Kurs, avancerad nivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
22 januari 2024 - 9 juni 2024
Kod för kursen: TV650A

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll

Kursen belyser samtliga diagnostiska och kliniska discipliner inom såväl den allmänna vuxentandvården som inom barn- och ungdomstandvården. Vikten av en helhetssyn på människan och dess situation betonas. Epidemiologi, förebyggande tandhälsoarbete, vårdhygien samt hälso-och vårdekonomi utgör en del av kursen. Orientering i tandvårdens organisation och styrning, författningar och regelverk samt kvalitetsarbete utgör ytterligare delar i kursen. Kursen inleds med en introduktion till svensk tandvård. Därefter följer moment med teoretisk och preklinisk färdighetsträning inom respektive disciplin.

Behörighetskrav


- Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
- Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
- Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

studadm.od@mau.se