Vid Malmö universitet är samverkan en integrerad del i forskning och utbildning. Syftet med samverkan är att skapa ömsesidigt mervärde för universitetet, deltagande parter och samhället. För universitetets del innebär det ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning. Våra samverkansparter får tillgång till forskningsbaserad kunskap.

Övriga samverkansplattformar

ULF – utvecklar och prövar samverkansmodeller mellan akademi och skola

ULF, Utbildning, lärande, forskning, är en försöksverksamhet för praktiknära forskning. Målet är att stärka den vetenskapliga basen i skolan och på förskollärar- och lärarutbildning. Det handlar om att utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan högskolor/universitet och skolor kring just praktiknära forskning. Vad händer i klassrummet och hur få till lärande och undervisning som är vetenskapligt förankrad?

ULF utgår från ett femårigt regeringsuppdrag som pågår 2017 till 2021. Samtliga svenska lärosäten med lärarutbildning kan medverka i försöksverksamheten genom att koppla sig till något av de ansvariga universiteten: Göteborg, Uppsala, Karlstad och Umeå universitet. Malmö universitet ingår tillsammans med åtta andra lärosäten i den så kallade ”Uppsala-noden".

På Malmö universitet hör ULF hemma på Fakulteten för lärande och samhälle. Kontaktperson är vicedekan Margareta Serder.

K2 – utvecklar kollektivtrafiken

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. K2 forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner samt utbildar kollektivtrafikens aktörer.

K2 drivs och finansieras av Malmö universitet, Lunds universitet och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vinnova, Formas och Trafikverket är med och finansierar.

Läs mer på K2:s webbplats

Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU)

Malmö stad och Malmö universitets samverkansplattform ISU arbetade för kunskapsutbyte och för att utveckla Malmö till en ledande kunskapsstad inom hållbar stadsutveckling. Plattformen upphörde vid årsskiftet 2023/2024. På webbplatsen hittar du Stadsutvecklingspodden om hållbar stadsutveckling och rapporter.

ISU:S webbplats

Samverkansprojekt

Vi samarbetar med privat, offentlig och idéburen sektor, samt medborgare, för att utveckla samhället och kunskapen inom olika fält. Detta för att utveckla lärosätets samverkan med andra aktörer genom nya kunskaper, metoder och arbetssätt.

Vi deltar även i andra projekt med andra aktörer. Här presenteras några goda exempel.