprocessen förändras. Information står längst ned på sidan.

Behörighetskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E

Urval

Alternativt urval.

Du kan anmäla dig på antagning.se från och med 15 september till och med 15 oktober.

18 oktober är sista kompletteringsdag.

Urvalsprocessen

Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes lämplighet och förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen.

Nedan finns mer ingående detaljer om urvalets tre steg, som gäller vid Odontologiska fakulteten i Malmö för antagning till vårterminen 2022. Stegen är:

 1. Skriftligt test
 2. Praktiskt test
 3. Intervju

Skriftligt test

Alla behöriga sökande kallas till Steg 1; den 11 november kl. 08.30-12.00 i lokal Kranen Östra Varvsgatan 11, 211 73 Malmö.

Logga in på din anmälan på www.antagning.se för att se om du är behörig.

Behöriga sökande gör dels ett MCQ-test av allmänna odontologiska kunskaper och dels ett test av problemlösning/behandlingsplanering av ett patientfall. Dessa görs skriftligt på papper (inte digitalt) och på svenska. Svar på andra språk accepteras inte.

Det här gäller under tentamen

 • Kom i god tid.
 • Giltig fotolegitimation ska visas upp vid insläppet, inga undantag görs. Giltig id-handling är till exempel pass, svenskt körkort eller svenskt/internationellt id-kort.
 • Endast kallade studenter får tentera, inga undantag görs.
 • Vid starttid stängs dörrarna.
 • Tentamensvakten bestämmer var alla ska sitta. Endast kladdpapper från tentamensvakt får användas.
 • Medtag pennor och radergummi.
 • Väskor och kläder samt mobiltelefoner och andra smarta enheter måste lämnas på anvisad plats under tentamen.
 • Av hänsyn till allergiker, undvik att ha med dig jordnötter eller ha på dig stark parfym.
 • Programansvarig ger instruktioner om tentamen.

Test - Allmänna odontologiska kunskaper

Upplägg: Flervalsfrågor (multiple choice), ca 40 frågor.

Obs! Varje fråga ger max ett poäng. Du ska välja ett rätt alternativ som svar, eller så ska du markera sant/falskt för varje alternativ. Du får pluspoäng för varje rätt alternativ och minuspoäng för varje fel alternativ du markerat. Du kan som minst få 0 poäng på en fråga, alltså inte minuspoäng som helhet.

Poängsättning: Resultatet på testet beräknas i form av antal procent rätta svar för den sökande. Det ges inte ett omdöme ”godkänt” eller ”inte godkänt”. Det handlar alltså om att prestera så bra som möjligt, jämfört med andra sökande.

Test - Patientfall

I patientfallet ska den sökande ställa diagnos och föreslå behandling utifrån information (röntgen och kliniska foton) om en patient.

Omfattning på uppgiften: den sökande ska svara på ett mindre antal frågor på ca 2-3 sidor linjerat papper.

Resultatet på patientfallet beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tre, 3, poäng

Obs! Patientfallet bedöms endast för de som går vidare till steg 3 där det ingår i den samlade bedömningen i det slutgiltiga urvalet.

Utifrån resultatet på MCQ det allmänna odontologiska kunskapstestet görs ett urval till steg 2 av urvalskommittén. Av dessa går 40 personer vidare till steg 2. Om ett val behöver göras mellan flera sökande som har lika resultat, tillämpas slumpvis lottning mellan de personerna.

Förberedelse inför de teoretiska testen

De teoretiska testen är mindre omfattande än Socialstyrelsens Kunskapsprov, men sökande kan få förslag på litteratur genom att besöka KI:s sida för Kunskapsprovet

Den sökandes kunskaper i svenska språket bedöms inte i steg 1, men förberedande träning i svenska underlättar förståelsen av kunskapstestets frågor och därmed förmågan att besvara dem.

Steg 2 - praktiskt test

Resultatet på det allmänna odontologiska kunskapstestet avgör vilka som kallas till steg 2. Sökande genomför ett praktiskt test vid odontologiska fakultetens preklinik för att visa sina befintliga färdigheter. Datum för test är den 17 november fm/em.

Resultatet på det praktiska testet beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tre (3) poäng. Om ett val behöver göras mellan flera sökande som har lika resultat, tillämpas slumpvis lottning mellan de personerna.

Steg 3 - intervju

De 20 sökande som går vidare till steg 3 intervjuas av två representanter ur urvalskommittén. Intervjun tar ca 30–45 minuter och sker den 25 november. Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna. 

Resultatet på intervjudelen beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tio (10) poäng.

Den sökande bedöms inom fyra områden, på en tregradig skala. En sammanfattande bedömning av helhetsintrycket av intervjun görs på en femgradig skala (1–5 poäng). Maxpoäng för intervjudelen är 10 poäng (2 intervjuare x 5 poäng).

Slutlig rangordning och beslut om meritvärde

Efter att steg 3 är genomfört gör kommittén en slutlig rangordning av de sökande och alla sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng) av urvalskommittén.

Det är meritvärdet som avgör var den sökande placeras i rangordning inför antagning och reservplacering.

Meritvärdet utgörs av summan av den sökandes poäng på intervjudelen (max 10 p), det praktiska testet (max 3 p) och patientfallet (max 3 p), totalt maximalt 16 poäng (alltså en skala på 1–16). 

Reservantagning till programmet sker genom att reserver kallas per telefon (e-post som alternativ) om det behövs tillsättas en plats (vi försöker nå dig under 24 timmar). Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till.

Är du reservplacerad och undrar om sannolikheten att få en plats? Det är bara om någon som är antagen lämnar återbud eller ansöker om anstånd som en reserv kallas in, i så fall i turordning enligt reservnummer. Det är dock inte vanligt förekommande att en antagen tackar nej till sin plats på utbildningen.

Inför antagning till vårterminen 2023

Inför antagning till vårterminen 2023 är det planerade urvalsupplägget följande:

 • Steg 1. Här görs en rangordning baserat på den sökandes resultat på den teoretiska delen av Kunskapsprovet för tandläkare, vilket genomförs av Karolinska Institutet på Socialstyrelsens uppdrag.
 • Steg 2. De sökande med bäst resultat enligt rangordningen kallas till steg 2. Inget separat teoretiskt KUT-test (MCQ) kommer att ges eller vara del av steg 1.

Information om Kunskapsprovet inklusive provtillfällen finns på KI:s hemsida
Ytterligare information om urvalsprocessens upplägg kommer under hösten 2022.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

studadm.od@mau.se