Forskningsprogrammet Foresight handlar om att hitta effektiva verktyg för att identifiera patienter som löper ökad risk för karies och tandlossning. Programmet ska hitta en ny generation prediktiva biomarkörer och strategier för prevention som kan användas som redskap i den kliniska tandvården.

Vår forskning

Både svår karies och parodontit (tandlossning) är bland de vanligaste sjukdomarna i världen. De senaste uppskattningarna tyder på att antalet drabbade är minst en miljard. I Sverige lider cirka tio procent av befolkningen av svår karies eller tandköttssjukdom med risk att tappa tänderna. Siffran förväntas öka dramatiskt på grund av den ständigt ökande andelen äldre. Det finns också resultat som kopplar parodontit och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Syftet med Foresight är att upptäcka och införa en ny generation av prediktiva biomarkörer för karies och parodontit

Professor Gunnel Svensäter

Det finns ett behov av att utveckla nya biomarkörer och verktyg för riskbedömning. Med de riskbedömningsverktyg som finns idag missbedöms ofta individuell risk och många patienter överbehandlas medan andra inte får den behandling de behöver. Denna överbehandling har en stor del i den årliga tandvårdskostnaden på cirka 10 miljarder kronor. Otillräcklig riskbedömning leder också till ojämlikhet i vården genom att behandlingen inte riktas till de mest behövande.

Detta komplexa problem kräver en integrering av olika kunskapsområden: upptäckt av prediktiva biomarkörer och förebyggande bioterapeutika, utveckling av sensorer, verifiering och klinisk validering av biomarkörer, riskbedömning och riskfilosofi samt hälsoekonomi. Istället för att omfatta mer av samma "monodisciplinära" forskning, strävar programmet efter att integrera forskare från olika discipliner i ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt.

Inom programmet kommer fem huvudprojekt med forskare från olika discipliner att arbeta med olika aspekter av upptäckt och införande av biomarkörer i den kliniska verksamheten.

Projektens teman är:

 • Experimentell upptäckt av prediktiva biomarkörer och förebyggande bioterapi,
 • klinisk upptäckt och verifiering av prediktiva biomarkörer,
 • utveckling av sensorer,
 • riskbedömning och -filosofi
 • samt hälsoekonomi.

Flera forskningsprojekt bedrivs inom ramen för Klinisk Odontologisk Forskning i Sydsverige (KOF-SYD), ett forskningssamarbete med Folktandvården.

Läs om KOF-SYD

Foresights mål är:

 • Att använda ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att skapa innovativa strategier för att förutsäga oral sjukdom
 • Att kombinera kompetenser hos forskare från fem olika discipliner för att utveckla en ny generation av vetenskapligt baserade kliniska verktyg för att identifiera patienter med ökad risk för oral sjukdom
 • Att främja användningen av munvårdsresurser på ett kostnadseffektivt sätt genom att förbättra riskbedömning och förebyggande metoder.

Resultaten kommer att införas både i klinisk praxis och utbildning, vilket ger tusentals människor tillgång till resultaten av Foresight.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt

Forskningspublikationer i Diva

Forskningsprojekt

Forskningsprojektens fokus är olika aspekter på upptäckten av prediktiva biomarkörer för karies och parodontit och införandet av dessa biomarkörer i klinisk verksamhet med hjälp av sensorteknologi.

Samarbetspartners

Här ser du våra samarbetspartners

 • Daniel Aili, biträdande professor, Linköpings universitet
 • Torbjörn Bengtsson, professor, Örebro universitet
 • Josephine Brodén, fil dr, Malmö universitet/Folktandvården Uppsala
 • Thomas Davidson, docent, Linköpings universitet
 • Gizem Ertürk, dr, Lunds universitet
 • Henrik Jansson, docent och forsknings- och utvecklingschef, Folktandvården Skåne
 • Hazem Khalaf, docent, Örebro universitet
 • Rolf Lood, docent, Lunds universitet
 • Johanna Lönn, dr, Örebro universitet
 • Eleonor Palm, dr, Örebro universitet
 • Stefan Rüdiger, Dr, Folktandvården Parodontologi, Region Skåne
 • Nils-Eric Sahlin, professor, Lunds universitet
 • Anna Svärd, Linköpings universitet
 • Niklas Vareman, postdoc, Lunds universitet