Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Fotografer förlitar sig på de associationer vi gör, på det stora referensmaterial av bilder vi alla bär runt i våra huvuden. Under kursens gång lär du dig mer om vad vi ser, hur vi ser och hur bilder framkallar känslor och påverkar hur vi förstår världen. Du undersöker dagens bildspråk och söker dess rötter i fotohistorien. Du omsätter dessa teoretiska kunskaper i ett eget fotoprojekt. Viss undervisning sker på engelska, liksom viss kurslitteratur.

Inom kandidatprogrammet Visuell kommunikation finns det möjlighet att fördjupa sig inom fotografi. Läs mer om programmet här:

www.edu.mah.se/KGVIK

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delar/moment:

Del 1: Fotografins historia och former (7,5 hp) är en introduktion till fotografins historia, genrer och uttryck. Den ger ingångar till teoretiska begrepp och ger en bildhistorisk bas, vilket är betydelsefullt för att kunna ha en kritisk och förstående blick på fotografisk kommunikation över tid och i dess samtida uttryck och form.

Del 2: Fototeknik (7,5 hp) övar hantering av och ger kännedom om den digitala systemkamerans möjligheter och begränsningar samt ger en introduktion till digital bildbehandling och hantering av ljussättning i studio.

Del 3: Det fotografiska uttrycket (7,5 hp) behandlar fotografins tre traditionella genrer; den dokumentära bilden, konstbilden och den kommersiella bilden. Genom gestaltande övningar och åtföljande kritikmoment utforskas fotografiets kommunikativa egenskaper. Fotografens roll mellan beställare och betraktare undersöks och problematiseras.

Del 4: Eget projekt (7,5 hp) Kursen avslutas med ett självständigt fotografiskt arbete som har sin utgångspunkt i de kunskaper och färdigheter som studenten erhållit i tidigare delkurser. Projektet presenteras och diskuteras i seminarieform och behandlas tillsammans med en skriftlig kritisk reflektion över arbetet. Dessutom görs en mindre utställning så att studenter får möjlighet att arbeta med printade bilder.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt