Inom ramen för EU-projektet Framtidens entreprenöriella arbetskraft (FEA), fokuserar Malmö universitet på studenters idékraft och hur denna kan bidra till att stärka företagande och entreprenörskap i Skåne.

Fakta om Framtidens entreprenöriella arbetskraft

Namn: Framtidens entreprenöriella arbetskraft

Programområde: Skåne-Blekinge

Projekttid: 2020.09.01 – 2023.04.30

Beviljat stöd: EU:s regionala utvecklingsfond

Projektets målsättning

På Malmö universitet drivs projektet av Mau Innovation och innebär en utveckling av befintliga strukturer, för att studenters innovativa förmågor ska ges förutsättningar att växa och tas till vara på. Målsättningen är att rusta studenterna med handlingskraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt inför förverkligandet av egna idéer och deras möte med arbetslivet – bland annat genom mer entreprenörskap och innovationsinslag i undervisningen, stärkt samarbete med lokala aktörer, utveckling av processer kopplat till studentinnovation, fler entreprenörskapsaktiviteter, samt en stärkt kommunikation kring innovation och entreprenörskap riktat till studenter.

Ex-jobb i samverkan – för en hållbar samhällsutveckling

Klimatet och människan står i fokus läsåret 2022-2023 när studenter vid Malmö universitet för tredje året i rad erbjuds möjligheten att skriva examensarbete i samarbete med företag och organisationer utanför akademin.

Ex-jobb i samverkan sätter fokus på ett interdisciplinärt och utforskande lärande där studenterna utvecklar förmågor och handlingsberedskap för att möta aktuella och framtida utmaningar. Genom samarbete får studenterna praktisk erfarenhet av konkreta utmaningar i arbetslivet och kan se ditt framtida yrkesliv i en större kontext. Det är också en chans för Malmö universitets studenter att knyta värdefulla kontakter utanför universitetet och träffa studenter från andra utbildningsprogram. 

Studenternas examensarbeten planeras och genomförs utifrån bägge parters behov i dialog med studenternas handledare. Organisationerna och företagen bidrar till studenternas kunskapsutveckling och etablerar kontakt och samarbete med engagerade studenter som är på väg ut i arbetslivet. 

Tema: klimatet och människan

Årets fokus är klimatet och människan. Ett fokus som för Malmö universitet spänner över flera forsknings- och utbildningsområden. Förutom de självklara utmaningarna relaterat till våra byggda miljöer, energifrågor, transport och mobilitet, så rymmer det också frågeställningar relaterade till hälsa och klimat, idrott och miljö, migration och klimat, grönt socialt arbete och mycket, mycket mer. 

Organisationerna som vi valt att samarbeta med i år står alla inför utmaningar relaterade till klimatet och människan, utmaningar som är i behov av nya perspektiv och som de kanske inte ser någon självklar lösning på.

Medfinansiärer i projektet

Högskolan Kristianstad är den största medfinansiären i projektet och är även projektägare. Övriga medfinansiärer är Malmö universitet, Drivhuset Malmö, Krinova och Kristianstad kommun, som alla går in med arbetsinsats i projektet. Finansiella medfinansiärer är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Sparbanken Skåne, Länsförsäkringar Göinge Kristianstad och Sveriges Stärkelseproducenter (Lyckeby).

FEA-logotyper.jpg