Om kursen

Kurserna Arabiska med didaktisk inriktning I, II och III utgör tillsammans fördjupade och didaktiserade ämnesstudier om 90hp i ämnet Modersmål: Arabiska

Kursen Arabiska med didaktisk inriktning I kommer att ge dig sådana grundläggande ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter att du kan undervisa i och på arabiska. Kursen spänner över ett vitt fält av frågor om lärande, språk, språkutveckling och språkundervisning. Kursen syftar till att öka studenternas språkfärdighet och ge kunskaper i arabisk grammatik samt belysa skillnaden mellan skriftspråk och talat språk och därigenom öka lyhördheten för andras sätt att uttrycka sig. Vidare syftar kursen till att studenterna skaffar sig teoretiska, didaktiska och praktiska kunskaper om barns, läs- och skrivutveckling samt tillägnar sig kunskap om textanalys som redskap för att följa elevers språkutveckling. Studenterna ska också få insikter i modersmålslärarens arbetsvillkor.

Kursen genomförs som nätbaserad distansutbildning med 3-5 träffar per termin varav minst två träffar sker på campus. Andra träffar sker digitalt och meddelas av kursläraren i början av kursen.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin språkfärdighet och sin didaktiska och metodiska kompetens för pedagogisk verksamhet.

Språk och språktillhörighet, 15 hp

Delkursen behandlar grundläggande begrepp inom arabisk grammatik, varvid fokus i analysen ligger på formlära, syntax och ordförråd i ett kontrastivt perspektiv. Vidare arbetar studenterna med sin egen språkfärdighet genom praktiska tillämpningar. I delkursen behandlas vidare skriftspråkets historiska utveckling och arabisk dialektologi introduceras. Faktorer som har påverkat skriftspråkets utveckling tas upp. Vidare belyses standardarabiskans ställning bland arabisktalande elever i Sverige. Dessutom diskuteras modersmålslärarens arbetsvillkor och uppdrag.

Språk och lärande, 15 hp

Delkursen behandlar centrala teorier om barns läs-och skrivutveckling och olika sätt att stödja denna, varvid särskilt fokus läggs på flerspråkiga barns lärande. Barns läs-och skrivstrategier studeras och studenterna tillämpar ett processorienterat skrivande i sitt eget lärande. Frågor om lärande för hållbar utveckling samt hållbar utveckling i undervisningen lyfts upp. Likaså studeras olika sätt att skapa ett flerstämmigt klassrum, där betydelsen av skapande processer särskilt fokuseras. Vidare behandlas de styrdokument som gäller för språkundervisning.

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2Modersmål 2 i arabiska eller motsvarande kunskaper (t ex avslutad utländsk gymnasieutbildning med arabiska som undervisningsspråk)

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt