Miljöredovisning för 2023, förord av rektor, utdrag från redovisningen inom olika områden och goda exempel från vår verksamhet.

Ladda ner Miljöredovisning 2023

Förord av rektor

I denna miljöredovisning för verksamhetsåret 2023 kan vi notera att vi är på rätt väg i vår högt ställda ambition – men att det, naturligtvis, återstår mer arbete innan vi når våra övergripande mål.

Förord av rektor

I denna miljöredovisning för verksamhetsåret 2023 kan vi notera att vi är på rätt väg i vår högt ställda ambition – men att det, naturligtvis, återstår mer arbete innan vi når våra övergripande mål.

Med utgångspunkt i Strategi 2025 kan Malmö universitets miljöarbete sägas bedrivas på bred front i två huvudsakliga spår. Dels ska lärosätet bidra till att möta de globala klimatutmaningarna genom att producera och sprida flervetenskaplig kunskap i samverkan med andra samhällsaktörer. Dels genom att minska den egna verksamhetens klimat- och miljöpåverkan.

En spännande satsning för att framöver kunna bidra med än mer kunskap inom miljö- och hållbarhetsområdet är lärosätets nya ”Kollegium för forskning om klimatet och samhällets omställning vid universitetet” – som inrättades i höstas efter initiativ av ett internt klimatforskarnätverk. Det nybildade kollegiet sträcker sig redan över alla fakultetsgränser och lär förhoppningsvis leda till ännu fler tvärvetenskapliga samarbeten inom lärosätet. 

Under fjolåret togs beslut om en ny riktlinje för hållbarhetshänsyn vid möten och evenemang.  Det betyder till exempel att vi ska försöka undvika matsvinn, utgå från vegetarisk mat som standard och välja digitala kanaler vid kommunikation framför trycksaker.

Under 2023 fokuserade vi också mer på miljökrav i samband med upphandling. Insatsen har givit positivt resultat och kommer att fortsätta under 2024. Då för att bland annat stärka kompetensen hos medarbetare som genomför ”direktupphandling” och ”övriga inköp”.  

Det har genomförts en rad insatser för att effektivisera såväl våra lokalytor som energiåtgång. Som följd har lärosätet kunnat säga upp vissa hyresavtal – och därmed även minskat lokalkostnader.

Efter att Rådet för hållbart universitet avvecklades har dessutom en översyn skett när det gäller hur det gemensamma miljöarbetet ska samordnas och systematiseras på lärosätet. Ytterligare ett led i detta arbete är att det ska bildas en miljögrupp inom gemensamt verksamhetsstöd under året – för att öka samordning och hitta synergier mellan avdelningarna.   

Avslutningsvis kan vi konstatera att miljöarbete omfattar alla delar i vår verksamhet – och berör oss alla. Vi måste alla tänka, verka och ta ansvar, kanske genom att påminna oss om gamla slitna talesätt som ”många bäckar små, gör en stor å” eller ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. Det gäller exempelvis våra tjänsteresor – här visar resultatet för 2023 att vi inte kommer att nå nästa års utsläppsmål med nuvarande reduktionstakt.

Vi gör således mycket bra, men tillsammans kan vi försöka bli ännu bättre.  

Miljöperspektiv i strategi 2025

Enligt Malmö universitets strategi 2023–2025 ska vi:

  • med flervetenskaplig forskningsbaserad kunskap bidra till att möta de globala klimat-, hälso- och demokratiutmaningarna.
  • minska den egna verksamhetens klimat- och miljöpåverkan, kontinuerligt följa upp utvecklingen och återkommande kommunicera resultaten både internt och externt.

Strategi 2025

Siffror

  • 182 000 kWh elproduktion från solceller
  • -19 procent koldioxid från tjänsteresor
  • 40 722 återvunna flaskor och burkar

Tjänsteresor 

I korthet

Det totala antalet flugna kilometrar har minskat med 27 procent. Dock har riktlinjerna för kortare flygresor i många fall inte följts.

Vi har förändrat våra resemönster och reducerar våra utsläpp trots att vi växer som universitet med allt fler internationella samarbeten. Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor har minskat med 19 procent under 2023 jämfört med basåret 2019. Utsläppen från flyg har minskat med 19 procent. Antalet flugna kilometer har minskat med 27 procent. Resultatet för 2023 är inte i linje med den reduktionstakt som förväntats för att nå miljömålet.

Resor till/från Stockholm från/till Malmöregionens flygplatser:

  • 2019: 1236
  • 2022: 220
  • 2023: 525

Trots att det enligt gällande riktlinjer endast undantagsvis ska godkännas resor till/från Stockholm med flyg, så har en relativt stor mängd resor gjorts till/från Stockholm med flyg under 2023. 

Urbana studier minskar sin miljöpåverkan

I samband med verksamhetsplanering så förväntas institutioner och enheter vid Malmö universitet konkretisera universitetets strategi och miljömål och formulera egna aktiviteter.

Urbana studier minskar sin miljöpåverkan

I samband med verksamhetsplanering så förväntas institutioner och enheter vid Malmö universitet konkretisera universitetets strategi och miljömål och formulera egna aktiviteter.

En institution som visat sig föredömlig är Institutionen för urbana studier vid Fakulteteten för kultur och samhälle.

– Vi har tagit beslut om flera åtgärder för att minska vår miljöpåverkan. Vi har exempelvis gett doktorander möjlighet att få extra bidrag för resor med tåg och vi har tagit beslut om att ha växtbaserat som standard i våra matbeställningar, berättar prefekt Kerstin Sandell. 

– När jag hörde att möjligheten att beställa återbrukade datorer finns hos universitetets IT-leverantör tyckte jag det var en självklarhet att vi ska ha det som förstahandsval, berättar Hannah Runnqvist, administrativ assistent på fakulteten.

Urbana studier har också beräknat sina utsläpp från tjänsteresor. I början av nästa år planeras en workshop med institutionens forskningsråd med fokus på fortsatt reduktion av utsläppen.

Fastigheter

I korthet

Systematiskt arbete med energieffektivisering har resulterat i mycket goda framgångar.

Malmö universitet har verksamhet i nio fastigheter i Malmö, med en total förhyrd yta på 115 349 kvadratmeter. Hur stor rådighet universitetet har över fastigheterna beror på gränsdragningar mellan hyresvärd och hyresgäst i avtalet och på andra faktorer, exempelvis om Malmö universitet är enda hyresgästen eller inte. Det fastighetsrelaterade miljöarbetet är därför en kombination av egna investeringar och dialoger med hyresvärdar med önskemål om miljöförbättringar.

Arbetet med målet innefattar såväl energieffektiviseringsåtgärder som installationer för egenproduktion av energi. Den totala energiförbrukningen är 8 procent lägre per förhyrd kvm för 2023 jämfört med basåret 2019. Elförbrukningen har under perioden minskat med 14 procent.

Solceller på Orkanen

Under 2023 installerades ytterligare en etapp av solcellsanläggningen på taket till fastigheten Orkanen. Anläggningen är en av de största i Malmö. Under 2023 har första etappen varit i drift hela året och etapp 2 delar av året. Den totala produktion blev 182 000 kWh, vilket motsvarar ca 9 procent av elförbrukningen i fastigheten.

Kemikalier och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

I korthet

Genom utrensning och utbyte av kemikalier har antalet riskfyllda ämnen i universitetets lokaler minskat.

Det totala antalet registrerade ämnen har sedan 2019 minskat med 11 procent tack vare arkivering och utfasning av produkter som inte längre används. Särskilt skadliga ämnen har sedan 2020 minskat med 23 procent i volym.

Före användning av särskilt farliga ämnen görs alltid en utredning som säkerställer att det är nödvändigt, görs så säkert som möjlig och att bättre alternativ inte finns.

Avfall

I korthet

Tack vare investeringar i förbättrade sorteringsmöjligheter har mängden restavfall minskat. För att universitetet ska nå målet att halvera restavfallet (jämfört med 2019) krävs dock insatser från hela organisationen.

I de fastigheter där vi har rådighet över avfallshanteringen har restavfallet minskat med 35 procent mellan åren 2019 och 2023, men en ökning av restavfallet kan ses sedan 2022. Ökningen har framför allt skett på Niagara, där avfallshanteringen inte fungerade som önskat under första halvåret 2023. Åtgärder vidtogs under sommaren och en minskning förväntas under 2024. Även en ökning av antalet studenter bidrog till en höjning av mängden restavfall. Cirkulär användning av pappershanddukar uppgår till 6,8 ton avfall, något som tidigare utgjorde restavfall. Detta motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp på 2,7 ton.

IT och digitalisering

I korthet

100 procent återtag av datorer uppnått. Fokus ligger nu på att återta mobiltelefoner och surfplattor.

En viktig del i miljöarbetet är återtag av IT-utrustning. Nu pekar den interna statistiken uppåt – fler och fler datorer lämnas in. Glädjande nog är universitetet nu uppe i 100 procent återlämnade datorer vid datorutbyte. Dessa produkter kan komma till användning någon annanstans eller materialåtervinnas.

Utöver ovanstående mål har Malmö universitet även arbetat med att minska utsläppen vid leveranser av IT-utrustning. Samlade veckoleveranser, omlastning till mindre fordon i Malmö och avemballering före transport är exempel på åtgärder. Från och med årsskiftet kommer IT-leveranserna att vara fossilfria.

Kontakt

Kontakta gärna miljösamordningen om du har frågor eller funderingar.

miljo@mau.se