På denna sida kan du ta del av universitetets övergripande strategi, Strategi 2022. Här beskrivs också kort hur universitetet arbetar med kvalitetsarbete, forskningsetik, internationalisering, hållbarhet, breddat deltagande, digitalisering och frågor om genus och jämställdhet.

Vid Malmö universitet ska forskningen och utbildningen vara nyskapande, internationell och gränsöverskridande och ta vara på de styrkor och egenskaper som kännetecknar lärosätet.

Utdrag ur Strategi 2022

Strategi 2022

Malmö universitet arbetar utifrån Strategi 2022 från och med 1 januari 2018.

Vision

Malmö universitet bidrar till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft.

Värderingar

Malmö universitet är grundat på medmänskliga, demokratiska och akademiska värden som har vuxit fram ur idétraditioner om ett öppet samhälle, det fria ordet och det kritiska tänkandet.

Mål

Malmö universitet har hög kvalitet i utbildning och forskning där vi i samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Vid Malmö universitet ska de olika vetenskapsområdenas särart och traditioner respekteras och ges möjlighet att framträda på ett tydligt sätt.

Övergripande mål för utbildning och forskning

 • Långsiktig, nationellt och internationellt framstående forskning som tillsammans med forskarutbildningen utgör en tredjedel av universitetets verksamhet.
 • Utbildning som är vetenskapligt förankrad både avseende pedagogik och ämnesinnehåll, vilket ger förutsättningar för inkluderande och studentaktivt livslångt lärande.
 • Sammanhållna, starka och gränsöverskridande internationella akademiska miljöer där utbildning, forskning och samverkan är integrerade

Utvecklingsområden 2018–2022

De fem utvecklingsområden som är viktigast i utvecklingen av universitetet under den första femårsperioden, med utgångspunkt i de tre övergripande målen för utbildning och forskning vid Malmö universitet:

 • Akademiska värden,
 • Forskning och forskarutbildning,
 • Identitet och roll i samhället,
 • Kompetens, ledarskap och karriärvägar,
 • Universitetsmiljö. 

Kvalitetsarbete vid universitetet

Här finner du kortfattade beskrivningar av kvalitetsarbetet och tillhörande regelverk samt styr- och stöddokument inom de olika utbildningsnivåerna, inklusive det utbildningsnära kvalitetsarbetet samt forskningen inom Malmö universitet. 

Högskolelagen och högskoleförordningen är styrande regelverk för verksamheten vid Malmö universitet. I högskolelagen slås det fast att verksamheten ska avpassas så att hög kvalitet nås i utbildning och forskning samt att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter.

I universitetets arbetsordning beskrivs ansvarsfördelningen för universitetets kvalitetsarbete:

 • Universitetsstyrelsen har yttersta ansvaret för verksamheten och utbildningskvaliteten
 • Fakultetsstyrelserna har ansvar att följa upp kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan
 • Dekanen har det övergripande ansvaret för inriktning och kvalitet på utbildning, forskning och samverkan
 • Prefekten eller motsvarande ska verka för hög kvalitet inom institutionens verksamhet 

Universitets övergripande styrdokument är Strategi 2022. I detta dokument beskrivs det övergripande kvalitetsmålen för lärosätet. Läs mer under rubriken Strategi 2022. 

Universitetsgemensamt kvalitetsarbete

I det universitetsgemensamma kvalitetsarbetet ingår flera delar som syftar till att utveckla verksamhetens kvalitet. De benämns kvalitetskomponenter. Komponenterna är olika beroende på om det rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå eller om det rör forskning. En gemensam komponent är kvalitetsdialoger.
Uppföljning av verksamhetens kvalitet sker genom årliga fakultetsvisa kvalitetsdialoger mellan universitetsledningen och respektive fakultetsledningar, Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL), Universitetsbiblioteket och Gemensamt verksamhetsstöd. Kvalitetsdialoger utgör en av länkarna mellan kvalitetssäkringsarbetet och den strategiska styrningen. En universitetsgemensam rapport sammanställs årligen och rapporteras till universitetsstyrelsen.

Varje år sammanställs en universitetsgemensam rapport som utgår från årets kvalitetsdialoger och från andra aktuella underlag från kvalitetsarbetet som exempelvis nyckeltal, olika enkäter och genomförda utvärderingar. Rapporten knyter också an till de verksamhetsdialoger som genomförts hösten innan.

Sammanfattande rapport 2019
Sammanfattande rapport 2018

Kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Universitetets kvalitetsarbete syftar till kontinuerligt utveckla utbildningarna och att säkerställa att de håller hög kvalitet.

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för universitetets medarbetare på alla organisatoriska nivåer och studenterna. Varje fakultet utformar det utbildningsnära kvalitetsarbete som behövs för att passa den egna verksamheten. Universitetet har ett universitetsgemensamt ramverk för kvalitetsarbetet som ger stöd för det utbildningsnära kvalitetsarbetet. I ramverket anges de externa kvalitetskrav som ställs på utbildningarna och de interna kvalitetskrav som universitetet självt ställt upp.

De interna kvalitetskraven är grupperade i tre övergripande och grundläggande områden:

 • Utbildning: så som att utbildningen är attraktiv, att den har konstruktiv länkning och att den är forskningsanknuten.
 • Lärandemiljö: så som att pedagogiken är studentaktiv och utmaningsbaserad och att studenterna har tillgång till de läranderesurser som behövs.
 • Lärar- och medarbetarkompetens: så som att lärarna har rätt kompetens och att de ges möjlighet till kompetensutveckling.

Utöver det utbildningsnära kvalitetsarbetet består komponenterna i kvalitetsarbetet av:

För dessa komponenter har, till skillnad från det utbildningsnära kvalitetsarbetet, universitetsgemensamma riktlinjer utarbetats för att stödja systematiken i arbetet. Flera av dessa är aktiviteter som genomförs utbildningsnära, eller där resultatet av aktiviteten återförs och används utbildningsnära.

Utkomst och resultat från kvalitetsarbetet hittar du på medarbetarwebben. Där hittar du också relevanta och nyttiga dokument och länkar för kvalitetsarbetet, liksom för relaterade områden som studentinflytande och rättssäker examination.

Kontakt

Anna Sandell, kvalitetskoordinator för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kvalitetsarbete inom forskarutbildningen

Kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå vid Malmö universitet syftar till att kontinuerligt utveckla utbildningen och säkerställa att den håller en hög kvalitet. 

Varje fakultet utformar det utbildningsnära kvalitetsarbetet på ett sätt som passar den egna verksamheten. Doktorander, handledare, andra lärare, lärosätets ledning och övriga medarbetare är tillsammans engagerade i kvalitetsarbetet och i utvecklingen av universitetets forskarutbildning. 

Kvalitetsarbetets centrala komponent är fortlöpande kollegial granskning av doktorandernas arbeten och progression; ofta vid introduktions-, mitt- och slutseminarier, genom peer review eller motsvarande. Kollegial uppföljning av handledningens kvalitet sker genom handledarkollegierna.

I samband med kvalitetsarbetet ska fakulteterna även beakta aspekter som, bland annat, att:

 • antagningsprocessen är transparant,
 • doktorander erbjuds systematisk introduktion,
 • utsedd examinator säkerställer att ingående kurser är relevanta,
 • utbildningen genomsyras av etiska förhållningssätt,
 • doktoranderna har goda möjligheter till internationella utbyten.  

Det universitetsgemensamma kvalitetsarbetet har sju komponenter:

 1. prövning inför inrättande av ämnen på forskarnivå
 2. regelbunden utvärdering av ämnen på forskarnivå
 3. kvalitetsdialoger
 4. utveckling av handledningen och handledarrollen
 5. utveckling av universitetsgemensamma forskarutbildningskurser
 6. doktorand- och alumnenkäter
 7. identifiering av kvalitetsbrister via doktorandsupport

Forskarutbildningarna vid Malmö universitet utvärderas även kontinuerligt av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Under våren 2018 presenteras resultaten av tillsynsmyndighetens utvärderingar av forskarutbildningar inom pedagogik, historia och historiedidaktik samt datavetenskap. 

Dokument – forskarutbildningar

Ramverk för kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå
Övergripande riktlinjer för utbildning på forskarnivå 
Arbetsordning
Beslut: Utvärderingscykel utbildning på forskarnivå

Utvärderingsrapporter/Intern granskning av forskarutbildning  2013-2014 

Principer för kvalitetsutvärdering
Självvärderingens disposition
Rapport Fakulteten för hälsa och samhälle
Rapport Odontologiska fakulteten 
Rapport Fakulteten för lärande och samhälle
Rapport Fakulteten för kultur och samhälle
Rapport Fakulteten för teknik och samhälle
Statusrapport och erfarenheter 
Intern utvärdering - Rekommendationer för den högskolegemensamma nivån

Universitetskanslersämbetets utvärderingar

Hög kvalitet Datavetenskap - licentiat och doktorsexamen - beslut 2018-06-27
Hög kvalitet Pedagogik - licentiat och doktorsexamen
 - beslut 2018-06-20
Hög kvalitet Historia och historiedidaktik - licentiat- och doktorsexamen
 - beslut 2018-05-23

Kontakt

Christian Stråhlman, Forskningshandläggare

Kvalitetsarbete inom forskning

ERA19 - External Research Assessment

ERA19, External Research Assessment, är en kvalitetsutvärdering av forskningen vid Malmö universitet som genomfördes år 2019. Fokus för utvärderingen har varit kvalitetsdrivande processer för forskning.

Syfte

Syftet med ERA19 är att utvärderingen ska bidra till kvalitetsutveckling av Malmö universitets forskning. För att åstadkomma detta anlitades externa bedömare med erfarenhet av förutsättningar och processer som skapar goda forskningsmiljöer.

Utvärderingsmiljöer

 • Institutioner (Odontologiska fakulteten utvärderas som en forskningsmiljö)
 • Fakultet
 • Universitetsgemensam

Utvärderingen bygger på

 • Reflekterande självvärderingar
 • Bibliometri
 • Personal- och ekonomidata
 • Övergripande beskrivning av Malmö universitet
 • Platsbesök


Forskningen vid Malmö universitet kvalitetsgranskas löpande i samband med seminarier och konferenser eller genom referentgranskning (peer review) av vetenskapliga artiklar och ansökningar om interna eller externa medel.

Verksamheten vid universitetets fem forskningscentrum följs dessutom upp årligen vid dialoger med universitetsledningen samt utvärderas vart femte år av externa granskare utifrån en rad kriterier, däribland:

 • överensstämmande med lärosätets övergripande strategi (exempelvis flervetenskaplig ansats, samhällsrelevans, samverkan och anknytning till utbildningen)
 • verksamhetens utveckling
 • internationellt samarbete
 • omfattning av extern finansiering
 • publicering och citering.

Rutiner och kriterier för utvärdering av forskningscentrum 
Beslut: Ramverk för kvalitetsarbete inom forskning; uppdrag

Kontakt

Peter Jönsson, Forskningskoordinator 

Utbildningsnära kvalitetsarbete

Det kontinuerliga utbildningsnära kvalitetsarbetet är en av grundkomponenterna för utveckling och säkerställande av kvalitet i utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå vid lärosätet. De fem fakulteterna och lärosätets bibliotek beslutar hur det kontunerliga kvalitetsarbetet ska genomföras inom den egna verksamheten med utgångspunkt från:  

 • att universitetsgemensamma styrdokument följs,
 • att det finns ett dokumenterat arbetssätt för kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som inkluderar systematiska genomlysningar av utbildning, samt
 • att uppföljning och återkoppling genomförs årligen i form av kvalitetsdialoger på institutions-, fakultets- och universitetsledningsnivå.

Läs mer om fakulteternas utbildningsnära kvalitetsarbete på medarbetarwebben

Arbetet med forskningsetik

Rådet för forskningsetik bildades vid Malmö universitet 2018 efter ett rektorsbeslut i syfte att förstärka insatserna för att främja god sed i forskningen. Rådet ska kunna konsulteras och svara på frågor om forskningsetik och oredlighet i forskning. Rådet ska kunna kontaktas av dig som är forskare vid Malmö universitet, dig som ännu inte forskar men som avser att påbörja något forskningsprojekt, finansiärer, chefer/verksamhetsledare/forskningsledare med flera, men även externa aktörer och samarbetspartners. 

Här kan du läsa mer mer om vårt arbete för att främja en god forskningsetik på vår Medarbetarwebb. Det går också bra att kontakta oss med frågor:

 

Internationaliseringsarbetet

Malmö universitets utbildning och forskning präglas av internationellt samarbete och internationella kontakter. Internationaliseringen är integrerad i utbildning, forskning och samverkan. Det finns goda förutsättningar för universitetets lärare och forskare att odla internationella kontakter och internationellt samarbete med kolleger utomlands.

Internationaliseringsarbetet omfattar även personal inom administration och service, vilket medför att hela universitetet har en internationell prägel. Universitetets studenter erbjuds möjlighet att studera eller praktisera del av sin studietid vid ett utländskt universitet eller på en arbetsplats utomlands.

Tre huvudspår i internationaliseringsarbetet

 • Internationalisering för alla, Internationalisering på hemmaplan (IaH)
 • Internationella relationer och nätverksarbete
 • Internationell mobilitet
  • Studier och praktik för utresande studenter
  • Inresande studenter
  • Kontaktresor för personal
  • Lärarutbyten 

Internationella nätverk

Malmö universitet har ett omfattande internationellt nätverk. Vi har samarbetsavtal med upp emot 200 utländska lärosäten. Universitetet ingår i flera internationella nätverk. En del är universitetsövergripande och andra är fakultetsnätverk. Nedan följer några exempel på internationella nätverk.

Hållbarhet

Malmö universitet ska bidra till en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Förutom att arbeta med hållbarhet genom vår utbildning och forskning behöver vår egen klimatpåverkan minska. Som universitet har vi en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar och vi är ett av de 36 svenska lärosäten som har anslutit sig till Klimatramverket.

Malmö universitets miljömål utgår från universitetets miljöutredning och fokuserar på fem områden:

 • tjänsteresor
 • restaurang och catering
 • avfall
 • kompetensutveckling av medarbetare
 • energiförsörjning.

Mer om Malmö universitets miljömål 2020

Tjänsteresor

År 2018 var Malmö universitets totala utsläpp för flyg 820 000 kg koldioxid eller 703 kg koldioxid per anställd.

Långsiktigt mål

 • att halvera koldioxidutsläppen från resande till 2024 (med 2018 som basår)

Mål för 2020

 • att minska koldioxidutsläppen med minst 10 procent (med 2018 som basår),
 • att minst 60 procent av alla resor till och från Stockholm ske med tåg.

Restauranger och catering (mat och servering)

Genom att till exempel välja mer klimatsmarta måltider i lunchrestaurangerna och begränsa intern och extern representation skulle universitetet kunna minska sin klimatpåverkan.

Mål för 2020

 • att tillsammans med studenterna träffa alla restauratörer för att diskutera hur man kan minska CO2-utsläpp från restauranger, samt skriva fram mål och en handlingsplan.

Avfall

Idag är andelen odefinierat avfall cirka 11-15 000 kg per år. Detta vill vi minska.

Mål/aktiviteter 2020

 • Bättre och enhetligare återvinningskärl i alla byggnader
 • Bättre information kring avfall och återvinning
 • Bättre information kring mängder återsamlat avfall (kvartalsvis i alla byggnader).
 • Säkra att miljöfarligt avfall från exempelvis klinisk- och labbverksamhet omhändertas på optimalt sätt.

Kompetensutveckling av personal

Universitetets arbete med hållbar utveckling behöver förstärkas och integreras i verksamheten.

Mål 2020

 • Alla enheter ska under minst ett tillfälle behandla hållbarutveckling på en arbetsplatsträff under året.
 • Alla enheter ska formulera egna handlingsplaner inom området avseende 2021.

Energiförsörjning

På Malmö universitet sjunker den totala energiförbrukningen år för år, men i låg takt och med avtagande minskning.

Långsiktigt mål

 • att minska de koldioxid-ekvivalenta utsläppen med 25 procent per kvadratmeter till 2024 (med 2018 som basår)

Mål 2020

 • att minska de koldioxid-ekvivalenta utsläppen med minst 5 procent per kvm (med 2018 som basår)

Läs mer om universitetets hållbarhetsarbete på medarbetarwebben

Kontaktpersoner för hållbarhetsfrågor

Sara Kjellberg, ordförande i Rådet för ett hållbart universitet

Mejl: sara.kjellberg@mau.se
Telefon: 040-6657584

Anna Bruun Månsson, hållbarhetsutvecklare

Mejl: anna.bruun-mansson@mau.se

Breddat deltagande och breddad rekrytering

Inkludering och breddat deltagande i utbildning är en väsentlig förutsättning för att alla i samhället ska kunna göra sin röst hörd och ges möjlighet att påverka.

Vid Malmö universitet finns ett antal initiativ som genom utbildning syftar till att underlätta för nyanlända personer. Dessutom pågår projekt inom migrations- och integrationsforskning och en bred samverkan med andra samhällsaktörer, vilka driver kvalitetsutvecklingen i utbildning och forskning. 

Initiativ för nyanlända

Malmö universitet arbetar aktivt på flera olika sätt för att bidra med kunskap i migrations- och integrationsfrågor och till nyanländas etablering i samhället.

Aspirantutbildningen

Malmö universitet erbjuder en aspirantutbildning för personer med en utländsk akademisk examen som vill komplettera eller fördjupa sina kunskaper och erfarenheter för att öka sina möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen har en allmän inriktning och en förvaltningsinriktning.

Aspirantutbildningen för personer med en utländsk akademisk examen

Nya akademiker, NYAK

Nya akademiker är ett projekt där Arbetsförmedlingen tillsammans med Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och SLU erbjuder studie- och karriärvägledning till nyanlända inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Skåne. 

Läs mer om Nyak, gemensam vägledning för nyanlända i Skåne.

Tisus – ett behörighetsgivande prov för personer med utländsk gymnasieutbildning

Tisus är ett behörighetsgivande prov för personer med utländsk gymnasieutbildning som vill söka till akademiska studier.

Tisus - test i svenska för universitets- och högskolestudier

Svenska för nyanlända akademiker 

Malmö universitet erbjuder nyanlända akademiker en specialanpassad språkkurs i nybörjarsvenska för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Utbildningen finansieras av Region Skåne som en del i ett utvecklingssamarbete mellan Region Skåne och Malmö universitet.

Läs mer om kursen Svenska för nyanlända akademiker

Snabbspår för nyanlända

För att få nyanlända akademiker snabbare in på arbetsmarknaden och matcha behovet av arbetskraft har regeringen och arbetsmarknadens parter etablerat Snabbspåret. Snabbspåret ser olika ut för olika yrkesgrupper. På uppdrag av Arbetsförmedlingen erbjuder Malmö universitet snabbspår i två inriktningar snabbspår för samhällsvetare och snabbspår för lärare och förskollärare.

Läs mer om snabbspår för nyanlända.

Migrations- och integrationsforskning

Migrationsforskning är ett av Malmö universitets framträdande forskningsfält. Forskningen spänner över ämnen och frågor som arbetskraftsinvandring, flyktingar och asyl, medborgarskap, mångkultur, politik och integration kopplat till både skola, arbete och hälsa.

Forskningscentrumet Malmö Institutet for Studies of Migration, Diversity and Welfare, MIM, har ett särskilt uppdrag att samla och bedriva forskning inom migrationsfältet. Vid Fakulteten för lärande och samhälle bedrivs ett antal forskningsprojekt om migrationens och integrationens konsekvenser för förskola, skola och högre utbildning. 

Om du har frågor om migrations- och integrationsforskning, vänligen kontakta Pieter Bevelander, föreståndare för MIM.

Samverkan för breddat deltagande

För att stödja nyanlända och samtidigt hitta snabbare och effektivare sätt att ge stöd och utbildning samarbetar Malmö universitet på en rad olika sätt med Region Skåne, Länsstyrelsen samt lärosäten i Skåne och Sverige. Dessutom pågår samverkan med andra organisationer och aktörer i flyktingfrågan.

Nya akademiker, NYAK

I projektet Nya akademiker, NYAK, samarbetar skånska lärosäten med Arbetsförmedlingen för att ge vägledning till nyanlända och personer i etableringsprogram. Vägledningen riktar sig till både akademiker och personer med avslutad gymnasieutbildning. Läs mer om NYAK under rubriken Initiativ för nyanlända för den här sidan. 

Regional överenskommelse, RÖK

Malmö universitet deltar i Regional överenskommelse för Skåne län för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering.

Mer om överenskommelsen för underlättad etablering

Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland aktörer inom regional kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

Läs mer om KoSS

Lärosäten Syd

Malmö universitet är delaktig i Lärosäten Syd, en överenskommelse om ett fördjupat samarbete och ett akademiskt nätverk mellan lärosätena i Skåne och Blekinge.

Läs mer om samarbetet Lärosäten Syd 

SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Malmö universitet deltar aktivt i Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds (SUHF) arbete för breddat deltagande och flyktingfrågor. Cecilia Christersson, vice rektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande, är ordförande för SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor.

Läs mer om SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Scholars at risk, SAR

Malmö universitet är medlem i nätverket Scholars at risk, som arbetar med att skydda akademikers rätt att tänka, ifrågasätta och dela tankar. Kontakta Peter Hallberg för frågor om Malmö universitets arbete i nätverket Scholars at risk.

Läs mer om Scholars at risk

Näktergalen

Näktergalen (Nightingale Mentoring Network) är ett mentorsnätverk. Genom Näktergalen träffar mer än 1000 barn regelbundet sin mentor från olika universitet runt om i Europa och Afrika. En gång i veckan ringer mentorn på barnets dörr, hämtar dem och gör aktiviteter tillsammans för gemensamt utbyte. Carina Sild Lönroth är verksamhetsansvarig för Näktergalen vid Malmö universitet.

Läs mer om Näktergalen

Kontakt: Cecilia Christersson, vice rektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande


email icon cecilia.christersson@mau.se
phone icon 040-6657090

Digitalisering

Malmö universitets arbete med digitalisering går ut på att undersöka hur digitaliseringens möjligheter inom utbildning, forskning, samverkan och internationalisering kan tillvaratas på bästa sätt.

Läs mer om digitalisering på Malmö universitets medarbetarwebb

Genusvetenskapligt kollegium

Genusfrågor har länge haft en viktig roll på Malmö universitet, och idag finns många forskarstuderande, lärare, studenter och forskare som på olika sätt är engagerade i arbetet med att utveckla, stärka och fördjupa genusperspektivet på universitetet.

Genusfrågor organiseras genom ett Genusvetenskapligt kollegium som bland annat har inventerat i vilken utsträckning genusperspektivet genomsyrar Malmö universitets utbildningar, arrangerar konferenser, workshops för medarbetarna, och forskarutbildningskurser med fokus på genusfrågor.

Jämställdhetsintegrering

Alla statliga lärosäten har ett regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Målet är att vi år 2020 är ett universitet som arbetar jämställt genom att säkerställa likvärdiga möjligheter för kvinnor och män.

I arbetet prioriterar universitetet tre områden:

 • Jämställda akademiska karriärvägar
 • Jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer
 • Jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar.