Vid Malmö universitet är samverkan en integrerad del i forskning och utbildning. Syftet med samverkan är att skapa ömsesidigt mervärde för universitetet, deltagande parter och samhället. För universitetets del innebär det ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning. Våra samverkansparter får tillgång till forskningsbaserad kunskap, vilket gynnar en hållbar utveckling i så väl verksamheten som i samhället.

Övriga samverkansplattformar

K2 – utvecklar kollektivtrafiken

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. K2 forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner samt utbildar kollektivtrafikens aktörer.

K2 drivs och finansieras av Malmö universitet, Lunds universitet och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vinnova, Formas och Trafikverket är med och finansierar.

Läs mer på K2:s webbplats

ULF – utvecklar och prövar samverkansmodeller mellan akademi och skola

ULF, Utbildning, lärande, forskning, är en försöksverksamhet för praktiknära forskning. Målet är att stärka den vetenskapliga basen i skolan och på förskollärar- och lärarutbildning. Det handlar om att utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan högskolor/universitet och skolor kring just praktiknära forskning. Vad händer i klassrummet och hur få till lärande och undervisning som är vetenskapligt förankrad?

ULF utgår från ett femårigt regeringsuppdrag som pågår 2017 till 2021. Samtliga svenska lärosäten med lärarutbildning kan medverka i försöksverksamheten genom att koppla sig till något av de ansvariga universiteten: Göteborg, Uppsala, Karlstad och Umeå universitet. Malmö universitet ingår tillsammans med åtta andra lärosäten i den så kallade ”Uppsala-noden".

På Malmö universitet hör ULF hemma på Fakulteten för lärande och samhälle. Kontaktperson är vicedekan Margareta Serder.

Klusterorganisationer och nätverk

Genom att aktivt delta i samarbeten driver universitetet kunskapsutvecklingen framåt inom en rad för universitets relevanta områden. Nedan presenteras ett urval. 

Samverkansprojekt

Vi samarbetar med privat, offentlig och idéburen sektor, samt medborgare, för att utveckla samhället och kunskapen inom olika fält. Vi deltar till exempel med andra lärosäten i fem av de så kallade K3-projekten finansierade av Vinnova (2016 – 2020). Detta för att utveckla lärosätets samverkan med andra aktörer genom nya kunskaper, metoder och arbetssätt.

Vi deltar även i andra projekt med andra aktörer. Här presenteras några goda exempel.

K3-projekten

De flesta av K3-projekten har slutleverans kring årsskiftet 2020-2021. Rapporter, handböcker och verktygssamlingar har samlas områdesvis på K3-projektens webbsida. 

SAMSYN: Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan

Samverkan bygger på en god dialog mellan högskolesektorn och andra aktörer i samhället. För detta krävs ett gemensamt språkbruk, nomenklatur, där innebörden i de centrala begreppen är kända för alla inblandande parter. I projektet SAMSYN deltar därför medarbetare vid Malmö universitet i arbetet med att utveckla en samverkansnomenklatur. Ett gemensamt språkbruk kommer både underlätta universitetets dialog med våra samverkanspartners såväl som den interna dialogen på lärosätet.

Projektet leds av Stockholms universitet.

Vill du veta mer om Malmö universitets deltagande i projektet kontakta Pål Brunnström.

SPETS: Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan

I projektet SPETS inventerar Malmö universitet behoven och förutsättningarna att etablera långsiktiga strategiska partnerskap med offentlig sektor. Den kunskap som projektet genererar kommer att utgöra ett värdefullt underlag i lärosätets egen strävan att etablera strategiska partnerskap med offentliga organisationer i vårt närområde.

Projektet leds av Linnéuniversitet.

Vill du veta mer om Malmö universitets deltagande i projektet kontakta Pål Brunnström.

INSA: Internationalisering av samverkan

Inom projektet INSA arbetar Malmö universitet för att med hjälp av internationella alumner skapa bättre förutsättningar för lärosätets studenter att genomföra praktik vid företag utanför Sverige. Förutsättningarna för internationella studenter vid Malmö universitet att göra praktik på svenska företag i Malmö undersöks också.

Projektet leds av Jönköpings universitet.

Vill du veta mer om Malmö universitets deltagande i projektet kontakta Niklas Nannskog.

 

IMP: Implementering av arbetssätt och ökad kunskap i området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter

I projektet IMP deltar Malmö universitet i arbetet med att utveckla arbetssätt som möjliggör för medarbetare att identifiera och tillvara sina immateriella rättigheter och kunskapstillgångar.

Vill du veta mer om Malmö universitets deltagande i projektet kontakta Jens Sjölander.

Projektet leds av Chalmers tekniska högskola.

SKÖN: Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande

I projektet SKÖN utvecklar Malmö universitet förmågan att tillsammans med våra samverkanspartners utvärdera resultatet av vår samverkan genom så kallad samverkanspartutvärdering. Malmö universitet deltar vidare i arbetet genom så kallade impact case-studier.

Projektet leds av Linköpings universitet.

Vill du veta mer om Malmö universitets deltagande i projektet kontakta Anna Bogeskär Brandt.