Malmö universitet har en långsiktig ambition att bidra till en hållbar utveckling i samhället och en hållbar resursanvändning.

Hållbar utveckling

Malmö universitet har en långsiktig ambition att bidra till en hållbar utveckling i samhället likväl som en hållbar användning av universitetets resurser. Genom att integrera hållbarhet i alla dess dimensioner i vår utbildning, genom nyttiggörandet av forskningsresultat och genom att minska vårt eget miljöavtryck, ska vi ta vår del av ansvaret för en hållbar samhällsutveckling. I samverkan och med gemensam innovationskraft med andra aktörer i samhället driver vi hållbarhetsarbetet framåt. 

Miljöredovisning för 2022

Malmö universitet redovisar miljöarbetet genom en årlig miljöredovisning.

Miljöredovisning 2022

Malmö universitets miljömål 2021-2022

Malmö universitets miljömål utgår från universitetets miljöutredning och fokuserar på sju områden.

1. Klimatpåverkan

Mål

 • Malmö universitet åtar sig att reducera verksamhetens utsläpp av växthusgaser med minst 50 procent till 2030, för att sedan fortsätta reduktionen av utsläpp tills dessa är nära noll.

Delmål

 • Reducera utsläpp från tjänsteresor med minst 50 procent till 2024 (basår 2018).
 • Bibehålla 100 procent fossilfri elförsörjning till våra lokaler samt säkerställa fossilfri fjärrvärme till 2022.
 • Till 2022 kartlägga utsläpp av växthusgaser relaterat till inköp av IT-produkter och tjänster, mat, förbrukningsmaterial och byggnationer som underlag för färdplan för reducering av indirekta utsläpp.

2. Fastigheter

Mål

 • Minska mängd inköpt energi med 1,5 procent per år/per kvm, till 2025 (basår 2019).
 • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster – byggnader och närmiljö.
 • Minska miljöpåverkan vid ombyggnationer och underhåll.

3. Avfall och kemikalier

Mål

 • Minska andelen osorterat avfall (restavfall).
 • Minska mängder av, och om möjligt hitta substitution för, miljö-och särskilt hälsovådligaämnen som används i undervisningoch forskning.
 • Minska förbrukning av plast, särskilt icke återvinningsbar plast.

4. Hållbar upphandling och indirekt miljöverkan från inköp

Mål

 • Ställa generella miljö- och sociala krav i alla upphandlingar och produkt- /tjänstespecifika krav i upphandlingar av väsentlig karaktär.

5. Kompetensutveckling

Mål

 • Samtliga medarbetare inom gemensamt verksamhetsstöd och administration ska 2021 ha genomgått dialoger kring hållbarhet, på APT eller intern kurs.
 • Undervisande personal ska ges tillgång till verktyg och metoder för att främja hållbarhet i utbildning.

6. Samverkansparter och studenter

Mål

 • Beskriva gemensamma målbilder kring Agenda 2030 och minskad klimatpåverkan i samtliga samverkanspartneravtal som ingås.
 • Förstärka studentmedverkan i våra externa forum för samverkan och bidra till ett gemensamt lärande för hållbar utveckling och klimatomställning.

7. Forskning och forskarutbildning

Mål

 • Tydligare kommunicera vår hållbarhetsrelaterade forskning, särskilt klimatforskning.
 • Öka integrering av hållbarhetsfrågor i forskarutbildning och strategiska satsningar inom forskningen.

Rådet för ett hållbart universitet 

Rådet för ett hållbart universitet är en beredande instans till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen. Universitetsgemensamma frågor gällande universitetets miljöarbete och hållbar utveckling kan även initieras i universitetets ledningsgrupp för beredning i rådet.  
 
Rådets huvudsakliga uppdrag är att:

 • planera, samordna, prioritera och följa upp frågor rörande universitetets miljöarbete och övergripande arbete med att främja en hållbar utveckling,
 • i samarbete med universitetets beredningar för utbildning och forskning följa upp verksamheten med avseende på att arbetet med att främja hållbar utveckling är integrerat i utbildning och forskning, samt
 • implementera regeringens handlingsplan för de globala miljömålen (Agenda 2030) i Malmö universitets verksamhet i samarbete med Rådet för globalt engagemang.