Malmö universitet har en långsiktig ambition att bidra till en hållbar utveckling i samhället och en hållbar resursanvändning.

Hållbar utveckling

Malmö universitet har en långsiktig ambition att bidra till en hållbar utveckling i samhället likväl som en hållbar användning av universitetets resurser. Genom att integrera hållbarhet i alla dess dimensioner i vår utbildning, genom nyttiggörandet av forskningsresultat och genom att minska vårt eget miljöavtryck, ska vi ta vår del av ansvaret för en hållbar samhällsutveckling. I samverkan och med gemensam innovationskraft med andra aktörer i samhället driver vi hållbarhetsarbetet framåt. 

Malmö universitets miljömål 2023–2024

Malmö universitets miljömål utgår från universitetets miljöutredning och fokuserar på åtta områden.

1. Klimatpåverkan

Mål

 • Malmö universitet åtar sig att reducera verksamhetens utsläpp av växthusgaser med minst 50 procent till 2030, för att sedan fortsätta reduktionen av utsläpp tills dessa är nära noll. Vi kommer bevaka kunskapsläget för att ständigt utvärdera så att vår reduktionstakt är i linje med målet på 1,5°C.

Delmål

 • Reducera utsläpp från tjänsteresor med minst 52 procent till 2025 (basår 2019).
 • Bibehålla 100 % förnybar elförsörjning till våra lokaler.
 • Till 2025 ha färdplaner för reduktion av växthusgaser relaterat till inköp av IT-produkter och tjänster, mat, förbrukningsmaterial och byggnationer.

2. Fastigheter

Mål

 • Malmö universitet ska värna om en hållbar förvaltning, ett hållbart nyttjande av fastigheter samt värna om fastigheternas närmiljö. Det innebär att Malmö universitet under miljömålsperioden ska minska energi- och övrig resursanvändning. Bland annat genom att arbeta med energieffektivisering och med cirkulära flöden av material och inredning i underhållet av våra fastigheter.

Delmål

 • Minska mängd inköpt energi med 1,5 procent per år/per kvm, till 2025 (basår 2019).
 • Miljöcertifiering av samtliga fastigheter till 2025.*
 • Minska inköp av nyproducerade möbler genom möbelvård och återbruk.
 • Förtydliga kravställning mot leverantörer samt fördjupa den interna kompetensen
  och arbeta fram nya rutiner för klimat- och övrig miljöhänsyn vid projektledning
  och förvaltning.

  *undantaget Klerken, i vilken ombyggnation påbörjas 2023 och färdigställs efter miljömålsperiodensslut,
  samt undantaget
  de byggnader Malmö universitet lämnar under miljömålsperioden.

3. Avfall och kemikalier

Mål

 • Malmö universitet åtar sig att göra medvetna inköp samt varsamt hantera kemikalier och det farliga avfall som uppkommer. Detta för att minimera förekomsten av hälso- och miljöfarliga ämnen, minska risker vid hantering och säkerställa att dessa ämnen inte kontaminerar cirkulära materialflöden.

Delmål

 • Minska andelen osorterat avfall (restavfall) med 50 % till 2024 (basår 2019) samt
  minska plastavfall, särskilt icke återvinningsbar plast.
 • Arbeta för att minska mängden matsvinn.
 • Öka kompetensen hos berörd personal kring risker och regler för att säkerställa en
  trygg arbetsmiljö avseende kemikaliehantering. Minska mängder av, och om
  möjligt hitta substitutioner för, miljö- och särskilt hälsovådliga ämnen som används
  i undervisning, forskning och drift av verksamheten.

4. IT och digitalisering

Mål

 • Malmö universitet ska använda digitalisering som ett verktyg för minskad
  resursanvändning, minskade utsläpp från transporter och resor, effektivare
  lokalanvändning m.m. Malmö universitet ska välja leverantörer av IT-utrustning
  och tjänster som tar miljöansvar och socialt ansvar.

Delmål

 • Uppnå 100 % återtag av datorer, mobiltelefoner och surfplattor till 2024.
 • Minskad andel inköp av nyproducerad IT-utrustning och arbeta för att miljömässigt
  fördelaktiga produkter väljs vid inköp.

5. Hållbar upphandling och indirekt miljöpåverkan från inköp

Mål

 • Malmö universitet ska ställa generella miljö- och sociala krav i alla upphandlingar
  och produkt- /tjänstespecifika krav i upphandlingar av väsentlig karaktär.

Delmål

 • Stärka kompetensen hos upphandlare (inklusive beställare som genomför
  direktupphandling) och utveckla stödet kring hållbar upphandling.

6. Kommunikation och kompetensutveckling

Mål

 • Malmö universitet ska ge medarbetare, studenter och andra intressenter insyn i, och
  möjliggöra dialoger om, klimat- och miljöarbetet. Lärosätet har också ett uppdrag
  att främja lärande för hållbar utveckling och att verka för kompetensutveckling i
  den egna organisationen, på alla nivåer.

Delmål

 • I enligt med Strategi 2025 kommunicera miljö- och klimatarbetet externt och
  internt.
 • Fortsätta utveckla stödet till universitetslärare inom lärande för hållbar utveckling.

7. Samverkansparter och studenter

Mål

 • Malmö universitet ser att samverkan med externa parter och studenter är en
  förutsättning för miljöarbetet, och också för ett gemensamt lärande om, och för,
  hållbar utveckling. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra våra samarbeten.

Delmål

 • Ett etablerat samarbete mellan lärosätet, studenterna och staden kring det
  campusrelaterade miljöarbetet.
 • Beakta hållbarhetsperspektiv i avtalsingående med externa samverkansparter inom
  privat, offentlig och idéburen sektor

8. Forskning och forskarutbildning

Mål

 • Malmö universitet ska, i enlighet med åtaganden i Klimatramverket bidra till att
  samhället kan nå uppsatta mål. Detta kan Malmö universitet bidra till bland annat
  genom arbetet med öppen vetenskap samt genom att stärka forskares förmågor och
  stötta dem i deras arbete med att nå ut med forskningen till samhällets aktörer.

Delmål

 • Arbeta för fortsatt tillgängliggörande av klimatrelaterad forskning och bidra till den
  samhälleliga dialogen för klimatomställningen.

Kontakta oss om vårt hållbarhetsarbete

miljo@mau.se