Här hittar VFU-handledare information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Hantering av VFU med anledning av coronaviruset

Här hittar du som studerar till studie- och yrkesvägledare riktlinjer för hur vi hanterar smittrisken för Coronaviruset och sjukdomen Covid-19 vad gäller VFU-kurser. 

Uppdaterade rinktlinjer

Dekan vid fakulteten Lärande och samhälle har fattat beslut att verksamhetsförlagd utbildning (vfu) inom studie- och yrkesvägledarutbildningen fortsatt ska genomföras på plats ute på skolor och verksamheter under vårterminen 2021. 

Riktlinjerna bygger på beslutet Inriktning avseende utbildning för vårterminen 2021 samt riktlinjer för campusförlagd utbildning (LED 2020/842) som rektor fattade 19 oktober 2020. I rektorsbeslutet framgår det att huvudinriktningen för Malmö universitet under våren 2021 fortsatt kommer att vara digital utbildning. Det innebär att undervisning och examination på alla nivåer ska planeras för att genomföras digitalt. Det finns dock undervisnings- och examinationsmoment som kräver fysisk närvaro och som bedöms nödvändiga för att säkra kvalitet och progression i utbildningen. Rektor delegerar till ansvarig dekan att göra bedömning och fatta beslut rörande moment /kurser där studenterna behöver vara på plats för att delta i praktiskt inriktade kursmoment som inte kan genomföras digitalt och vfu genomförs på plats inom studie- och yrkesvägledarutbildningen har av dekan bedömts som nödvändigt för att säkra kvalitet och progression i utbildningen. 

Läs beslutet i sin helhet

Handledare för blivande studie- och yrkesvägledare

Du som är utbildad vägledare och arbetar inom allmänna utbildningsväsendet kan anmäla dig som handledare för kommande VFU-perioder. Du kommer sedan att bli kontaktad av universitet någon vecka innan VFU-perioden börjar, och får då besked på om en student har placerats hos dig.

Arbetar du i en verksamhet utanför utbildningsväsendet med till exempel vägledning, rehabilitering och rekrytering kan också anmäla dig som handledare för kommande VFU-perioder. 

Anmäl dig här

VFU-perioder för studie- och yrkesvägledare

Termin 2 

I kurs 4, Vägledningens grunder (SY130G), ingår tre veckors VFU. Den ska genomföras inom det allmänna utbildningsväsendet med utbildad vägledare som handledare.

Termin 3 

I kurs 5, Vägledning i utvecklings- och lärandeperspektiv (SY171G), ingår fyra veckors VFU, som du ska genomföra inom det allmänna utbildningsväsendet. En av dessa veckor ska vara med lärare som handledare och tre veckor med utbildad vägledare som handledare.

I kurs 6, Arbetsliv och omvärld (SY170G) ingår två veckors VFU, som du genomför på arbetsplatser utanför det allmänna utbildningsväsendet, i en verksamhet som är inriktad på vägledning, rehabilitering och rekrytering med mera. Här behöver handledaren inte vara utbildad vägledare.

Termin 5 och 6 

I kurs 12, Vägledningens teori och metod (SY241G), ingår åtta veckors VFU. Här kan du välja att genomföra de fyra första veckorna i verksamheter utanför det allmänna utbildningsväsendet, i en verksamhet som är inriktad på vägledning, rehabilitering och rekrytering med mera.
De fyra sista veckorna av VFU genomförs inom det allmänna utbildningsväsendet.
Handledaren utanför allmänna utbildningsväsendet behöver inte vara utbildad vägledare.

Du kan också välja att genomföra alla 8 veckorna inom det allmänna utbildningsväsendet med utbildad vägledare som handledare. 

På väg mot vägledaryrket

Handledardag

Målet med handledardagen är att hålla ett nätverk med syv-handledare levande och att säkra hög kvalitet i studie- och yrkesvägledarutbildningens alla delar. Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) är en viktig del av utbildningen och genom ett fördjupat samarbete mellan universitet och handledare stärks studenternas professionsutveckling. 

Handledardagen är öppen för alla syv-handledare som arbetar i verksamhet inom och utanför skolväsendet.  

Deltagande är inte obligatoriskt och du kan handleda syv-student utan att delta i handledardagen. 

Handledardagen arrangeras två gånger per år och nästa tillfälle planeras till våren.