Kurstillfället

  • Fristående kurs, grundnivå
  • 15 hp
  • Malmö | kvällstid | 50%
  • 2 september 2024 - 19 januari 2025

Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Det handlar om att bli medveten om både sin egen och andras kultur, om att se och beskriva kommunikativa och kulturella mönster.

Kursen riktar sig både till dem som i sitt yrkesliv är i kontakt med människor med olika bakgrund och till dem som har ett allmänt intresse för kommunikation och kulturmöten.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Hastrup, Kirsten (2010) Kultur – den flexibla gemenskapen. Studentlitteratur: Lund. (56 sidor).

Illman, Ruth & Nynäs, Peter (2017) Kultur, människa, möte. ett humanistiskt perspektiv. Studentlitteratur: Lund. (Kapitel 3–5, 67 sidor).

Nilsson, Björn & Waldemarson Anna-Karin (2016) Kommunikation – Samspel mellan människor. (3:e upplagan). Studentlitteratur: Lund. (Kapitel 1–7, 88 sidor).

Stier, Jonas (2019) Kulturmöten - en introduktion till interkulturella studier. Studentlitteratur: Lund. (232 sidor).

Utöver vad som anges i litteraturlistan kan annat material tillkomma om maximalt 200 sidor.

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).