På denna sida kan du ta del av universitetets kvalitetsarbete och vår övergripande strategi, läsa om internationalisering, breddat deltagande samt genus- och jämställdhetsfrågor.

Kvalitetsarbete vid universitetet

Här finner du kortfattade beskrivningar av kvalitetsarbetet och tillhörande regelverk samt styr- och stöddokument inom de olika utbildningsnivåerna, inklusive det utbildningsnära kvalitetsarbetet samt forskningen inom Malmö universitet. 

Högskolelagen och högskoleförordningen är styrande regelverk för verksamheten vid Malmö universitet. I högskolelagen slås det fast att verksamheten ska avpassas så att hög kvalitet nås i utbildning och forskning samt att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter.

I universitetets arbetsordning beskrivs ansvarsfördelningen för universitetets kvalitetsarbete:

 • Universitetsstyrelsen har yttersta ansvaret för verksamheten och utbildningskvaliteten
 • Fakultetsstyrelserna har ansvar att följa upp kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan
 • Dekanen har det övergripande ansvaret för inriktning och kvalitet på utbildning, forskning och samverkan
 • Prefekten eller motsvarande ska verka för hög kvalitet inom institutionens verksamhet 

Universitets övergripande styrdokument är Strategi 2022. I detta dokument beskrivs det övergripande kvalitetsmålen för lärosätet. Läs mer under rubriken Strategi 2022. 

Kvalitetsdialoger

Uppföljning sker genom årliga fakultetsvisa kvalitetsdialoger mellan universitetsledningen och respektive fakultetsledningar, Akademiskt lärarskap (AKL) och Biblioteket. Kvalitetsdialoger utgör en av länkarna mellan kvalitetssäkringsarbetet och den strategiska styrningen. 

Kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

All utbildning vid Malmö universitet ska präglas av hög kvalitet. Universitetet arbetar därför systematiskt och kontinuerligt på såväl universitetsövergripande som utbildningsnära nivå med att utvärdera, följa upp och utveckla utbildningarna. Kvalitetsarbetet består både av kvalitetssäkring (insatser för att följa upp att utbildningar uppfyller mål och principer) och kvalitetsutveckling (aktiviteter för att förflytta verksamheten mot uppsatta mål eller högre nivå).

Till grund för universitetets kvalitetsarbete inom utbildning på grund nivå och avancerad nivå ligger, utöver högskolelag och högskoleförordning, bland annat Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG), riktlinjer från Universitetskanslersämbetet och interna kvalitetsprinciper.

Hur universitetets kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå genomförs finns beskrivet i bland annat ett övergripande ramverk och tillhörande riktlinjer. Det utbildningsnära kvalitetsarbetet utgör grunden för utveckling och säkerställande av kvalitet i universitetets utbildningar.

Ansvaret för det utbildningsnära kvalitetsarbetet är delegerat till fakulteterna. Därigenom har de möjligheter att utforma det utifrån utbildningarna särart och de vetenskapsområden som verksamheten omfattar. 

Utöver det utbildningsnära kvalitetsarbetet återfinns nedanstående komponenter i kvalitetsarbetet:

 • Inrättande och avveckling av utbildningsprogram och huvudområde samt tillstånd att utfärda examen
 • Kursutvärdering
 • Student- och alumnenkäter
 • Kvalitetsdialog 
 • Kvalitetsforum 
 • Regelbunden extern granskning

Studenternas delaktighet i genomförande, utvärdering och utveckling är avgörande för att uppnå och bibehålla hög kvalitet i utbildningarna. I högskolelagen poängteras att studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen samt ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Vid Malmö universitet har studenterna möjlighet att utöva inflytande på flera olika sätt och på alla organisatoriska nivåer.

Under 2018 utvärderas Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Dessutom utvärderas ett flertal utbildningar vid lärosätet under året av samma tillsynsmyndighet.


Dokument – kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Självvärdering av Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete (inskickad till UKÄ 5 juni 2018)

Kontakt 

Anna Sandell, Kvalitetskoordinator 

Kvalitetsarbete inom forskarutbildningen

Kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå vid Malmö universitet syftar till att kontinuerligt utveckla utbildningen och säkerställa att den håller en hög kvalitet. 

Varje fakultet utformar det utbildningsnära kvalitetsarbetet på ett sätt som passar den egna verksamheten. Doktorander, handledare, andra lärare, lärosätets ledning och övriga medarbetare är tillsammans engagerade i kvalitetsarbetet och i utvecklingen av universitetets forskarutbildning. 

Kvalitetsarbetets centrala komponent är fortlöpande kollegial granskning av doktorandernas arbeten och progression; ofta vid introduktions-, mitt- och slutseminarier, genom peer review eller motsvarande. Kollegial uppföljning av handledningens kvalitet sker genom handledarkollegierna.

I samband med kvalitetsarbetet ska fakulteterna även beakta aspekter som, bland annat, att:

 • antagningsprocessen är transparant,
 • doktorander erbjuds systematisk introduktion,
 • utsedd examinator säkerställer att ingående kurser är relevanta,
 • utbildningen genomsyras av etiska förhållningssätt,
 • doktoranderna har goda möjligheter till internationella utbyten.  

Det universitetsgemensamma kvalitetsarbetet har sju komponenter:

 1. prövning inför inrättande av ämnen på forskarnivå
 2. regelbunden utvärdering av ämnen på forskarnivå
 3. kvalitetsdialoger
 4. utveckling av handledningen och handledarrollen
 5. utveckling av universitetsgemensamma forskarutbildningskurser
 6. doktorand- och alumnenkäter
 7. identifiering av kvalitetsbrister via doktorandsupport

Forskarutbildningarna vid Malmö universitet utvärderas även kontinuerligt av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Under våren 2018 presenteras resultaten av tillsynsmyndighetens utvärderingar av forskarutbildningar inom pedagogik, historia och historiedidaktik samt datavetenskap. 

Dokument – forskarutbildningar

Ramverk för kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå
Övergripande riktlinjer för utbildning på forskarnivå 
Arbetsordning
Beslut: Utvärderingscykel utbildning på forskarnivå

Utvärderingsrapporter/Intern granskning av forskarutbildning  2013-2014 

Principer för kvalitetsutvärdering
Självvärderingens disposition
Rapport Fakulteten för hälsa och samhälle
Rapport Odontologiska fakulteten 
Rapport Fakulteten för lärande och samhälle
Rapport Fakulteten för kultur och samhälle
Rapport Fakulteten för teknik och samhälle
Statusrapport och erfarenheter 
Intern utvärdering - Rekommendationer för den högskolegemensamma nivån

Universitetskanslersämbetets utvärderingar

Hög kvalitet Datavetenskap - licentiat och doktorsexamen - beslut 2018-06-27
Hög kvalitet Pedagogik - licentiat och doktorsexamen
 - beslut 2018-06-20
Hög kvalitet Historia och historiedidaktik - licentiat- och doktorsexamen
 - beslut 2018-05-23

Kontakt

Christian Stråhlman, Forskningshandläggare

Kvalitetsarbete inom forskning

Forskningen vid Malmö universitet kvalitetsgranskas löpande i samband med seminarier och konferenser eller genom referentgranskning (peer review) av vetenskapliga artiklar och ansökningar om interna eller externa medel. 

Verksamheten vid universitetets fem forskningscentrum följs dessutom upp årligen vid dialoger med universitetsledningen samt utvärderas vart femte år av externa granskare utifrån en rad kriterier, däribland:

 • överensstämmande med lärosätets övergripande strategi (exempelvis flervetenskaplig ansats, samhällsrelevans, samverkan och anknytning till utbildningen)
 • verksamhetens utveckling
 • internationellt samarbete
 • omfattning av extern finansiering
 • publicering och citering.

Ett arbete initierats vid universitetet för att ta fram ett övergripande ramverk för kvalitetsarbete inom forskning. Ett förslag ska vara klart till oktober 2019 och ramverket planeras införas senast under våren 2020. Som en del i ramverket för kvalitetsarbete inom forskning ingår extern utvärdering. En sådan utvärdering planeras att genomföras under 2019.

Rutiner och kriterier för utvärdering av forskningscentrum 
Beslut: Ramverk för kvalitetsarbete inom forskning; uppdrag

Kontakt

Peter Jönsson, Forskningskoordinator 

Utbildningsnära kvalitetsarbete

Det kontinuerliga utbildningsnära kvalitetsarbetet är en av grundkomponenterna för utveckling och säkerställande av kvalitet i utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå vid Malmö universitet. De fem fakulteterna och lärosätets bibliotek beslutar hur det kontunerliga kvalitetsarbetet ska genomföras inom den egna verksamheten med utgångspunkt från att:  

 • universitetsgemensamma styrdokument följs
 • det finns ett dokumenterat arbetssätt för kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som inkluderar systematiska genomlysningar av utbildning, samt
 • uppföljning och återkoppling genomförs årligen i form av kvalitetsdialoger på institutions-, fakultets- och universitetsledningsnivå.

Fakulteten för hälsa och samhälle

Kvalitetsarbetet vid Fakulteten för hälsa och samhälle utgår från fem kvalitetshöjande områden:

 • intern översyn, uppföljning och återkoppling
 • uppföljning av studentinflytande
 • kommunikation och efterfrågan
 • medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling
 • universitetsinitierad och extern översyn, uppföljning och återkoppling.

Vid fakulteten ska alla utbildningsplaner och kursplaner som revideras i större utsträckning prövas av utbildningsnämnden i syfte att säkerställa att utbildningen uppfyller krav på formalia och kvalitet. Alla utbildningar ska även regelbundet genomgå större genomlysning i syfte att kvalitetssäkra utbildningen. Vid fakulteten ska också tematiska översyner ske regelbundet. 

Fakulteten fångar i sitt kvalitetsarbete upp studenternas perspektiv och erfarenheter via program- och kursutvärderingar samt genom studentrepresentanters medverkan i arbetsgrupper på fakultets- och institutionsnivå.

Fakultetens kvalitetsarbete och enskilda utbildningar genomgår regelbundet även externa granskningar – antingen av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, eller av andra externa granskare som är utsedda av Malmö universitet.

Strategi för kvalitetsarbete vid Fakulteten för hälsa och samhälle 
Bilaga 1 handlingsplan
Bilaga 2 tidsplan

Kontakt

Susanne Folestam, forskningskoordinator 

Fakulteten för kultur och samhälle

Institutionerna vid Fakulteten för kultur och samhälle arbetar utifrån en och samma modell för integrerat kvalitetsarbete. Syftet med modellen är att systematiskt arbeta för att stärka kvalitet, resurseffektivitet och rättssäkerhet.

Modellen inbegriper såväl kvalitetsutveckling som kvalitetssäkring och bygger på principen att kvalitetsarbete ska bedrivas så nära kärnverksamheten som möjligt och att formerna för kvalitetsarbetet ska integreras så mycket som möjligt i den reguljära verksamheten. 

I fakultetens modell beskrivs kvalitetsarbetets olika komponenter samt exempelvis: 

 • ansvarsområden för kurs- eller programansvarig, handledare och examinator samt prefekt och dekan.
 • kvalitetsarbetet inom kurs- och programnämnder, utbildningsnämnd, programråd och utvecklingsråd/referensgrupper, handledarkollegier, forskar- och forskarutbildningsnämnd, betygsnämnd och fakultetsstyrelse
 • strukturen för kvalitetsdialoger på olika nivåer.


Kvalitetsarbete vid Fakulteten för kultur och samhälle inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Kvalitetsutveckling inom utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå

Kontakt

Birgitta Magnusson, kvalitetskoordinator 

Fakulteten för lärande och samhälle

För varje utbildning finns en programnämnd där universitetets lärare samarbetar med studenter och avnämare, t ex företrädare för skolor och idrottsorganisationer, för att utveckla och stärka studenternas utbildningar.

Kvalitetssäkring vad gäller forskning och utbildning på forskarnivå sker, för forskarutbildningens del i varje ämnes handledarkollegium (HK) och den fakultetsövergripande forskarutbildningsnämnden (FUN). När det gäller forskningen kvalitetssäkras den i institutionernas forskningsråd eller motsvarande samt fakultetens forskningsråd (FR). 

Kontakt

Gunilla Löfström, utbildningsledare

Fakulteten för teknik och samhälle

Fakultetens modell för kvalitetsarbete inbegriper såväl kvalitetsutveckling som kvalitetssäkring. Utgångspunkt i kvalitetsarbetet är att det ska bedrivas verksamhetsnära och att formerna för kvalitetsarbetet ska integreras så mycket som möjligt i den reguljära undervisningen, examinationen och kursutvecklingen.

Dialogform används genomgående för uppföljning och kunskapsdelning – både i och mellan enheter/avdelningar, mellan enheter och institutionsledning samt mellan institutionsledning och fakultetsledning. 

Tyngdpunkten i kvalitetsarbetet ligger på programnivå. Fristående kurser samordnas så långt det är möjligt i kvalitetsarbetet för program till vilka de naturligt har en koppling.

Kvalitetsarbete vid Fakulteten för teknik och samhälle inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Kvalitetsarbete vid Fakulteten för teknik och samhälle inom utbildning på forskarnivå

Kontakt 

För utbildning grund och avancerad nivå:

Jörgen Ivarsson, kvalitetskoordinator

För forskarutbildningen:

Åse Jevinger, studierektor/universitetslektor

Odontologiska fakulteten

Odontologiska fakultetens ambition, enligt gällande intern kvalitetsplan (se länk nedan), är att kvalitetsarbetet ska vara långsiktigt, värdeskapande och till nytta för verksamheten, det vill säga i första hand en utvecklingsprocess och i mindre utsträckning kontrollverksamhet. Det centrala kvalitetsarbetet inom fakultetens utbildningar sker i det dagliga mötet mellan student och lärare eller handledare. Samtliga medarbetare och studenter är samtidigt delaktiga och ansvariga för att skapa goda förutsättningar för lärande.  
Arbetet ska ske systematiskt, konsekvent och vara samordnat på olika nivåer och ha tydliga ansvarsförhållanden. 
Fakultetens kvalitetsarbete beskrivs utifrån olika teman: planering och rekrytering; introduktion; lärandeaktiviteter; lärandemiljö; bedömning; samverkan med arbetsliv, VFU och internationalisering; kurs- och programvärderingar samt uppföljning av studenter efter utbildning.

Dokument
Odontologiska fakultetens kvalitetsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå
Åtgärdsplan 2018-2022 Kvalitetsarbete, Odontologiska fakulteten 

Kontakt

Daniel Bengmark, projektkoordinator

Strategi 2022

Malmö universitet arbetar utifrån Strategi 2022 från och med 1 januari 2018.

Vision

Malmö universitet bidrar till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft.

Värderingar

Malmö universitet är grundat på medmänskliga, demokratiska och akademiska värden som har vuxit fram ur idétraditioner om ett öppet samhälle, det fria ordet och det kritiska tänkandet.

Mål

Malmö universitet har hög kvalitet i utbildning och forskning där vi i samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Vid Malmö universitet ska de olika vetenskapsområdenas särart och traditioner respekteras och ges möjlighet att framträda på ett tydligt sätt.

Vid Malmö universitet ska forskningen och utbildningen vara nyskapande, internationell och gränsöverskridande och ta vara på de styrkor och egenskaper som kännetecknar lärosätet.

Utdrag ur Strategi 2022

Övergripande mål för utbildning och forskning

 • Långsiktig, nationellt och internationellt framstående forskning som tillsammans med forskarutbildningen utgör en tredjedel av universitetets verksamhet.
 • Utbildning som är vetenskapligt förankrad både avseende pedagogik och ämnesinnehåll, vilket ger förutsättningar för inkluderande och studentaktivt livslångt lärande.
 • Sammanhållna, starka och gränsöverskridande internationella akademiska miljöer där utbildning, forskning och samverkan är integrerade

Utvecklingsområden 2018–2022

De fem utvecklingsområden som är viktigast i utvecklingen av universitetet under den första femårsperioden, med utgångspunkt i de tre övergripande målen för utbildning och forskning vid Malmö universitet:

 • Akademiska värden,
 • Forskning och forskarutbildning,
 • Identitet och roll i samhället,
 • Kompetens, ledarskap och karriärvägar,
 • Universitetsmiljö. 

Internationaliseringsarbetet

Malmö universitets utbildning och forskning präglas av internationellt samarbete och internationella kontakter. Internationaliseringen är integrerad i utbildning, forskning och samverkan. Det finns goda förutsättningar för universitetets lärare och forskare att odla internationella kontakter och internationellt samarbete med kolleger utomlands.

Internationaliseringsarbetet omfattar även personal inom administration och service, vilket medför att hela universitetet har en internationell prägel. Universitetets studenter erbjuds möjlighet att studera eller praktisera del av sin studietid vid ett utländskt universitet eller på en arbetsplats utomlands.

Tre huvudspår i internationaliseringsarbetet

 • Internationalisering för alla, Internationalisering på hemmaplan (IaH)
 • Internationella relationer och nätverksarbete
 • Internationell mobilitet
  • Studier och praktik för utresande studenter
  • Inresande studenter
  • Kontaktresor för personal
  • Lärarutbyten 

Internationella nätverk

Malmö universitet har ett omfattande internationellt nätverk. Vi har samarbetsavtal med upp emot 200 utländska lärosäten. Universitetet ingår i flera internationella nätverk. En del är universitetsövergripande och andra är fakultetsnätverk. Nedan följer några exempel på internationella nätverk.

Breddat deltagande och breddad rekrytering

Inkludering och breddat deltagande i utbildning är en väsentlig förutsättning för att alla i samhället ska kunna göra sin röst hörd och ges möjlighet att påverka.

Vid Malmö universitet finns ett antal initiativ som genom utbildning syftar till att underlätta för nyanlända personer. Dessutom pågår projekt inom migrations- och integrationsforskning och en bred samverkan med andra samhällsaktörer, vilka driver kvalitetsutvecklingen i utbildning och forskning. 

Initiativ för nyanlända

Malmö universitet arbetar aktivt på flera olika sätt för att bidra med kunskap i migrations- och integrationsfrågor och till nyanländas etablering i samhället.

Aspirantutbildningen

Malmö universitet erbjuder en aspirantutbildning för personer med en utländsk akademisk examen som vill komplettera eller fördjupa sina kunskaper och erfarenheter för att öka sina möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen har en allmän inriktning och en förvaltningsinriktning.

Aspirantutbildningen för personer med en utländsk akademisk examen

Nya akademiker, NYAK

Nya akademiker är ett projekt där Arbetsförmedlingen tillsammans med Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och SLU erbjuder studie- och karriärvägledning till nyanlända inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Skåne. 

Nyanlända akademiker behöver tidigt få information om vilka alternativ som finns för att hitta vägar till utbildning och arbete. I projektet Nyak erbjuds gruppinformation för personer som har en avslutad gymnasieutbildning, påbörjad eller avslutad akademisk examen. Deltagarna får kunskap om akademiska studier i Sverige, om hur UHR:s bedömning av utländsk utbildning fungerar och information om det svenska utbildningssystemet. 

Vägledningssamtal

Alla som varit på en informationsträff har också möjlighet att boka ett enskilt professionellt vägledningssamtal med en studie- och karriärvägledare. Studie- och karriärvägledarna i projektet vid Malmö universitet har specialistkunskap om högre utbildning och lång erfarenhet av att möta människor med utländsk utbildning.

Kontaktperson för NYAK är Carina Bäckström.

Läs vår nyhet om Nyak, gemensam vägledning för nyanlända i Skåne.

Tisus – ett behörighetsgivande prov för personer med utländsk gymnasieutbildning

Tisus är ett behörighetsgivande prov för personer med utländsk gymnasieutbildning som vill söka till akademiska studier.

Tisus - test i svenska för universitets- och högskolestudier

Svenska för nyanlända akademiker 

Malmö universitet erbjuder nyanlända akademiker en specialanpassad språkkurs i nybörjarsvenska för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. 

Kursen Svenska för nyanlända akademiker syftar till att ge studenten färdigheter i svenska språket som motsvarar kunskapskraven för Sfi (svenskundervisning för invandrare), nivå D. I kursen ingår hör- och läsförståelse, muntlig interaktion och produktion samt skriftlig färdighet. Kursen ska också ge studenten möjlighet att kunna reflektera kring sina individuella karriärvägar på den svenska arbetsmarknaden samt vad olika kompletterande studier kan leda till. Kursen har ordinarie examinationer och dessutom erbjuds ett frivilligt Sfi-prov. 

Utbildningen är för nyanlända personer i Skåne som:

 • har en avslutad akademisk utbildning från ett annat land
 • har motivation att studera i ett högt tempo och
 • ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram från och med den 1 januari 2018 eller har egen försörjning.

Dessutom bör deltagare ha:

 • vissa kunskaper i svenska och
 • grundläggande kunskaper i engelska.

Läs mer om kursen Svenska för nyanlända akademiker

Utbildningen finansieras av Region Skåne som en del i ett utvecklingssamarbete mellan Region Skåne och Malmö universitet.

För mer information, vänligen kontakta: Teresa Tomasevic 

Snabbspår för nyanlända

För att få nyanlända akademiker snabbare in på arbetsmarknaden och matcha behovet av arbetskraft har regeringen och arbetsmarknadens parter etablerat Snabbspåret. Snabbspåret ser olika ut för olika yrkesgrupper. På uppdrag av Arbetsförmedlingen erbjuder Malmö universitet snabbspår i två inriktningar snabbspår för samhällsvetare och snabbspår för lärare och förskollärare.

Snabbspår för lärare och förskollärare

Snabbspår för lärare och förskollärare är en introduktion till läraryrket och förskolläraryrket i Sverige. Utbildningen sker på på sex lärosäten i Sverige, varav Malmö universitet är ett.

Idag råder stor brist på lärare i alla kategorier. Det gäller förskollärare, grundlärare, ämneslärare i framförallt naturorienterande ämnen, matematik och moderna språk, men också yrkeslärare.

Snabbspår för lärare och förskollärare riktar till nyanlända som har varit i Sverige högst fyra år och som har lärar- eller förskollärarutbildning, alternativt akademiska ämnen för att undervisa och/eller arbetslivserfarenhet av att undervisa.

Utbildningen är 26 veckor lång och sker på både svenska och arabiska, men ger inga högskolepoäng. Undervisning i svensk läroplansteori, kunskaper om svensk skola, värdegrund, jämställdhet, demokrati och didaktik varvas med praktik på skola eller förskola. I utbildningen ingår även språkundervisning i lärarprofessionssvenska.

Utbildningen ger ingen behörighet eller examen. Under snabbspårsutbildningen görs en bedömning av varje deltagare, som underlag för hur en individuell komplettering ska utformas. Vägen till lärar- eller förskollärarlegitimation kan variera stort beroende på den enskildas tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. En del kommer att gå vidare till ULV, utländska lärares vidareutbildning.

För mer information, vänligen kontakta Pähr Hansson, utbildningsledare eller Maria Palm, studievägledare.

Snabbspår för samhällsvetare

Snabbspår för samhällsvetare är en utbildning som genomförs av Malmö universitet och Folkuniversitet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Förutom Malmö universitet erbjuder även Stockholms universitet och Linnéuniversitetet snabbspår för samhällsvetare.

I dag finns det en brist på handläggare inom statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan.

Snabbspår för samhällsvetare riktar sig till nyanlända som har varit i Sverige i högst tre år och som har utbildning eller arbetslivserfarenhet inom förvaltning och som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsbidrag.

I utbildningen ingår:

 • Korta vägen, en förberedelseutbildning inför universitetsstudier, som Folkuniversitet arrangerar. (12 veckor)
 • Tre kurser vid Malmö universitet: Den offentliga förvaltningens verksamhet och styrning, 7,5 hp, Det offentliga språket och 7,5 hp och Förvaltningsrätt, 15 hp. (26 veckor)
 • Praktik på en statlig myndighet i Arbetsförmedlingens regi. (4-12 veckor)

Utbildningen ger ingen examen eller legitimation, men avslutad utbildning ger 30 högskolepoäng. Utbildningen har 23 platser.

För mer information, vänligen kontakta Lasse Lindhagen, utbildningsledare. 

Migrations- och integrationsforskning

Migrationsforskning är ett av Malmö universitets framträdande forskningsfält. Forskningen spänner över ämnen och frågor som arbetskraftsinvandring, flyktingar och asyl, medborgarskap, mångkultur, politik och integration kopplat till både skola, arbete och hälsa.

Forskningscentrumet Malmö Institutet for Studies of Migration, Diversity and Welfare, MIM, har ett särskilt uppdrag att samla och bedriva forskning inom migrationsfältet. Vid Fakulteten för lärande och samhälle bedrivs ett antal forskningsprojekt om migrationens och integrationens konsekvenser för förskola, skola och högre utbildning. 

Om du har frågor om migrations- och integrationsforskning, vänligen kontakta Pieter Bevelander, föreståndare för MIM.

Samverkan för breddat deltagande

För att stödja nyanlända och samtidigt hitta snabbare och effektivare sätt att ge stöd och utbildning samarbetar Malmö universitet på en rad olika sätt med Region Skåne, Länsstyrelsen samt lärosäten i Skåne och Sverige. Dessutom pågår samverkan med andra organisationer och aktörer i flyktingfrågan.

Nya akademiker, NYAK

I projektet Nya akademiker, NYAK, samarbetar skånska lärosäten med Arbetsförmedlingen för att ge vägledning till nyanlända och personer i etableringsprogram. Vägledningen riktar sig till både akademiker och personer med avslutad gymnasieutbildning. Läs mer om NYAK under rubriken Initiativ för nyanlända för den här sidan. 

Regional överenskommelse, RÖK

Malmö universitet deltar i Regional överenskommelse för Skåne län för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering.

Mer om överenskommelsen för underlättad etablering

Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland aktörer inom regional kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

Läs mer om KoSS

Lärosäten Syd

Malmö universitet är delaktig i Lärosäten Syd, en överenskommelse om ett fördjupat samarbete och ett akademiskt nätverk mellan lärosätena i Skåne och Blekinge.

Läs mer om samarbetet Lärosäten Syd 

SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Malmö universitet deltar aktivt i Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds (SUHF) arbete för breddat deltagande och flyktingfrågor. Cecilia Christersson, vice rektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande, är ordförande för SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor.

Läs mer om SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Scholars at risk, SAR

Malmö universitet är medlem i nätverket Scholars at risk, som arbetar med att skydda akademikers rätt att tänka, ifrågasätta och dela tankar. Kontakta Peter Hallberg för frågor om Malmö universitets arbete i nätverket Scholars at risk.

Läs mer om Scholars at risk

Näktergalen

Näktergalen (Nightingale Mentoring Network) är ett mentorsnätverk. Genom Näktergalen träffar mer än 1000 barn regelbundet sin mentor från olika universitet runt om i Europa och Afrika. En gång i veckan ringer mentorn på barnets dörr, hämtar dem och gör aktiviteter tillsammans för gemensamt utbyte. Carina Sild Lönroth är verksamhetsansvarig för Näktergalen vid Malmö universitet.

Läs mer om Näktergalen

Kontakt: Cecilia Christersson, vice rektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande


email icon cecilia.christersson@mau.se
phone icon 040-6657090

Genusvetenskapligt kollegium

Genusfrågor har länge haft en viktig roll på Malmö universitet, och idag finns många forskarstuderande, lärare, studenter och forskare som på olika sätt är engagerade i arbetet med att utveckla, stärka och fördjupa genusperspektivet på universitetet.

Genusfrågor organiseras genom ett Genusvetenskapligt kollegium som bland annat har inventerat i vilken utsträckning genusperspektivet genomsyrar Malmö universitets utbildningar, arrangerar konferenser, workshops för medarbetarna, och forskarutbildningskurser med fokus på genusfrågor.

Jämställdhetsintegrering

Alla statliga lärosäten har ett regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Målet är att vi år 2020 är ett universitet som arbetar jämställt genom att säkerställa likvärdiga möjligheter för kvinnor och män.

I arbetet prioriterar universitetet tre områden:

 • Jämställda akademiska karriärvägar
 • Jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer
 • Jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar.