Sommarkurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
7 juni 2021 - 29 augusti 2021
Ansök senast 15 mars
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

I kursen behandlas språkliga strukturer i svenskan i ett tvärspråkligt jämförande och funktionellt perspektiv. Kursdeltagarna lär sig analysera elevers talade och skrivna språk som ett redskap för att bedöma hur långt eleven hunnit i sin andraspråkutveckling och planera den fortsatta undervisningen. Kursen vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning. Kursen ges på halvfart med schemalagda kurstillfällen i juni före midsommar och i augusti. **Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation** bör vara uppmärksam på att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser/skolform** en lärares examen är avsedd för.** Kursen kan ingå i/vara en del av en kompletterande utbildning avsedd för undervisning i den skolform/de årskurser som du genom din lärarlegitimation är behörig för. För information hänvisas till https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna också om poängomfattning för utökad behörighet på Skolverkets hemsida.

Kursinnehåll

Kursen behandlar det svenska språksystemet i ett funktionellt perspektiv (grammatik, ordförråd och uttal). Fokus ligger på sådant som brukar innebära en utmaning för andraspråksinlärare. Studenten tränar sig därtill i att tillämpa sina kunskaper om svenskans språkliga strukturer i analys och bedömning av elevers muntliga och skriftliga språkproduktion. I kursen behandlas och diskuteras även grammatikens och fonetikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare i grundskolan eller gymnasieskolan utan behörighetsgivande examen, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt