Fakta

Kontaktperson:
Börje Sellergren
Finansiär:
 • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Börje Sellergren
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
 • Daniel Aili Linköpings Universitet
 • Peter Jönsson Lunds Universitet
 • Patrik Medstrand Lunds Universitet
 • Magnus Rasmusson Lunds Universitet
 • Jae Shin Diagonal Pharma AB
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2026
Fakultet/institution:

Om projektet

Baserat på en unik koppling mellan kemi och biologi vill vi med detta projekt

 1. öka förståelsen kring virusvärdcell bindning och
 2. utveckla nya sätt att mäta och blockera varianter av SARS-C oV-2.

Ett virus förmåga att fästa på och komma in i en cell är avgörande för dess reproduktion och utveckling och sjukdomens svårighetsgrad. Virus fäster ofta först på kolhydrater såsom sialinsyra, följt av starka interaktioner med en sekundär eller tertiär receptor. Summan av de multivalenta interaktionerna blir mycket starka och är en nyckelfaktor vid infektionen men deras roll vid SARS-C oV-2 infektion är fortfarande oklar liksom betydelsen av receptorernas rörlighet.

Cellmembranadynamik studeras oftast på membran-modell ytor gjorda av lipider. Dessa är ofta instabila och kan vara svåra att tillverka. Ett kemiskt koncept att efterlikna cellens membran s.k. rSAMs (reversible self-assembled monolayers) och smart utformade cell-modeller kan lösa dessa problem. rSAMs imiterar de dynamiska aspekterna av cellulära membran och receptorer som viruspartiklar fäster sig på men är stabila och enkla att tillverka.

I detta projekt kommer vi att använda dessa modeller för att försöka besvara grundläggande frågor relaterade till SARS-CoV-2-infektionsbiologi samtidigt använda deras unika egenskaper för att utveckla nya diagnostiska och terapeutiska lösningar. Projektet leds av Malmö universitet (MaU) och involverar Linköpings universitet (LiU) avdelningarna för klinisk virologi (LU1) och fysisk kemi (LU2) vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus (SUS) och två företag, Diagonal Pharma AB och ArgusEye AB.

Projektets mål

Våra mål är att utveckla och studera:

 1. rSAM för multivalent igenkänning av SARS-C oV-2 och mutanter därav.
 2. rSAMs som värdcellsmodeller för att studera a) betydelsen av multivalent virus-adhesion och membrandynamik för virusinbindning, b) bedydelsen av multipla receptorer såsom glycan och AC E2-peptid-epitoper för värdcellsaffinitet och selektivitet för viruset. c) blockering av virus-adhesion genom avledande rSAM nanopartiklar.
 3. Sensorer för antikroppsfri, känslig, snabb detektion av virus