Om kursen

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (15hp) är en kurs för personer med en förskoleexamen som är anställda för undervisning i en förskoleklass. Kursen ges på kvartsfart förlagd över två terminer.

Syftet med kursen är att förskollärare ska stärka sin kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan förskollärarnas utbildning och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande matematikinlärning.

I undervisning, kurslitteraturer och kommunikation används svenska. Inslag av engelska kan förekomma.

Kursens innehåll

Kursen lyfter fram ett undersökande arbetssätt som syftar till att stimulera elevers intresse och förståelse för matematik och matematiska resonemang. I kursen behandlas olika laborativa moment, varierande uttrycksformer och digitala resurser samt hur elevers matematiklärande och kunskapsutveckling kan stödjas. I kursen bearbetas och fördjupas deltagarnas erfarenheter från sin profession.

Kursen behandlar grundläggande taluppfattning och rumsuppfattning på matematikdidaktisk grund. Innehållet i taluppfattning rör naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning samt del av antal och del av hel. Vidare analyseras förmågan att se samband mellan de fyra räknesätten samt förmågan att kommunicera kring desamma. Det kan handla om att använda begrepp såsom dubbelt och hälften eller att använda addition och subtraktion för att lösa matematiska problem. Innehållet i rumsuppfattning behandlar problem och geometriska begrepp såsom rum, läge, form, riktning, mönster samt tid och förändring. Vidare analyseras elevers förståelse av mätandets princip och mätbara egenskaper samt erfarenheter av storheter och enheter. Olika metoder för att stärka elevers språk- och begreppsutveckling behandlas.

Arbetsform (distans)

Kursen ges som en distanskurs med ett fåtal dagar per termin förlagda som fjärrundervisning. Övriga distansinslag bygger på arbete via webbaserad lärplattform. Kursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av föreläsningar, seminarier, workshops och diskussioner.

Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket.

Preliminära datum för fjärrundervisning via Zoom

Hösten 2022: 30/9, 27/10, 9/12
Våren 2023: 17/1, 2/3, 11/4, 16/5

Anmälan och blankett

Anmäl dig på Antagning.se

Blankett för huvudmans godkännande

Blanketten skannas och bifogas med ansökan på www.antagning.se

Behörighet

BEHÖRIGHETSKRAV

Målgrupp för kursen är personer med förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen. Huvudmans godkännande krävs och intygas via en särskild blankett (se länk ovan) som bifogas ansökan.

Kurslitteratur

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022. [Stockholm]: Skolverket. (Tillgänglig via internet)

McIntosh, Alistair (2009). Förstå och använda tal – en handbok. (NCM 2009) Göteborg: NCM (244 s.)

Roos, Helena (2020). Inkluderande matematikundervisning – tidiga insatser i FK–6. Stockholm: Natur & Kultur (180 s.)

Skolinspektionen (2020). Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen (36 s.) (Tillgänglig via internet)

Skolverket (2019) Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3 (Tillgänglig via internet)

Skolverket (2020). Kartläggning i förskoleklass. Stockholm. (Tillgänglig via internet)

Solem, Ida Heiberg; Alseth, Björnar & Nordberg, Gunnar (2011). Tal och tanke. Matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Stockholm: Studentlitteratur (392 s.)

Sterner, Görel (2015). Tal, resonemang och representationer - en interventionsstudie i matematik i förskoleklass (Licentiatuppsats, Göteborgs universitet) (s. 9–11, 14–22, 23–25 och 30–34)

https://gupea-server.ub.gu.se/bitstream/2077/41220/1/gupea_2077_41220_1.pdf

Van Bommel, Jorryt & Palmér, Hanna (2020). Matematikundervisning i förskoleklass. Studentlitteratur (110 s.)

Vennberg, Helena (2020).?Att räkna med alla elever: Följa och främja matematiklärande i förskoleklass?(Doctoral dissertation, Umeå universitet). (s. 1–3 och 7–18) och (s. 19–25)

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1413144/FULLTEXT01.pdf

Valbar litteratur, filmer och artiklar från t.ex. NMC och Skolverket tillkommer. (Tillgängliga via internet)

Kursvärdering

Deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna.