Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förmåga att arbeta med grammatik, ordförråd och uttal samt fördjupa sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller svenska som andraspråk inom undervisning för barn, ungdomar och vuxna.

Kursen behandlar det svenska språksystemet i ett funktionellt perspektiv (grammatik, ordförråd och uttal). Fokus ligger på sådant som brukar innebära en utmaning för andraspråksinlärare. Studenten tränar sig därtill i att tillämpa sina kunskaper om svenskans språkliga strukturer i analys och bedömning av elevers muntliga och skriftliga språkproduktion. I kursen behandlas och diskuteras även grammatikens och fonetikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare i grundskolan eller gymnasieskolan utan behörighetsgivande examen, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

34% gymnasiebetyg - 34% högskoleprovet – 32% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt