Vad är det som avgör om en krona eller brygga går sönder hos en patient? Det är frågan i en ny avhandling från Malmö universitet, som konstaterar att tandläkare behöver ta hänsyn till flera olika samverkande faktorer inför behandlingen.

– Vi kan se att rökning och så kallad bruxism, alltså att pressa eller gnissla tänder, är avgörande riskfaktorer. Men även materialval och om tanden har levande pulpa spelar roll för om en fast tandprotes håller, berättar Mohammed Hawthan, doktorand vid Odontologiska fakulteten.

I avhandlingen ”On failures and complications of tooth-supported fixed prostheses” har han undersökt vad det är som påverkar livslängden för en fast tandprotes hos patienter som saknar eller har skadade tänder.

– Många tidigare studier har fokus på enbart en eller få riskfaktorer men genom att undersöka flera samverkande faktorer kan man få en bättre överblick.

Avhandlingen utgörs av fyra delstudier: En systematisk litteraturöversikt och tre retrospektiva studier gjorda i databaser med patientdata från Tandvårdshögskolans klinik i Malmö. I det analyserade underlaget från kliniken ingår nästan 1400 rekonstruktioner (331 broar och 1050 kronor).

– Utifrån våra studier går det inte att peka ut en enskild riskfaktor som viktigare än någon annan. Däremot ser vi att riskerna ökar om patienten har flera av faktorerna, som till exempel bruxism eller rökning. Vi ser också att uppföljning är centralt för att förbättra utgången, säger Mohammed Hawthan.

Hur hoppas du att dessa resultat ska användas?

– Min förhoppning är att tandläkare ska ta hänsyn till att det är flera faktorer som avgör prognosen. Det är också väldigt viktigt att behandlaren ser till att patienten kommer på uppföljning och lär sig sköta rekonstruktionen.

Text: Anna Dahlbeck

Läs mer om avhandlingen