Om kursen

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av pedagogisk handledning inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är att fördjupa tidigare kunskaper i handledning för att självständigt kunna bedriva pedagogiska uppdrag såväl inom den egna yrkesverksamheten som gentemot studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursinnehåll

I kursen diskuteras pedagogiska teorier och modeller med särskilt fokus på vuxenundervisning och det livslånga lärandet. Grupp- kultur- och professionsaspekter diskuteras i relation till handledning av studenter och interprofessionella team. I kursen behandlas även skilda modeller för kommunikation där tidigare kunskaper fördjupas och där bemötande i det svåra samtalet fokuseras.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Högskoleutbildning omfattande 180 hp inom hälsa, vård och omsorg samt handledarutbildning om minst 7,5 hp på grundnivå eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se