Presentation

Eva-Britt Elfman, Projektledare vid Centrum för samverkan och samordning. Leg. lärare och Fil.mag. i utbildningsvetenskap inom området skolutveckling, profession och ledarskap. I samverkan med uppdragsgivare och kollegor utformar och utvecklar olika former av kompetensutvecklingsinsatser och förbättringsstöd inom uppdragsutbildning. Projektleder samverkansuppdrag inom styrning och ledning samt kollegiala lärprocesser i syfte att utveckla kvalitén i undervisningen. Några aktuella exempel är; Systematiskt kvalitetsarbete för förstelärare, Läsfrämjande åtgärder, Fritidshemmets roll och uppdrag samt Språk- och kunskaps-utveckling. Kontaktperson för Skolverksuppdraget Samverkan för bästa skola (SBS).