Kurs, grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
2 september 2024 - 6 oktober 2024
Kod för kursen: EK215A

Om kursen

Syftet med kursen är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomiska grundbegrepp och problemområden inom organisation. Fokus i kursen är på organisationers struktur och hur de styrs, leds och förändras över tid.

Denna kurs ges inom kurspaket:

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomiska grundbegrepp och problemområden inom organisation. Fokus i kursen är på organisationers struktur och hur de styrs, leds och förändras över tid.

Kursen tar upp olika förutsättningar och utmaningar inom organisation och ledarskap för olika typer av organisationer i relation till deras tekniska, ekonomiska och institutionella omvärld. Kursen hjälper också studenterna att få kunskap om sätt att möta affärs- och samhälleliga utmaningar för hållbarhet. Viktiga teman inom klassisk och modern organisationsteori belyses såsom strategi, organisationsstruktur, organisationskultur, organisationers omvärld, intressentrelationer, motivation, beslutfattande, kommunikation, ledarskap, organisationsförändringar, lärande och innovation, miljömässig och social hållbarhet (inkl. jämställdhet och mångfaldsperspektiv).

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp, modeller, teorier och praktiska metoder som är viktiga för att kunna förstå, diskutera och analysera företag och organisationers praktik. Detta sker på föreläsningar och i seminarier.

Det övergripande kursmålet är att skapa en grund för vidare studier i företagsekonomi.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c och Engelska 6.

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se