Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
29 mars 2021 - 4 juni 2021

Om kursen

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av pedagogisk handledning inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är att fördjupa tidigare kunskaper i handledning för att självständigt kunna bedriva pedagogiska uppdrag såväl inom den egna yrkesverksamheten som gentemot studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursinnehåll

I kursen diskuteras pedagogiska teorier och modeller med särskilt fokus på vuxenundervisning och det livslånga lärandet. Grupp- kultur- och professionsaspekter diskuteras i relation till handledning av studenter och interprofessionella team. I kursen behandlas även skilda modeller för kommunikation där tidigare kunskaper fördjupas och där bemötande i det svåra samtalet fokuseras.

Behörighet

Behörighetskrav

Högskoleutbildning omfattande 180 hp inom hälsa, vård och omsorg samt handledarutbildning om minst 7,5 hp på grundnivå eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande som återkopplas på schemalagd tid. Minnesanteckningar med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt