Vid Malmö universitet sker samverkan på alla samhällsnivåer med samtliga samhällssektorer och med enskilda medborgare. Syftet med samverkan är att skapa ömsesidigt mervärde för universitetet, deltagande parter och samhället. För universitetets del innebär det ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning samtidigt som våra samverkansparter får tillgång till forskningsbaserad kunskap.

Lokal samverkan

På lokal nivå samverkar universitetet med en rad kommuner och
andra aktörer inom offentlig sektor, företag från olika branscher, civilsamhället och enskilda medborgare. Samverkan med civilsamhället sker dels med lokala organisationer, dels med organisationer som agerar både lokalt, nationellt och internationellt, exempelvis Rädda barnen och Röda korset. Samverkan med civilsamhället kan ses som ett kompletterande sätt att inkludera enskilda medborgares perspektiv.

Lärosätet har också en satsning på kultursamverkan, för att synliggöra och stärka samverkan med kulturlivet.

Kultursamverkan vid Malmö universitet

Samverkansavtal med Malmö stad

Ett centralt exempel på lokal samverkan är universitetets partnerskapsavtal med Malmö stad. Hållbar stadsutveckling, jämlik välfärd, kompetensförsörjning och Malmös attraktivitet är de fyra områden som står i fokus i samverkansavtalet mellan Malmö stad och Malmö universitet. Det övergripande syftet med avtalet är att stärka förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling som kommer alla till del.

Samverkansavtal med Malmö stad (PDF)

Regional samverkan

På regional nivå samverkar universitetet med näringsliv och offentlig sektor exempelvis Region Skåne, andra regioner samt kommuner. Här finns bland annat samverkan med skolhuvudmän och vårdgivare. Samverkan med folktandvårdsorganisationerna i södra Sverige sker bland annat genom Klinisk Odontologisk Forskning i Sydsverige.

Lärosätet ingår även i Forsknings- och innovationsråde i Skåne tillsammans med bl a näringsliv och offentlig sektor. Inom Open Lab Skåne sker samverkan med näringsliv inom t ex life science och materialvetenskap. Regionalt och lokalt sker samverkan även genom representation i styrelser samt medlemskap i nätverk och klusterorganisationer som företräder näringslivet. 

Samverkansavtal med Region Skåne

Ett centralt exempel på regional samverkan är universitetets samverkansavtal med Region Skåne. Malmö universitet och Region Skåne skapar betydande mervärde genom att tillsammans öka den gemensamma förmågan att ta initiativ och identifiera lösningar på komplexa samhällsfrågor. Samverkan är en viktig förutsättning för att båda parter ska kunna utföra sina respektive samhällsuppdrag och bidrar till utvecklingen av den egna verksamheten.

Nationell samverkan

På nationell nivå sker samverkan med bl a företag som är aktiva på både den nationella och internationella marknaden. Här finns även samverkan med offentlig sektor och olika skolhuvudmän inom forumet Utbildning, Lärande, Forskning. Mötesplats Social Innovation är en viktig nationell samverkans- och kunskapsnod för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Internationell samverkan

På internationell nivå sker samverkan med näringsliv samt via allianser och nätverk. Universitetet är bland annat partner i:

  • European University of Cities in Post-Industrial Transition (UNIC)
  • European Network of Innovative Higher Education Institutions (ENIHEI)
  • EU-initiativet New European Bauhaus (NEB)

Universitetet har även internationell studentsamverkan genom praktik på företag, ambassader, icke-statliga organisationer, EU-institutioner och FN.