Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö | kvällstid | 50%
29 augusti 2022 - 15 januari 2023
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | kvällstid | 50%
29 augusti 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

I kursen Svenska som andraspråk för lärare III vidareutvecklar studenten sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller svenska som andraspråk inom undervisning för barn, ungdomar och vuxna.

Inledningsvis i kursen studeras teorier rörande språk och kultur som inkluderande och exkluderande gemenskaper. Dessa studier leder vidare in i analys av rollen som lärare i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö. Därefter behandlas de språkliga krav som skolans ämnesrelaterade språk ställer på eleverna och vad dessa krav kan innebära i ett andraspråksperspektiv. Kursdeltagarna arbetar med att tillägna sig genrepedagogiska analysverktyg och utveckla sin förmåga att använda dessa för att undersöka särdragen i olika typer av texter. Kursdeltagarna formulerar även konkreta förslag avseende klassrumsarbete som syftar till utveckling av elevernas förmåga att tolka och producera ämnesspecifika texter. Avslutningsvis kopplas genrepedagoiska resonemang samman med teorier om bedömning.

Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation bör vara uppmärksam på att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser/skolform en lärares examen är avsedd för. Kursen kan ingå i/vara en del av en kompletterande utbildning avsedd för undervisning i den skolform/de årskurser som du genom din lärarlegitimation är behörig för. För information hänvisas till https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation

Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna också om poängomfattning för utökad behörighet på Skolverkets hemsida.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS135F Svenska som andraspråk i didaktiskt perspektiv II (godkänd) eller KS257F Svenska som andraspråk för lärare II (godkänd) eller KS263F Svenska som andraspråk för lärare II (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt