Presentation

Jag är tandhygienist med lång erfarenhet inom orofacial medicin. Jag är tjänstledig från min adjunkttjänst på Tandhygienistutbildningen på Hälsohögskolan i Jönköping för doktorandstudier på heltid här vid Malmö Universitet.

Mitt forskningsområde är Huvud-hals cancer, med det övergripande syftet att utvärdera effekten av ett munvårdsprogram inom tandvården för patienter som genomgår strålbehandling. Huvud-halscancer och strålbehandling påverkar den orala hälsan negativt både under- och efter behandling.Tandvården har en betydande roll i samverkan med andra professioner inom sjukvården för att kunna ge personcentrerad vård.

Genom en pågående klinisk multicenterstudie undersöker vi: -Hur graden av oral mukosit påverkar patienternas hälsorelaterade livskvalitet -Om patientrelaterade faktorer som exempel självupplevd oral hälsa påverkar munhälsobeteenden
-Vilken effekt vårt munvårdsprogram har gällande uppkomst och allvarlighetsgrad av oral mukosit.
-En hälsoekonomisk utvärdering av munvårdsprogrammet

Läs mer om min forskning:

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32067404/]