Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kurserna Arabiska med didaktisk inriktning I, II och III utgör tillsammans fördjupade och didaktiserade ämnesstudier om 90hp i ämnet Modersmål: Arabiska Kursen Arabiska med didaktisk inriktning I kommer att ge dig sådana grundläggande ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter att du kan undervisa i och på arabiska. Kursen spänner över ett vitt fält av frågor om lärande, språk, språkutveckling och språkundervisning. Kursen syftar till att öka studenternas språkfärdighet och ge kunskaper i arabisk grammatik samt belysa skillnaden mellan skriftspråk och talat språk och därigenom öka lyhördheten för andras sätt att uttrycka sig. Vidare syftar kursen till att studenterna skaffar sig teoretiska, didaktiska och praktiska kunskaper om barns, läs- och skrivutveckling samt tillägnar sig kunskap om textanalys som redskap för att följa elevers språkutveckling. Studenterna ska också få insikter i modersmålslärarens arbetsvillkor. Kursen genomförs som nätbaserad distansutbildning med 3 närundervisningstillfällen per termin.

Kursinnehåll

.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Samhällskunskap A.

Modersmål 2 eller Modersmål B i arabiska eller motsvarande kunskaper (t ex avslutad utländsk gymnasieutbildning med arabiska som undervisningsspråk)

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt