Kurs, grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
2 december 2024 - 19 januari 2025
Kod för kursen: EK218A

Om kursen

Syftet med kursen är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomiska grundbegrepp och problemområden inom ekonomistyrning.

Denna kurs ges inom kurspaket:

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomiska grundbegrepp och problemområden inom ekonomistyrning. Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom resultatplanering och finansiella och icke-finansiella mål med stöd av styrmedel såsom kalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar och prestationsmätning. Under kursen skapas insikt om hur ekonomistyrning kan användas för att hantera olika beslutssituationer och vilken roll ekonomistyrningen har i olika typer av verksamheter när det gäller kassaflödesanalys och investeringsbedömning. En uppgift för ekonomistyrningen är att sammanföra hållbarhetsaspekter, såsom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med ekonomistyrningens styrmedel för att uppnå en hållbar utveckling. Det övergripande kursmålet är att skapa en grund för vidare studier i företagsekonomi.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c och Engelska 6.

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se