Presentation

Jag är socionom, sexolog och filosofie doktor i socialt arbete och forskningsadministratör vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Institutionen för socialt arbete, vid Malmö universitet. Jag undervisar på grund--, avancerad, och masternivå med inriktning mot socialt arbete samt sexualitetsstudier.

Min professionella gärning, undervisning och forskning förenas i ett intresse för interkulturella möten som levd erfarenhet (också i kroppen) samt i möten mellan professionella och personerna de möter genom välfärdsinsatser inom socialt arbete, skola och sjukvård. Dessa frågor har jag närmat mig praktiskt som socialarbetare och teoretiskt genom forskning om sexualitet, migration och genus.

Jag disputerade 2024 med en avhandling om kvinnlig omskärelse och sexualitet. Avhandlingen rör frågor kring interaktionen mellan å ena sidan politik, diskurser och välfärdsinsatser på internationell och nationell nivå, och å andra sidan individuella perspektiv, förståelser och erfarenheter.

Forskningsprojekt