Om kursen

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (15 hp) är en kurs för personer med en förskoleexamen som är anställda för undervisning i en förskoleklass. Kursen ges på kvartsfart över två terminer.

Syftet med kursen är att förskollärare ska stärka sin kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan förskollärarnas utbildning och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs- och skrivinlärning.

I undervisning, kurslitteraturer och kommunikation används svenska. Inslag av engelska kan förekomma.

Kursens innehåll

Kursen lyfter fram hur undervisningen kan ta tillvara elevers nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk. Olika teoretiska aspekter och centrala ämnesdidaktiska begrepp för den grundläggande läs- och skrivundervisningen lyfts fram och analyseras.

I kursen studeras barns språkutveckling och olika sätt att socialiseras in i skriftspråklighet. Kursen behandlar också frågor kring att lära på sitt andraspråk, såsom modersmålets betydelse för språk- och kunskapsutveckling. Vidare belyser kursen hur deltagaren kan samtala med elever om innehåll och budskap i olika texter och läromedel och deltagaren får kritiskt granska och ta ställning till val av läromedel.

Arbetsform (distans)

Kursen ges som en distanskurs med ett fåtal dagar per termin förlagda som fjärrundervisning. Övriga distansinslag bygger på arbete via webbaserad lärplattform. Kursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av föreläsningar, seminarier, workshops och diskussioner.

Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket.

Behörighet

Behörighetskrav

Målgrupp för kursen är personer med förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen. Huvudmans godkännande krävs och intygas via en särskild blankett (se länk ovan) som bifogas ansökan.

Kursvärdering

Deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna.