Om kursen

Under denna helfartskurs arbetar vi med att utveckla deltagarnas skrivförmåga genom praktiska övningar, men också genom fördjupande studier i skön- och facklitteratur. I centrum står studentens eget skrivande och dess process, samt förmågan att kunna reflektera över sitt eget och andras skrivande. Både skönlitterära och journalistiska textformer prövas under kursens gång.

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande delkurser:

I. Kreativt skrivande (7,5 hp)

II. Berättande i fakta och fiktion (7,5 hp)

III. Skribentens skiftande roller (7,5 hp)

IV. Eget arbete och Reflektion (7,5 hp)

Delkurs 1 lägger tonvikten på grunderna för skrivprocessen och på kreativiteten i skrivandet, vilket diskuteras och övas i delkursens skrivuppgifter och textsamtal. Dessutom behandlas skönlitteraturens egenart, samt läsningens betydelse för skrivande.

I delkurs 2 analyseras och övas metodiskt olika medvetna litterära och stilistiska grepp. Tonvikten ligger på karaktärsgestaltning, miljöbeskrivning och berättarteknik. Förhållandet mellan fakta och fiktion diskuteras och studenterna övas även i att skriva i olika genrer.

I delkurs 3 diskuteras skribentens olika roller i samhället, både genom historien och i samtiden. Tonvikten ligger på journalistiskt skrivande och studenterna övas i recensions- och essäskrivande. Delkursen diskuterar även de lagar och regler som gäller i Sverige för skribenter inom alla områden.

I delkurs 4 utför studenterna ett självständigt skriftligt arbete inom någon av de genrer som övats i de tidigare delkurserna, samt reflekterar skriftligt över den egna skrivprocessen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 33%, Högskoleprov 33%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se