Presentation

Birgitta Rosengren-Reino är Leg. sjuksköterska och har Specialistsjuksköterskeexamen i operationssjukvård och Medicine magisterexamen i medicine med huvudområde Omvårdnad.

Birgitta är Universitetsadjunkt vid Institutionen för Vårdvetenskap. * Kursansvarig i kursen Primärvård * Examinerande klinisk adjunkt för Verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården och geriatrik (särskilt boende) * Schemaläggare för kurserna Omvårdnad: teori och prekliniska färdigheter och Medicinsk vetenskap 1 * Kursledningsstöd i delkursen Omvårdnad - prekliniska färdigheter * Gruppansvarig lärare och examinerande lärare i Prekliniska färdigheter * Omvårdnadshandledare.