Presentation

Filippa Säwe är fil.dr. i sociologi och docent i tjänstevetenskap. I olika forskarkonstellationer har hon inom hållbarhetsforskningen genom kvalitativa metod utvecklat de transdisciplinära utgångspunkterna och analyserat förhållandet mellan den sociala interaktionens mikronivåer och de samhälleliga förändringarna på makronivån inom fältet småskaligt kustnära fiske. Här är det främst den sociala konstruktionen av marknader och hållbarhet som studeras i policydokument på myndighetsnivå men också samexisterande värden – där ekonomi, ekologi och livskvalitet förstås i relation till varandra. Denna forskningen har vidgats mot att undersöka hur man etablerar en marknad för tång som ny marin matresurs i svensk kontext. I ytterligare ett annat projekt undersöks den diskursiva gränsdragningen mellan natur och människa i planeringen av havets yta med fokus på havsplaneringsarbetet i Öresund.

Hon har också studerat hur konst och konstevenemang kan förstås som en alternativ kommunikationsstrategi i ett större stadbyggnadsprojekt. Här analyseras olika kommunala förvaltningars inställningar som interna stakeholders. Den relationella konstens möjligheter och hinder i relation till dialogskapande processer med medborgarna problematiseras.

Filippa Säwe disputerade 2004 med avhandlingen ”Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola”. Avhandlingsarbetet föregicks av en licentiatavhandling ”Om samförstånd och konflikt. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en specialskola” (1999). Den rådande handikappsdiskursen kring döva som handikappade eller en språklig minoritet utgör analysens utgångspunkt. Ur denna ambivalens formas olika sociala identiteter och samverkansformer växer fram där samförstånd och konflikter ständigt växlar plats med varandra.

Säwes forskningsarbete handlar övergripande om att förstå hur den sociala kontexten samskapas och upprätthålls när olika värderegimer möts och utmanas.

Forskningsprojekt

  • 2020 October -2021 May: Member of research theme at the Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lund University: EXPERT: The radiation safety expert in a post-trust era. This theme focuses on identifying future research that is urgent for the public understanding and perception of radiation safety, the expert role in risk communication and as a sense-maker, and the expert role in a complex and multivocal information arena.
  • 2019-2021: Metodutveckling för att hantera kvalitativa värden i havsplanering. Formasfinansierat projekt
  • 2018-2021: Marina matresurser på nya marknader. Tvärvetenskapligt Formasfinansierat projekt
  • 2017-2018: Smart growth in the near-shore fishery. Nordiska ministerrådet, project leader Jeppe Høst at Oxford Research, Köpenhamn.
  • 2013-2016: Sustainability Through Markets? Coastal Communities and Economies Embedded in Place. Formasfinansierat projekt
  • 2010-2012: Kommunikation kring innovation i stadsmiljö. Kommunikativa möjligheter och utmaningar för stadsförnyelseprojektet H+. finansierat av Helsingborgs Stad i samarbete med Campus Helsingborg, plattformen.
  • 2010-2013: Multi-Dimensional Co-management of Coastal Fisheries, SoundFish. Tvärvetenskapligt Formasfinansierat projekt