Presentation

Jag är doktorand i Urbana Studier och arbetar på en avhandling på temat energifattigdom i Sverige. I min avhandling konceptualiserar jag energifattigdom som bristande access till energi, med fokus på energi i hemmet. Brett består arbetet av två deler.

I den första halvan av avhandlingen kartlägger jag energiojämlikheter i Sverige, för att kvantifiera problemet och se vilka grupper som är mer utsatta för energifattigdom, samt skillnader mellan olika gruppers energiaccess. I den andra halvan av avhandlingen kommer jag fokusera på de institutionella förutsättningarna som driver ojämlik energiaccess, med fokus på bostadsmarknaden och energimarknaderna.

Utöver min avhandling kretsar mina forskningsintressen just kring de instutitioner som utgör marknaderna för mark, energi och arbete. Dessa marknader är fundamentala för ekonomin men även mänsklig aktivitet i stort, vilket gör instutionerna och teknologierna kring dem speciellt intressanta att studera. Som del av detta är jag även intresserad av policier som arbetstidsförkortning och medborgarlön.