Sedan hösten 2017 har frågor om sexuellt samtycke fått en självklar plats i den offentliga debatten. #Metoo blev en världsomfattande rörelse som utmanade normer kring sexuella interaktionsmönster. Uppmärksamheten riktades generellt mot sexuellt samtycke, men särskilt mot män och mäns roll i sexuellt samspel, mot destruktiva maskulinitetsnormer och mäns kollektiva ansvar att ta lärdom av de historier som presenteras, i riktning mot förändring. Sedan dess har Sverige också fått en sexualbrottslagstiftning som utgår från samtycke.

Om studien

Få studier har emellertid undersökt hur män tolkar och förstår #metoo-rörelsen, och det saknas särskilt forskning om hur män förstår denna rörelse i relation till sina egna erfarenheter av sexuellt samspel och sexuella samtycke. Denna studie syftar till att utforska mäns individuella förståelser för och erfarenheter av #metoo och sexuellt samtycke, i relation till genus och sexualitetsnormer och individuella erfarenheter av sexuell interaktion. Studien baseras på kvalitativt material baserat på individuella intervjuer. De individuella intervjuerna fokuserar på att utforska samtycke och #metoo-rörelsens betydelse för mäns individuella liv och sexuella erfarenheter. Män över 18 år kommer att tillfrågas att medverka i studien.

Studien är av stor relevans för professionella inom det människobehandlande områden, då det finns begränsad kunskap om hur män förstår #metoo; hur rörelsen har påverkat mäns attityder och förhållningssätt, samt vilken betydelse den har haft för mäns individuella erfarenheter och sociala sammanhang. #Metoo beskrivs å ena sidan som en omvälvande revolution som har påverkat mäns förhållningssätt till kvinnor för all framtid, å andra sidan som en digital kampanj i sociala medier som inte inneburit genomgripande förändringar i fråga om ojämlikhet mellan könen. Att undersöka hur män tänker och resonerar kring sexualitet, intimitet och sexuellt samspel i relation till samtycke och #metoo och även i relation till deras egna sociala sammanhang och individuella erfarenheter är av stor betydelse för människor i allmänhet, och för professionella som möter män i synnerhet. Studien avser synliggöra normer kring sexualitet och intimitet, men utforskar också hur män hanterar olika, ibland motstridiga, förväntningar på vad det innebär att vara man idag. Studien bidrar med kunskap om sexuellt samtycke, intimitet och sexualitet, utifrån individuella perspektiv, reflektioner och erfarenheter. Studiens resultat kommer att kunna användas i professionell kontext för att skapa fördjupad förståelse för resonemang kring vad det innebär att växa upp och vara man i dagens samhälle.

Etikprövning

Forskningsprojektet har etikprövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Deltagare sökes

Deltagare sökes till intervjustudie om unga mäns perspektiv på frågor om sexualitet och intimitet i relation till samtycke och #metoo

Vi söker forskningsdeltagare för en studie om unga mäns perspektiv på frågor om sexualitet och intimitet i relation till samtycke och #metoo. I studien vill vi utforska mäns tankar, känslor och erfarenheter av samtycke och #metoo och vilken betydelse samtycke och #metoo har haft för mäns individuella liv och erfarenheter. Studien kommer att baseras på individuella intervjuer med män över 18 år och med olika bakgrund. Intervjun beräknas ta 1–1,5 timmar och kommer att genomföras digitalt eller vid ett fysiskt möte. Inga riktiga namn kommer att förekomma i presentation av resultaten.

Vill du delta i studien eller få mer information?

Kontakta Ylva Grönvall, forskningsassistent vid Institutionen för socialt arbete/Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS), Malmö Universitet.

Ylva Grönvall