Breddad rekrytering och breddat deltagande är en viktig del av Malmö universitets profil. Lärosätets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande ska bidra till kunskaps- och samhällsutveckling samt till att säkerställa demokratiska värden. 

Breddad rekrytering

Med breddad rekrytering avser vi arbete som leder fram till möjlig antagning av studenter till program och kurser på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Rekrytering till utbildning på grundnivå kan röra sig om aktiviteter som vänder sig till grund- och gymnasieskolor, men också insatser för att informera om och stödja rekrytering från grupper i samhället som är underrepresenterade i högre utbildning. Rekrytering till avancerad nivå och forskarnivå sker delvis genom breddat deltagande i utbildning på grundnivå.

Validering av reell kompetens

Att det finns strukturerade och kvalitetssäkra processer för validering av reell kompetens är en viktig del i Malmö universitets arbete för att göra högre utbildning inkluderande och tillgänglig för fler grupper. Det handlar om personer som tillägnat sig kunskaper och färdigheter på andra sätt än genom det formella utbildningssystemet. Dessa kunskaper tillvaratas i ett nytt sammanhang genom att bedömas och erkännas - valideras - vid Malmö universitet.

Validering av reell kompetens kan komma i fråga både för behörighetsbedömning (vid ansökan till utbildning) och när en student ansöker om tillgodoräknande inom en utbildning.

Presumtiva studenter

Om du saknar formell behörighet men har andra relevanta erfarenheter kan du i samband med din ansökan till utbildning, göra en ansökan om validering/bedömning reell kompetens. Dina kunskaper och färdigheter kan komma från:

 • arbetslivet
 • utbildningar utanför det formella utbildningssystemet
 • andra livserfarenheter.

Det är viktigt att du läser den information och de anvisningar som finns på Malmö universitets hemsida innan du gör en ansökan om validering av reell kompetens (se länk nedan). Maila gärna reellkompetens@mau.se om du har frågor.

Behörighet genom reell kompetens

Studenter

Det är ganska vanligt att studenter ansöker om tillgodoräknande om man tidigare läst en högskolekurs med samma eller mycket likt innehåll. Men det finns även en möjlighet för dig som tillägnat dig kunskaperna i till exempel arbetslivet eller genom annan utbildning än högskoleutbildning, att visa att du redan uppfyller vissa lärandemål. Kunskaperna (din reella kompetens) är lika mycket värda men det krävs en valideringsprocess för att kartlägga och bedöma dem, och även en hel del arbete från din sida att beskriva dina kunskaper och hur du tillägnat dig dem.

All information om hur du ansöker om tillgodoräknande (även om du åberopar reell kompetens) finns på studentwebben. Där finns även information om vem du ska kontakta på din fakultet om du har frågor.

Administrera dina studier (Studentwebben)

Kontakt

Mia Andersson

Samverkan med grund-, gymnasie- och folkhögskolor

Inspiration 5 (I5)

Inspiration 5 (i5) är en flerårig aktivitet med det övergripande syftet att skapa ett intresse för högskolestudier hos elever i grundskolan redan i årskurs 5.

Lärosäten ger ofta information om sina utbildningar till elever i gymnasiet och årskurs 9, men erfarenheten visar att en ännu tidigare kontakt behövs. Vid 15 års ålder har man ofta en ganska tydlig bild av om man vill fortsätta plugga eller inte. Elever i 11-årsåldern har i regel inte hunnit skapa sig denna bild, men är tillräckligt mogna för att ta till sig information om högskolestudier. Tanken är därför att möta skolelever i årskurs 5 (därav namnet Inspiration 5) för att presentera universitetet och berätta om universitetsstudier på ett inspirerande sätt. Därefter gör eleverna besök på universitetet och deltar i åldersanpassade workshoppar återkommande under hela sin grundskoleutbildning.

Kontakt

Teresa Tomašević

Projekt: Sänkta trösklar till högre utbildning genom SI

"Sänkta trösklar till högre utbildning genom SI” är ett treårigt projekt som koordineras av Malmö universitet. Projektet går ut på att bygga upp en regional mentorsverksamhet, där erfarna studenter från Malmö universitet är mentorer åt gymnasister i särskilt utvalda kurser. Konceptet kommer från USA och kallas SI, vilket står för ”Supplemental Instruction”. På svenska används även begreppet saminlärning.

Syftet med projektet är dels att få fler ungdomar att slutföra sina gymnasiestudier och påbörja högre studier, dels att säkra en långsiktig tillgång till kompetenta medarbetare i Region Skåne. Projektet syftar också till att elever som kommer från studieovana miljöer både ska kunna och våga söka sig vidare till en universitetsutbildning. Projektet finansieras av Svenska ESF-rådet, Malmö universitet och Region Skåne.

Kontakt

Anna Wirstedt

Näktergalen

Hur får vi barn med icke akademisk bakgrund att söka sig till högre utbildning? Hur skapar vi ett socialt hållbart samhälle? Det är frågor som Näktergalen arbetar med genom mentorsverksamhet.

Många av Malmö universitets studenter engagerar sig idag som mentorer till barn i åldern 8–12 år. Glädjande är att se att flera av de som tidigare varit mentorsbarn nu studerar och går in i mentorsverksamheten igen – denna gång som mentorer åt ett annat barn.

Mer om Näktergalen mentorsverksamhet (Studentwebben)

Kontakt

naktergalen@mau.se

Samverkansprojekt med Skånes folkhögskolor

Samverkansprojektet mellan Skånes fyra lärosäten och Skånes folkhögskolor är en flerårig aktivitet med ett väl inarbetat årshjul.

Samarbetet syftar till att bygga ett bestående nätverk mellan skolformerna, där vi kan utbyta kunskap och konkret information, för att på bästa sätt stödja folkhögskoledeltagare i deras väg till högre studier. Medlemmarna i samverkansgruppen arrangerar årligen:

 • En fortbildningsdag för pedagoger vid folkhögskolorna. Fortbildningsdagen har aktuella teman som exempelvis ”pedagogiskt stöd” eller ”psykisk hälsa”. Talare är personer från akademien eller en stödverksamhet, från något av Skånes lärosäten. Denna dag äger rum under våren och arrangeras av folkhögskolorna.
 • En inspirationsdag för folkhögskoledeltagare som läser sista året på högskoleförberedande linje. Denna dag äger rum under hösten och alterneras mellan våra lärosäten. Dagen arrangeras av studie- och karriärvägledare vid de skånska lärosätena.

Kontakt

Viktoria Brännström

Regionalt nätverk för studievägledare i Skåne

Syftet med nätverket är att sänka trösklar till högre studier i Skåne. I nätverksgruppen möts studie- och yrkesvägledare för att utbyta erfarenheter, få inspiration och ömsesidigt kunskapsutbyte. Nätverket ger möjlighet till att arbeta fram förslag kring hur högre studier kan synliggöras och öka förståelsen kring högre studier och de förberedelser som behövs.  

 

Medlemmarna i planeringsgruppen för nätverket anordnar årligen en nätverksträff per termin med olika teman. Exempel på teman är förberedelse och introduktion vid övergången till högre studier, stödfunktioner inom lärosätena, och karriärlärande. Tematräffarna har inslag av föreläsningar och interaktiva delar.  

 

Nätverket inkluderar studievägledare inom lärosäten, vuxenutbildningen, gymnasie- och folkhögskolor i Skåne.

Kontakt

Karin Lundell

Samverkan med Malmö stad

Sommarpraktik för killar

Sommarpraktik för gymnasieungdomar inom vård och omsorg i Malmö stad genomförs under stadens praktikprogram ”Ung i sommar”, och som ett möjligt tillval genomförs sedan 2014 ”Sommarpraktik för killar” tillsammans med Malmö universitet. Målgruppen är killar i åldrarna 16–19 år.

Tillvalet gavs med huvudsakligen två syften. Det ena var att erbjuda sommarpraktik för att stimulera fler killar och män att söka sig till yrken och utbildningar inom vård och omsorg eftersom män är underrepresenterade både inom utbildningar och i yrkeslivet inom vård- och omsorg. Den andra delen var ett samarbete riktat mot förskolläraryrket. Det handlade om att möta behovet av högskoleutbildade medarbetare i förskolan genom att öka intresset för förskollärarutbildningen, sätta fokus på förskollärarnas viktiga uppdrag och höja statusen för yrket, såväl som om att öka rekryteringsbasen till yrket genom att stimulera till ökad rekrytering av män.

Kontakt

Katarina Fjellström

Sommarpraktik för entreprenörer

Malmö universitets praktikprogram inom socialt entreprenörskap vänder sig till Malmöungdomar i åldrarna 16–19 år och är utvecklat i samarbete med kunskapsalliansen Malmö ungdomars väg till arbete och högre utbildning (Muvah) och Malmö stad, inom ramen för Malmö stads praktikprogram Ung i sommar.

Under tre veckor introduceras ungdomarna för metoder och verktyg som kan hjälpa dem i utvecklingen av sina egna idéer, vilket ger dem en bra grund att stå på i utformningen av deras egen framtid. Praktikprogrammet fokuserar på individens inneboende kraft och ger ungdomarna möjlighet att synliggöra sina egna styrkor och stärka sitt självförtroende.

Mer om Sommarpraktik för unga inom socialt entreprenörskap

Kontakt

Jenny Levhag

Gloria-Karin López

Breddat deltagande

Breddat deltagande är det förhållningssätt och arbete som gör det möjligt för alla studenter att nå sin fulla potential under studietiden. Breddat deltagande genomsyrar det vardagliga arbetet på Malmö universitet bland annat genom en medveten och inkluderande högskolepedagogik och genomtänkta inkluderande lärandemiljöer. Vi erbjuder kompetensutveckling och stöd till medarbetare, bland annat genom högskolepedagogiska kurser och Lärarguiden för studentintroduktion. 

Därutöver finns ett antal särskilda aktiviteter och samarbeten.

Processen ”Introducera studenter till akademiska studier”

Malmö universitet arbetar med kontinuerlig utveckling och uppföljning av introduktionen i enlighet med den universitetsövergripande processen ”Introducera studenter till akademiska studier”. Processen har sitt fokus på att ta emot och introducera studenter till högre studier från antagning till och med första terminen. Huvudintressent för denna process är studenten. Utöver aktiviteter som riktar sig direkt till de nya studenterna har flera arbetsprocesser utvecklats i syfte att underlätta och utgöra ett stöd för de som arbetar med studenterna. Sedan 2019 finns en samordnartjänst för studentintroduktion om 50%. 

Vid fokusgruppsintervjuer gjorda med studenter har behov kopplat till tre olika faser kunnat identifieras; från antagen till terminsstart, utbildningens första veckor samt fasen där förberedelse inför och återkoppling från den första examinationen sker.

Följande insatser och aktiviteter görs på en universitetsövergripande nivå för att tillgodose behoven inom de olika faserna:

1. Från antagen till terminsstart

 • Lärosätesövergripande arbetsprocesser kring utskick av välkomstmejl och uppdatering av webbsidan Ny student.
 • Universitetsgemensam introduktion veckan före terminsstart: Tjuvkik, ”Orientation” och informationsdagar för studenter med pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning.
 • Introduktionsmentorer påbörjar sitt uppdrag med att svara på frågor via epost.

2. Terminens första veckor

 • Lärarguiden för studentintroduktion finns tillgänglig som stöd för lärare. Den tar upp praktiska, akademiska och sociala aspekter och innehåller länkar till aktuella styrdokument, färdigt informations- och stödmaterial och länkar till praktiska exempel och filmer. Härutöver finns Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) som en resurs för lärare gällande utformning av introduktion.
 • Studentkårernas sociala aktiviteter.
 • Terminens första nyhetsbrev skickas ut till nya studenter där innehållet är anpassat efter studenternas uttryckta behov under denna fas.
 • Introduktionsmentorerna fortsätter sitt uppdrag med att svara på frågor och anordna träffar.
 • Utöver introduktionsmentorerna finns andra initiativ där seniora studenter stöttar nya studenter, t.ex. Buddyprogrammet för internationella studenter, SI-mentorer och mentorer för studenter med pedagogiskt stöd.

3. Inför och efter examination

 • Lärarguiden finns tillgänglig som stöd inför och efter examination och CAKL erbjuder kurser för högskolepedagogisk kompetensutveckling, bland annat i bedömning.
 • Terminens andra nyhetsbrev skickas ut till nya studenter där innehållet är anpassat efter studenternas uttryckta behov under denna fas.
 • Early Alert-undersökning påbörjas.
 • Seniora studenter fortsätter att stötta nya studenter inom ramen för olika initiativ såsom bl.a. introduktionsmentorerna, SI-mentorer och mentorer för studenter med pedagogiskt stöd.
 • Samordnare för studentintroduktion samlar de studentstödjande verksamheterna för erfarenhetsutbyte.

Tjuvkik och Orientation

Tjuvkik

Veckan innan terminsstart anordnar Malmö universitet Tjuvkik för nya studenter. Tjuvkik ger studenterna en möjlighet att få en mjukare start på studierna, att få svar på praktiska frågor och bekanta sig med universitetet redan innan terminen startar.

Tjuvkik består av flera olika aktiviteter, såsom campustur, besök din fakultet/institution, infotorg med lärosätets olika stöd- och serviceverksamheter, lära-känna-aktiviteter, träff med Studentkåren Malmö och föreläsning om studieteknik. Det finns även möjlighet att ta del av inspelade filmer och föreläsningar samt att ställa frågor till seniora studenter via Instagram.

Syftet med Tjuvkik är att få de nya studenterna att känna sig välkomna och sedda, att skapa en känsla av sammanhang och trygghet. Under Tjuvkik får studenterna ett ansikte på personal och studenter som redan studerar här. Ett viktigt inslag är att seniora studenter delar med sig av sina erfarenheter och tips till de nya studenterna.

Tjuvkik är frivilligt och ersätter inte introduktionen på respektive utbildning.

Kontakt för Tjuvkik

Karolina Källoff

"Orientation"

Nya studenter som ska läsa utbildningar med undervisningsspråk engelska har möjlighet att delta i "Orientation" som anordnas av International Office veckan innan terminen startar.  "Orientation"  består av föreläsningar och aktiviteter som ger studenterna en möjlighet att träffa andra studenter och att bekanta sig med Sverige, Malmö och Malmö universitet. 

Mer om Orientation (på engelska) 

Kontakt för Orientation

International Office

Introduktionsmentorer

Som en del i den övergripande processen för studentintroduktion arbetar Malmö universitet för att utveckla en aktiv studentmedverkan med fokus på hur seniora studenters erfarenheter ska kunna bidra till att introducera nya studenter. Syftet är att stärka såväl sociala som akademiska aspekter av introduktionen och i förlängningen öka känslan av tillhörighet och därmed retention och genomströmning.

Ett konkret exempel på detta är arbetet med introduktionsmentorer där seniora studenter fungerar som ett stöd för nya studenter inför och i samband med terminsstarten. Detta arbete samordnas och drivs av Studentcentrum i samarbete med Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL).

I det 12 veckor långa uppdraget som introduktionsmentor ingår att svara på frågor som rör utbildningen och hur det är att vara student vid Malmö universitet. Den största delen av uppdraget består i att svara på frågor via mejl, men introduktionsmentorn håller även kortare informationspass i grupp i samband med introduktionen samt anordnar träffar med de nya studenterna.

Ett 20-tal program vid lärosätets samtliga fakulteter har hittills varit involverade i detta arbete.

Kontakt

Karolina Källoff

SI inom universitetet

SI finns på två av våra fakulteter, Lärande och samhälle och Teknik och samhälle, i några kurser. SI, som står för ”Supplemental Instruction”, är ett koncept som kommer från USA.

SI hjälper studenter att lyckas på utvalda, ofta inledande, svåra kurser. Under ett SI-pass samarbetar studenter (SI-deltagare) under ledning av en senior student (SI-ledare). Här utvecklar studenterna strategier och en fungerande studieteknik.

SI-ledarna går en utbildning och har fortlöpande stöd av metodhandledare, SI-koordinator och lärare under kursens genomförande.

Kontakt

Cecilia Winström

Håkan Wernersson

Tjuvkik ger studenterna en möjlighet att få en mjukare start på studierna, att få svar på praktiska frågor och bekanta sig med universitetet redan innan terminen startar.

Nationell och internationell samverkan

Include

Include är ett nationellt nätverk som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.

Nätverket arbetar för att resurssamordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor inom högre utbildning.

Breddad rekrytering: dubbel vinst för högskolan och individen

Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.

En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

Kunskaps- och kompetenspotential

Lika viktig är principen om att högskolan och samhällets utveckling berikas när vi med hög kvalitet tar tillvara den kunskaps- och kompetenspotential som finns i ett brett och inkluderande perspektiv på det spektrum av studenter som kan ta del av och genomföra högre utbildning.

Mer om Include (include.nu)

Kontakt

Teresa Tomašević

Internationell samverkan

Malmö universitet samverkar även internationellt inom breddad rekrytering och breddat deltagande.

DIAL4U

DIAL4U – Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities, är ett europeiskt universitetsnätverk för inkluderande språkundervisning med digitala verktyg. DIAL4U startade som projekt med de dåvarande åtta universiteten i nätverket InclusU, se nedan.

Kontakt: Teresa Tomašević

DIAL4U:s webbplats

InclusU

InclusU är ett nätverk bestående av europeiska universitet som arbetar med utmaningsbaserat och inkluderande lärande, bland dem Malmö universitet.

Kontakt: Cecilia Christersson

International Network for Universities (INU)

Inom INU deltar Malmö universitet aktivt i arbetet med interkulturellt lärande för globalt engagemang: Intercultural Learning for Global Engagement (ILGE).

Kontakt: Patricia Staaf

INU:s webbplats

Kingston University London (KUL)

Tillsammans med Kingston University i London har Malmö universitet samarbeten, bland annat i form av personal från KUL som deltar i Maus masterprogram i högskolepedagogik.

Kontakt: Patricia Staaf

Oslo Metropolitan University – Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Fakulteten för Lärande och samhälle vid Malmö universitet har ett samarbetsavtal med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) vid Oslo Metropolitan University i Norge. Inom ramen för detta avtal ryms samarbeten på bland annat temat inkludering.

Kontakt: Teresa Tomašević, Patricia Staaf

Forskning och rapporter

Forskning inom Muvah

Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (Muvah) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet. Målet är bland annat att öka Malmöungdomars inträde på arbetsmarknaden, att få fler ungdomar från underrepresenterade grupper att välja högre utbildning samt öka förståelsen för utbildningsvalen hos Malmös unga.

Forskningsrapporter

Muvahs arbete grundar sig i de årliga forskningsrapporter som produceras inom ramen för kunskapsalliansen. Rapporterna bygger på data från Statistiska centralbyrån som möjliggör kartläggning av ungdomars vägar genom utbildningssystemet och mot etablering på arbetsmarknaden.

Datan utgör grunden för en långsiktig studie, med en årlig påbyggnad av årskullar som följs genom Malmös utbildningssystem. Studien ligger till grund för analys och diskussion för verksamhetsutveckling inom både staden och universitetet.

Mer om Muvah

Kontakt

Malmö universitet: Teresa Tomašević

Malmö stad: Anna Singhateh 

Antologi: Inkluderande högre utbildning

Hur tillvaratar vi mångfalden i studentgruppen och hur kan vi stödja enskilda studenter att nå sin fulla potential? I den här boken beskriver författarna, som är verksamma vid Malmö universitet, främst CAKL, inkluderande arbetssätt som ett sätt att möta utmaningar och behov kopplat till breddat deltagande och breddad rekrytering inom den högre utbildningen.

Exempel på teman som diskuteras är:

 • akademisk litteracitet i en ny kunskapsvärld
 • att tillgängliggöra forskning och den vetenskapliga processen
 • studentaktivt lärande
 • studenters läsande och skrivande
 • flexibla lärandemiljöer som ett medel för inkludering
 • flerspråkiga studenters utmaningar och behov.

Inkluderande högre utbildning är lämplig som litteratur på högskolepedagogiska kurser. Den kan även fungera som underlag för kollegiala diskussioner relaterade till breddad rekrytering, breddat deltagande och studentaktivt lärande.

Stigmar, Martin (Red.). (2023). Inkluderande högre utbildning. Studentlitteratur

Kontakt

cakl@mau.se

Utveckling av akademisk litteracitet i högre utbildning

Forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching (LIT) undersöker språkets flerdimensionella karaktär i undervisning och lärprocesser.

Disciplinary literacy and inclusive teaching (LIT)

Programmet består av åtta fokusområden varav ett är inriktat mot akademisk litteracitet med koppling till frågor om breddat deltagande och inkluderande undervisningspraktiker.

Syftet med projektet inom detta fokusområde är att få en fördjupad förståelse av de utmaningar studenter med olika bakgrunder ställs inför när det gäller akademisk litteracitet i högre utbildning samt hur universitetets lärare kan stödja studenters språk- och kunskapsutveckling i progression genom utbildningen. 

Följande frågor är centrala:

 • Vilka utmaningar upplever studenter med olika bakgrunder i arbetet med texter i olika genrer och discipliner och i olika faser av utbildningen?
 • Vilken betydelse har identitet och identitetsarbete i studenters utveckling av akademisk litteracitet?
 • Vilken betydelse har utveckligen av förmågan att kommunicera på ett kompetent sätt för känslan av tillhörighet och för studenters intellektuella, sociala och emotionella växt under studietiden.
 • I vilken utsträckning kan ett explicit fokus på akademisk litteracitet bli en integrerad del av lärandet i en disciplin eller ett ämne?

Developing academic literacies in higher education contexts

Kontakt

Lotta Bergman

Early Alert – tidig studentuppföljning

En metod som Malmö universitet använder sig av vid uppföljning av nya studenter är Early Alert. Målgruppen för den årliga Early Alert-undersökningen är förstaårsstudenter på samtliga fakulteter som inte har uppnått några godkända studieresultat registrerade i Ladok under första terminen.

Early Alert – tidig studentuppföljning

En metod som Malmö universitet använder sig av vid uppföljning av nya studenter är Early Alert. Målgruppen för den årliga Early Alert-undersökningen är förstaårsstudenter på samtliga fakulteter som inte har uppnått några godkända studieresultat registrerade i Ladok under första terminen.

Early Alert har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att uppmärksamma studenter på deras aktuella studiesituation och erbjuda ett anpassat individuellt stöd dels via brev, dels via uppföljningssamtal. Det andra är att systematiskt kartlägga studenters erfarenheter, analysera dem och utifrån dessa resultat arbeta vidare med universitetsövergripande förbättringar. Utöver dessa båda huvudsyften avser undersökningen också att synliggöra det positiva arbete som redan tillämpas på universitetet och som lyfts fram av studenterna.

Rapport Early Alert 2023 (pdf)

Återkommande bearbetas resultaten i Early Alert av forskare vid CAKL. Nästa forskningsrapport är planerad till hösten 2024. 

Rapport Early Alert med vetenskaplig analys 2018 (pdf)

Kontakt:

Dorota Gorna, studie- och karriärvägledare

Centrum för akademiskt lärarskap

Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) har i samarbete med övrig verksamhet ett särskilt uppdrag att utveckla lärosätets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. Målet är att skapa förutsättningar för ett inkluderande och studentaktivt livslångt lärande.

CAKL erbjuder aktiviteter riktade både mot universitetslärare och studenter. För lärare och annan undervisande personal finns högskolepedagogiska kurser tillgängliga via antagning.se, är öppna för alla behöriga. För studenter erbjuder CAKL kurser som fokuserar på att utveckla färdigheter inför och under studierna.

Mer om Centrum för akademiskt lärarskap