Program, avancerad nivå
60 hp
Malmö dagtid 100%
11 januari, 2021 - 26 december, 2021

Om utbildningen

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Malmö universitet samt Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningen ges på helfart under 1 år (60 högskolepoäng).

Utbildningen syftar till att studenten efter slutförd utbildning ska uppvisa de kunskaper och färdigheter och förhållningssätt som krävs för tandläkaryrket i Sverige, och kunna anhålla om tandläkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E

Du kan anmäla dig på antagning.se från och med 15 september till och med 15 oktober.

Senast den 19 oktober ska du även bifoga:

meritförteckning - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen

Om du saknar dokumentation över delar eller hela din tandläkarutbildning rekommenderar vi dig att kontakta UHR (Universitets- och högskolerådet) för att få en beskrivning av din utländska utbildning. https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/jag-vill-ansoka-om-bedomning/utan-dokument/ Tänk på att detta förfarande tar tid och inte säkert är klart till sista kompletteringsdatum för våren 2021.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 19 oktober 2020. För information om anmälnings- och studieavgifter, se www.antagning.se

Behörighet och urval

Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval. Vänligen läs igenom instruktionerna noga.

Behörighetskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Alternativt urval.

Mer detaljerad information kring urvalsprocessen kommer senast den 15 september.

Du kan anmäla dig på antagning.se från och med 15 september till och med 15 oktober.

19 oktober är sista kompletteringsdag.

Urvalsprocessen

Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes lämplighet och förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen.

Nedan finns mer ingående detaljer om urvalets tre steg, som gäller vid Odontologiska fakulteten i Malmö för antagning till vårterminen 2021. Stegen är:

 1. Skriftligt test
 2. Praktiskt test
 3. Intervju

Alla behöriga sökande kallas till Steg 1; 10 november ca kl 14-18 alt 11 november ca kl 08.30-12.00 i lokal Gäddan 8 (Vi följer FHM riktlinjer om ej för stora grupper).

Logga in på din anmälan på www.antagning.se för att se om du är behörig.

Behöriga sökande gör dels ett test av allmänna odontologiska kunskaper och dels ett test av problemlösning/behandlingsplanering i ett patientfall.) Dessa görs i pappersform (inte digitalt) på svenska. Svar på t.ex. engelska accepteras inte.

 Det här gäller under tentamen

 • Kom i god tid.
 • Giltig fotolegitimation ska visas upp vid insläppet, inga undantag görs. Giltig id-handling är till exempel pass, svenskt körkort eller svenskt/internationellt id-kort.
 • Endast anmälda studenter får tentera, inga undantag görs.
 • Vid starttid stängs dörrarna.
 • Tentamensvakten bestämmer var alla ska sitta. Endast kladdpapper från tentamensvakt får användas.
 • Medtag pennor och radergummi.
 • Väskor och kläder samt mobiltelefoner och andra smarta enheter måste lämnas på anvisad plats under tentamen.
 • Av hänsyn till allergiker, undvik att ha med dig jordnötter eller ha på dig stark parfym.
 • Programansvarig ger instruktioner om tentamen.

Test - Allmänna odontologiska kunskaper:

Upplägg: Flervalsfrågor (multiple choice), ca 40 antal frågor.

Obs! Varje fråga ger max ett poäng. Du ska välja ett rätt alternativ som svar, eller så ska du markera Sant/Falskt för varje alternativ. Du får pluspoäng för varje rätt alternativ och minuspoäng för varje fel alternativ du markerat. Du kan som minst få 0 poäng på en fråga, alltså inte minuspoäng som helhet.

Poängsättning: Resultatet på testet beräknas i form av antal procent rätta svar för den sökande. Det ges inte ett omdöme ”godkänt” eller ”inte godkänt”. Det handlar alltså om att prestera så bra som möjligt, jämfört med de andra sökande.

Test - Patientfall

I patientfallet ska den sökande ställa diagnos och föreslå behandling utifrån information (röntgen och kliniska foton) om en patient.

Omfattning på uppgiften: den sökande ska svara på ett mindre antal frågor på ca 2-3 sidor linjerat papper.

Resultatet på patientfallet beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tre (3) poäng

Obs! Patientfallet rättas bara för de som går vidare till steg 3 där det ingår i den samlade bedömningen i det slutgiltiga urvalet.

Utifrån resultatet på det allmänna odontologiska kunskapstestet görs ett urval till steg 2 av urvalskommittén. Av dessa går 40 personer vidare till steg 2. Om ett val behöver göras mellan två eller flera sökande som har lika resultat, tillämpas lottning mellan de personerna.

Förberedelse inför de teoretiska testen

De teoretiska testen är mindre omfattande än Socialstyrelsens Kunskapsprov, men sökande kan få förslag på litteratur genom att besöka KI:s sida för Kunskapsprovet

Den sökandes svenskakunskaper bedöms inte i steg 1, men förberedande träning i svenska språket underlättar förståelsen av kunskapstestets frågor i förmågan att besvara dem.

Resultatet på det allmänna odontologiska kunskapstestet avgör vilka som kallas till steg 2. Sökande genomför ett praktiskt test vid odontologiska fakultetens preklinik för att visa sina befintliga färdigheter den 18 november fm/em.

Resultatet på det praktiska testet beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tre (3) poäng.

De 20 sökande som går vidare till steg 3 intervjuas (troligtvis genom zoom) av två representanter ur urvalskommittén. Intervjun tar ca 30 minuter och sker den 26 november. Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna. 

Resultatet på intervjudelen beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tio (10) poäng.

Den sökande bedöms på fyra områden, på en tregradig skala. En sammanfattande bedömning av helhetsintrycket av intervjun görs på en femgradig skala (1-5 poäng). Maxpoäng för intervjudelen är 10 poäng (2 intervjuare x 5 poäng).

Slutlig rangordning och beslut om meritvärde

Efter att steg 3 är genomfört gör kommittén en slutlig rangordning av de sökande och alla sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng) av urvalskommittén.

Det är meritvärdet som avgör var den sökande placeras i rangordning inför antagning och reservplacering.

Meritvärdet utgörs av summan av den sökandes poäng på intervjudelen (max 10 p), det praktiska testet (max 3 p) och patientfallet (max 3 p), totalt maximalt 16 poäng (alltså en skala på 1-16). 

Reservantagning till programmet sker genom att reserver kallas per telefon (e-post som alternativ) om det behövs tillsättas en plats (vi försöker nå dig under 24 timmar). Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till.

Är du reservplacerad och undrar om sannolikheten att få en plats? Det är bara om någon som är antagen lämnar återbud eller ansöker om anstånd som en reserv kallas in, i så fall i turordning enligt reservnummer. Det är dock inte vanligt förekommande att en antagen tackar nej till sin plats på utbildningen.

Kontakt