Malmö universitets forskning stärks och profileras genom våra forskningscentrum, forskningsprogram och forskningsplattformar.

Forskningscentrum

Malmö universitet har fem forskningscentrum som samlar forskare inom olika institutioner vid universitetet. Inom varje forskningscentrum samarbetar forskare i projektform om gemensamma frågeställningar. Syftet är att uppnå synergier inom forskningen som inte skapas inom den ordinarie organisationen.

Biofilms Research Center for Biointerfaces

Biofilms Research Center for Biointerfaces är ett forskningscentrum inom materialvetenskap och Life science på Malmö universitet. Forskningen vid Biofilms Research Center for Biointerfaces sker i huvudsak inom tre områden: Biobarriärer och farmaceutisk design, Biofilmer på ytor samt Smarta material på ytor.

Forskningsaktiviteterna är fokuserade på fenomen kopplade till biofilmer och biologiska gränsytor och förenar en stor bredd av experter inom kemi, biokemi, materialvetenskap, cell- och molekylärbiologi, matematik och mikrobiologi. Biofilms forskningscenter har tre överlappande forskningsområden: 

 • smarta material
 • orala biofilmer
 • biobarriärer och farmaceutisk design.

Applikationer för forskningen är bland annat diagnostik, behandlingsmetoder, läkemedelsformulering samt användning och utveckling av medicinska implantat och sensorer.

Biofilms Research Center for Biointerfaces

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) är en fakultetsöverskridande verksamhet som möjliggör nya samarbeten inom Malmö universitet, och mellan lärosäten nationellt och internationellt. Den fungerar som en nätverksorganisation, med olika verksamheter knutna till sig. Vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier bedrivs flervetenskaplig forskning inom tre breda forskningsspår:

 • sexualitet, politik och policys
 • sexuell hälsa, praktik och erfarenheter
 • sexualitet, information och konsultation.

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) är en nätverksorganisation för forskare inom arbetslivs-och utvärderingsfrågor. I dialog med externa samarbetspartners skapar vi en forsknings- och utvärderingsmiljö som håller hög kvalitet nationellt och internationellt. Forskningen vid CTA är flervetenskaplig och praktiknära, med fokus på att förbättra villkoren i människors arbetsliv.

Vi bidrar till det offentliga samtalet om arbete och samhällsutveckling för att främja hållbara och hälsofrämjande arbetsorganisationer med lika villkor för alla, oavsett bakgrund, genus, etnicitet och ålder. Vår forskning berör:

 • organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer
 • villkor och förutsättningar för ledning, organisering och styrning
 • mellanmänskliga relationer i arbetslivet.

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning

Internet of Things and People

Internet of Things and People (IOTAP) är ett forskningscentrum som undersöker hur man kan dra nytta av Internet of Things (sakernas internet), det vill säga olika typer av uppkopplade saker som till exempel vardagsföremål, maskiner och fordon. Vid IOTAP arbetar forskare inom framför allt datavetenskap och interaktionsdesign tillsammans med representanter för industrin och offentliga organisationer, men också med slutanvändare.

Forskningen har som syfte att bidra till lösningar som rör flera av de utmaningar vårt samhälle står inför inom områden som exempelvis hälsa, lärande, boende, energi och transporter. Genom att studera:

 • hur interaktionen mellan människa och uppkopplade saker kan bli bättre
 • hur slutanvändarna kan involveras i utvecklingen av framtida IoT-produkter och -tjänster
 • hur uppkopplade saker kan bli mer intelligenta så att de skapar större värde för slutanvändaren.

Internet of Things and People Research Centre

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) bildades 2007 och är ett internationellt centrum för forskning om migration, mångfald och välfärd. MIM har en fler-och tvärvetenskaplig profil med stark internationell orientering.

I forskningsmiljön utvecklar, fördjupar och utbyter forskare kunskap om internationell migration och etnisk mångfald samt relaterade välfärdsfrågor, till exempel migrationens orsaker och konsekvenser, immigrations-och integrationspolitik, mångfald och inklusion på lokal, nationell och europeisk nivå.

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

Forskningsprogram

Forskningsprogram samlar starka forskningsmiljöer för att öka forskningsvolymen. Forskningen bedrivs genom sammanlänkande projekt med olika frågeställningar och med ett gemensamt tema. Forskningsprogrammen rör urbana miljöer, digitalisering, ämnesundervisning och munhälsa.

Data Society 

Syftet med Data Society är att konsolidera och utveckla forskning kring komplexa samhällsutmaningar som följer på genomgripande digitaliseringsprocesser.

Data Society 

Disciplinary literacy and inclusive teaching

Forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching undersöker språkets flerdimensionella karaktär i undervisning och lärprocesser. Målet är att få bättre förståelse av elevers och studenters läs- och skrivförmåga i naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskapliga ämnen – i det alltmer mångspråkiga samhälle vi lever i.

Disciplinary literacy and inclusive teaching

Foresight

Forskningsprogrammet Foresight handlar om att hitta effektiva verktyg för att identifiera patienter som löper ökad risk för karies och tandlossning. Programmet ska hitta en ny generation prediktiva biomarkörer och strategier för prevention som kan användas som redskap i den kliniska tandvården.

Foresight

Institute for Urban Research

Forskningsprogrammet Institute for Urban Research ska hitta lösningar på urbana samhällsutmaningar. Forskningen kommer initialt bland annat beröra bostäder, stadsförnyelse, social hållbarhet, urban migration och smarta städer.

Institute for Urban Research

Forskningsplattformar

De två forskningsplattformarna Medea och Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) är enheter för att samla och stärka forskningen inom ett begränsat område vid en fakultet.