På denna sida kan du ta del av universitetets övergripande vision, mål och strategi för perioden 2023-2025.

Malmö universitets strategi pekar ut en gemensam riktning för hela lärosätet genom vision, värderingar och övergripande mål, samtidigt som den beskriver tre fokusområden med prioriteringar för den kommande treårsperioden.

Akademiska värden som utgångspunkt

De fem akademiska värdena frihet, integritet, kvalitet, ansvar och kollegialitet utgör själva grunden för hela universitetet och Strategi 2025 genomsyras därför av dessa värden. Med stöd i dessa värden ska Malmö universitet genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft, vara en tydlig aktör i samhället – lokalt, nationellt och globalt.

Fokusområden 2023–2025

I detta avsnitt presenteras tre fokusområden som är särskilt viktiga i den fortsatta utvecklingen av Malmö universitet under perioden 2023–2025.

Tillsammans med universitetets vision, värderingar och mål utgör de akademiska värdena grunden för strategin. De integreras i fokusområdena som bygger på en analys av de fem första åren som universitet och de förutsättningar som finns för utbildning och forskning av högsta kvalitet. Varje fokusområde inleds med en sammanfattande målbild som följs av ett antal prioriteringar som ska vara vägledande vid planering och uppföljning av universitetets olika verksamheter.

Det öppna universitetet

Malmö universitet är öppet, nyskapande och gränsöverskridande och tar sig an komplexa frågor och samhällsutmaningar. Utbildning och forskning är fler- eller tvärvetenskaplig, överbrygger organisatoriska gränser och samskapas med aktörer utanför universitetet.

Universitetet utgör en aktiv och kritisk röst i samhället och verkar för en kunskapsbaserad, öppen och konstruktiv samhällsdebatt, lokalt, nationellt och globalt. Lärosätet är en nationell förebild för inkludering och breddad rekrytering till utbildning, forskarutbildning och forskning.

Så ska vi bidra till öppenhet och gränsöverskridande samarbeten

Malmö universitet bidrar till öppenhet och gränsöverskridande samarbeten och ska under perioden 2023–2025:

 • Med flervetenskaplig forskningsbaserad kunskap bidra till att möta de globala klimat-, hälso- och demokratiutmaningarna
 • Minska den egna verksamhetens klimat- och miljöpåverkan, kontinuerligt följa upp utvecklingen och återkommande kommunicera resultaten både internt och externt
 • Arbeta systematiskt med breddad rekrytering till utbildning, forskarutbildning och forskning och följa upp dess resultat
 • Utöka samarbeten med europeiska universitet och stärka lärosätets position inom europeiska universitetsnätverk och finansiering inom Horisont Europa och Erasmus-programmen
 • Fördjupa samverkan med strategiska partners inom offentlig, privat och idéburen sektor
 • Utveckla samarbeten med andra universitet kring projekt som främjar demokratiska värden samt stödja andra universitet och kollegor i arbetet för demokrati och akademisk frihet
 • Uppmärksamma och värdesätta medarbetares samverkansförmåga och bidrag till öppen vetenskap i samband med meritering och anställning

Sammanhållna och gränsöverskridande kunskapsmiljöer

Vid Malmö universitet finns sammanhållna kunskapsmiljöer – där utbildning och forskning av högsta kvalitet är oskiljaktiga och det finns en kritisk massa av internationellt aktiva forskare, lärare och doktorander samt studenter på alla nivåer.

Genom sammanhållna kunskapsmiljöer skapas förutsättningar för studenterna att studera vidare på nästa nivå samtidigt som lärosätets lärare och forskare ges möjlighet att utvecklas i sin akademiska karriär.

Samverkan med andra samhällsaktörer är en naturlig del av den gränsöverskridande utbildningen och forskningen. Långsiktiga samarbeten med andra nationella och internationella universitet bidrar till att göra kunskapsmiljöerna gränsöverskridande, hållbara över tid och internationellt framstående.

Så ska vi stärker de sammanhållna kunskapsmiljöerna

Malmö universitet stärker de sammanhållna kunskapsmiljöerna och ska under perioden 2023–2025:

 • Vidareutveckla former för lärande i samverkan och arbetslivsanknuten utbildning så att alla studenter förbereds att aktivt möta aktuella samhällsutmaningar och ett föränderligt arbetsliv
 • Främja internationella forskningssamarbeten och införa kurser eller kursmoment på engelska inom samtliga utbildningsprogram för ökat utbyte både internationellt och på hemmaplan
 • Fortsätta satsningar för att utveckla och ta tillvara den pedagogiska kompetensen – däribland digital kompetens för blandat lärande – hos undervisande personal
 • Vidareutveckla forskningsinfrastruktur och vetenskaplig metodik för att främja forskningens kvalitet och utvecklingen av ett öppet vetenskapssystem
 • Främja ett forskningsetiskt förhållningssätt i såväl utbildning som forskning
 • Tydliggöra och kommunicera olika former av forskargrupperingar och profilerade forskningsområden i syfte att stärka forskningen och fortsatt öka den externa forskningsfinansieringen
 • Attrahera externa resurser för etableringen av forskarskolor som på ett tydligt sätt bidrar till utvecklingen av sammanhållna och gränsöverskridande kunskapsmiljöer
 • Fortsätta arbetet med att bygga sammanhållna kunskapsmiljöer som överskrider institutions- och fakultetsgränser och befintliga organisationsstrukturer
 • Involvera alumner mer i samverkan inom undervisning och forskning för ökad kvalitet och samhällsrelevans

En kreativ och hållbar arbetsplats och lärandemiljö

Vid Malmö universitet genomsyras kulturen av tillit, delaktighet och arbetsglädje och möjligheterna till rörlighet inom universitetet gör det till en attraktiv arbetsplats och lärandemiljö. Universitetets campus erbjuder kreativa och sociala mötesplatser för medarbetare och studenter där hållbar utveckling, hälsoperspektiv och kulturuttryck är viktiga delar av miljön.

Lärosätet är nationellt erkänt för ett akademiskt involverande ledarskap och en god balans mellan linjestyrning och kollegialitet (där alla medarbetares och studenters kunskap tas till vara på bästa sätt).

Så ska vi jobba för en kreativ och hållbar arbetsplats och lärandemiljö

Malmö universitet eftersträvar en kreativ och hållbar arbetsplats och lärandemiljö och ska under perioden 2023–2025:

 • Skapa kreativa och sociala mötesplatser för både medarbetare och studenter
 • Arbeta kunskapsbaserat, hälsofrämjande och systematiskt för en hållbar arbetsmiljö
 • Vidareutveckla ett inkluderande ledarskap som bygger på tillit och ömsesidigt förtroende där alla medarbetares och studenters kompetens tas tillvara på bästa sätt
 • Främja studenternas engagemang och inflytande för att vidareutveckla såväl utbildning som campusmiljö
 • Arbeta aktivt för att främja mångfald, inkludering och jämställdhet bland universitetets medarbetare
 • Vidareutveckla stöd och strukturer så att internationella medarbetare ges bättre möjligheter att delta i verksamhetens olika delar
 • Frigöra sammanhållen tid för forskning respektive utbildning genom att vidareutveckla arbetssätt och rutiner som bygger på tillit, förutsägbarhet och jämställdhet
 • Stödja forskare tidigt i karriären genom vägledning och mentorskap samt främja jämställda karriärmöjligheter
 • Utveckla den digitala arbets- och lärandemiljön för att främja flexibla arbetssätt och möta nya generationer av studenter

Ladda ner strategi 2025